1 1 Atzun tu'jil jlu jatum tz'iban cybi ke t-xe'chel Jesucrist; ate Jesucrist tiyjil David, atzunte David tiyjil Abraham. 2 Ate Abraham tman Isaac, atzunte Isaac tman Jacob, atzunte Jacob tman Judá cyuc'ix ke terman Judá. 3 Atzunte Judá cyman Fares tuc'ix Zara, tal Tamar ke jlu. Atzunte Fares tman Esrom, atzunte Esrom tman Aram. 4 Atzunte Aram tman Aminadab, atzunte Aminadab tman Naasón, atzunte Naasón tman Salmón. 5 Atzunte Salmón tman Booz, tal Rahab jlu. Atzunte Booz tman Obed, tal Rut jlu. Atzunte Obed tman Isaí. 6 Atzunte Isaí tman rey David, atzunte rey David tman Salomón, ate Salomón tal t-xu'jilben Urías. 7 Atzunte Salomón tman Roboam, atzunte Roboam tman Abías, atzunte Abías tman Asa. 8 Atzunte Asa tman Josafat, atzunte Josafat tman Joram, atzunte Joram tman Uzías. 9 Atzunte Uzías tman Jotam, atzunte Jotam tman Acaz, atzunte Acaz tman Ezequías. 10 Atzunte Ezequías tman Manasés, atzunte Manasés tman Amón, atzunte Amón tman Josías. 11 Atzunte Josías tman Jeconías cyuc'ix ke titz'in, akeju e ten tuj tk'ijlalil tej cyxi k'i'n aj Israel pres tuj Babilonia. 12 Ate Jeconías tman Salatiel. Otok che pon k'i'n aj Israel tuj Babilonia tej titz'j Salatiel. Atzunte Salatiel tman Zorobabel. 13 Ate Zorobabel tman Abiud, atzunte Abiud tman Eliaquim, atzunte Eliaquim tman Azor. 14 Atzunte Azor tman Zadoc, atzunte Zadoc tman Aquim, atzunte Aquim tman Eliud. 15 Atzunte Eliud tman Eleazar, atzunte Eleazar tman Matán, atzunte Matán tman Jacob. 16 Atzunte Jacob tman José tchmil Mariy, ex ate Mariy ttxu Jesús aju Crist tbi, aju at toclen tu'n Dios. 17 Cyja'tzun at cyajlaj c'loj cyiyjil aj Israel tzaj xe't ti'j Abraham ul ti'j David; ex at cyajlaj c'loj cyiyjil aj Israel tzaj xe't ti'j David ul ti'j tk'ijlalil tej cyxi k'i'n aj Israel tuj Babilonia; ex at cyajlaj c'loj cyiyjil aj Israel tzaj xe't ti'j tk'ijlalil tej cyxi k'i'n aj Israel tuj Babilonia ul baj tej titz'j Crist, aju at toclen tu'n Dios. 18 Tej tul itz'j Jesucrist cyja'tzun tten lu: Ate Mariy ttxu' Jesús otok bant ti'j tu'n tmoje' tuc'il José; pero na'nxtok cyoc moje' o tna' Mariy ka otok tz'oc ten tal tu'n tipumal Xewbaj Xjan. 19 Atzunte José aju tchmil Mariy, tej tbinte otok tz'oc ten tal Mariy o tajbe tu'n tcyaj tcolin tuj ewaj; porque tz'aklxix te José, ex minti' o tajbe tu'n ttzaj tch'ixwi Mariy cywitz xjal. 20 Ex matok in ximan José ti'j jlu, cub tyec'un tib jun t-anjel Kman twitz tuj twitzic', ex xi tma'n anjel te: —Aya José tiyjil David, mi'n xoba tu'n toc Mariy te t-xu'jila, porque tu'n tipumal Xewbaj Xjan ma tz'oc ten tal. 21 Ex tzul itz'j jun tal, ex c'oquel tk'o'na tbi JESUS. Atzun tbi c'oquel, porque ke xjal etzan tu'n che cletel tu'n tuj cyil. 22 Tcyakil jlu o bant tu'ntzun tjapun aju k'ma'maj tu'n Kman, aju tzaj tma'n t-sanjel Dios chi cyja': 23 At jun k'apoj na'nx tlonte xinak c'oquel ten tal, ex k'a jun tal tzul itz'j, ex Emanuel tbi c'oquel, chi t-sanjel Dios. Aju yol Emanuel atzun in tma'n: At Dios kuc'il. 24 Tej tel watl tuj twitz José, xi tniman aju tyol t-anjel Kman tzaj k'ma'n te, tc'amtzun t-xu'jil. 25 Pero mya junx e cub tan, maxitzun cub cymojban cyib tej tul itz'j tnejel tal Mariy; ex oc tk'o'n José tbi c'wa'l JESUS.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52