1 1 Ka kwaan batien Jeacuu Kriihjto e man: Jeacuu tiene aay ke bang Deabid kedea Deabid tiene aay ke bang Abraahm. 2 Abraahm e naa wur Yijaag, ea Yijaag wur Jeakob, Jeakob wur Juuda maa ge wuud menq 3 Juuda e naa wur Perej ge keehd Jerah, ge miih gen nyinge Tamarq Perej e naa wur Ejron, ea Ejron beehda wur Ramq 4 Ram e naa wur Aminadaab, ea Aminadaab e naa wur Naacohn ge e naa wur Calmonq 5 Calmon e naa wur Buoj e men nyinge Raahbq Buoj wur Obed kedea miih Obed anahg Rudhq Obed wur Jeciq 6 Jeci e naa wur Deabid ge anahg ruohdh me duohng yi paajoq Deabid e naa wur Caloamon, ge men anahg ciih Uriiha umodhoq 7 Caloamon e naa wur Rehboam ea Rehboam beehda wur Abihjaq Abihja e naa wur Ajaq 8 Ea Aja e naa wur Jiehcopadq Jiehcopad e naa wur Jeerom, ea Jeerom beehda wur Ujiihaq 9 Ujiiha e naa wur Joatham, ea Joatham ngo wur A'ahjq A'ahj wur Ejeekyaq 10 Ejeekya e naa wur Manaajeh, ea Manaajeh wur Amonq Amon wur Joacyaq 11 Joacya e naa wur Jeekoanya. Jeekoanya keehd jo paar men ge anudo yi wong anaa apeej yaa Judea ukedh gen piny Baabihloanya ne baahngq 12 Naa athube ke batien ka anaa apeej yaa Judea ubeehn gene Baabihloanya ne baahng, e Jeekoanya e naa wur Cealtielq Cealtiel wur Jerubaabelq 13 Jerubaabel e naa wur Abuud ea Abuud wur Elyakihmq Elyakihm e naa wur Acoarq 14 Acoar e naa wur Jadog, ea Jadog wur Akihmq Akihm e naa wur Eliihdq 15 ea Eliihd wur Eleajarq Eleajar wur Mathahnq Mathahn e naa wur Jeakobq 16 Ea Jeakob e naa wur Jocebe ge naa anyuom Maarya ngaan anyuol Jeacuu ge cuohn ne Ngad Boadh nyoge. 17 Ge kuow Jeacuu naa akwaan, ge wahdh kar apaar wonge angween naa athube ke rih Abraahm uwahdhe bang Deabid. Kedea ge wahdh kar apaar wonge angween dahng naa athube ke rih Deabid uwahdhe wong anaa apeej Judea yea. Keehdo ge kar apaar wonge angween thiow naa athube kii wong anaa apeej yaa Baabihloanya yaa Judea uwahdhe bang Jeacuu Ngad Boadh nyoge. 18 Kaa anyuol Jeacuu Kriihjto anaa wa gihn. Maarya men anaa atuohj Jocebe. Maarya atuohje abea poohd kuu anaa acub yihr cuore. Gihn nu e Maarya nyethiin ake ngeyo ree. Anahg nyethiin maa ayoade ke bang Wahy Juog. 19 Jocebe anaa anahg ngaa maa abiohgrwaal, noono e cwihnye atooro bange uyaahre kuohm Maarya nyum nyoge ke nying gihn ayaje piny kalo. Kaano e lubo agweehge ne pahd kaahnye piny maahdh e ngaa me ngahy ngo tooro. 20 Abea nye kaano adaahde kaahnye ke pahdo piny nu, e naa nye kaa aguo wuohnjuoge beehn wiihe yi laahg maa arube yihr Jocebe kea, "Jocebe! A abeehn ne rob yihri ke nying kaahnyi ke Maarya. Yih kwaar Deabid, yih ke? kweer ke nyuom Maarya. Yih ke? kweer ne weey weey bang gihn nyethiin niidi ree, beehda nyethiin maa ayoade ke bang Wahy Juog. 21 Ngo unyuol nyedhoohg kedea nyinge ucagi ne Jeacuu bang gihn unahg en nuu uboadh yaa paar gen yihdh anyoohne giih atiihy gene rih Juog." Kaano e wuohnjuog ake aay. 22 Maarya ayihdo ke nyethiin e ngo kuu aroohmo ke dhecuow. Gihn nu ree atiihye beere gihn anaa arob Juoge keehd leeb ngad agamloohngjuog pahdh kare. Anaa arob Juoge keaq 23 "Nyaakow maa tongo unyuoq ucag nying nyethiin ne Emanwel." (Lum yea teed ngo kejea Juog ubeehdo ke won). 24 Naa atahng Jocebe yihdh niine e wiihe awaare waaro ukahle Maarya paajo ne ciihe wa kaa arob wuohnjuoge ngo yihre. 25 Jocebe abeehdo e be cidh wod ke ciihe uwahdhe kaa anyuole, noono maa acag Jocebe nying nyethiin ne Jeacuu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52