1 1 Ãwí 'dĩ Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ úpí Dãwụ́dị̃ 'bã ũri rụ́ drị̃lẹ́ Ịbụrahị́mụ̃ drị́ gá rĩ drị̂, 2 Ĩsákã 'bã átẹ́pị Ịbụrahị́mụ̃ 'i, Yãkó'bõ 'bã átẹ́pị Ĩsákã 'i, Yụ́dã kí ádrị́pịka abe ĩ'bã átẹ́pị Yãkó'bõ 'i, 3 Pẹ̃rẹ́zị̃ kí Zérã be ĩ'bã átẹ́pị Yụ́dã 'i, ĩ'bã ãndrẽ Tãmárã 'i, Hẽzĩrónĩ 'bã átẹ́pị Pẹ̃rẹ́zị̃ 'i, Rámũ 'bã átẹ́pị Hẽzĩrónĩ 'i. 4 Ãmĩnãdábũ 'bã átẹ́pị Rámũ 'i, Násõnĩ 'bã átẹ́pị Ãmĩnãdábũ 'i, Sãlĩmónĩ 'bã átẹ́pị Násõnĩ 'i. 5 Bọ̃wázị̃ 'bã átẹ́pị Sãlĩmónĩ 'i, ãndrẽ Rãhábụ̃ 'i, Ụ̃bẹ́dị̃ 'bã átẹ́pị Bọ̃wázị̃ 'i, ãndrẽ Rụ́tụ̃ 'i, Yésẽ 'bã átẹ́pị Ụ̃bẹ́dị̃ 'i. 6 Úpí Dãwụ́dị̃ 'bã átẹ́pị Yésẽ 'i. Sũlũmánĩ 'bã átẹ́pị Dãwụ́dị̃ 'i, ãndrẽ Ụ̃rị́yã 'bã ũkû 'i. 7 Rẽhõbũwámũ 'bã átẹ́pị Sũlũmánĩ 'i, Ãbíyã 'bã átẹ́pị Rẽhõbũwámũ 'i, Ásã 'bã átẹ́pị Ãbíyã 'i. 8 Yẽhõsãfátĩ 'bã átẹ́pị Ásã 'i, Yẽhõrámũ 'bã átẹ́pị Yẽhõsãfátĩ 'i, Ụ̃zị́yã 'bã átẹ́pị Yẽhõrámũ 'i, 9 Yõtámũ 'bã átẹ́pị Ụ̃zị́yã 'i, Ãházị̃ 'bã átẹ́pị Yõtámũ 'i, Hẽzẽkíyã 'bã átẹ́pị Ãházị̃ 'i 10 Mãnásẽ 'bã átẹ́pị Hẽzẽkíyã 'i, Ãmọ́nị̃ 'bã átẹ́pị Mãnásẽ 'i, Yõsíyã 'bã átẹ́pị Ãmọ́nị̃ 'i. 11 Yẽkõníyã kí ádrị́pịka abe sáwã ĩ'bã kí adrujó ãmị́yọ́ŋá ru Bãbụ̃lọ́nị̃ gá rĩ sĩ, ĩ'bã átẹ́pị Yõsíyã 'i 12 Ĩ'bã kí adrujó Bãbụ̃lọ́nị̃ gá ãmị́yọ́ŋá ru rĩ 'bã vúlé gá: Sị̃yãlị̃tị́yẹ́lị̃ dó Yẽkõníyã ngọ́pị 'i, Zẹ̃rụ̃bãbẹ́lị̃ 'bã átẹ́pị Sị̃yãlị̃tị́yẹ́lị̃ 'i. 13 Ãbị̃yụ́dã 'bã átẹ́pị rụ́ Zẹ̃rụ̃bãbẹ́lị̃ 'i, Ĩlĩyãkímũ 'bã átẹ́pị Ãbị̃yụ́dã 'i, Ãzọ́rị̃ 'bã átẹ́pị Ĩlĩyãkímũ 'i, 14 Zãdókĩ 'bã átẹ́pị Ãzọ́rị̃ 'i, Ãkímũ 'bã átẹ́pị Zãdókĩ 'i. Ị̃lị̃yụ́dã 'bã átẹ́pị Ãkímũ 'i. 15 Ĩlĩyãzãrĩ 'bã átẹ́pị rụ́ Ị̃lị̃yụ́dã 'i, Mãtánĩ 'bã átẹ́pị Ĩlĩyãzãrĩ 'i, Yãkó'bõ 'bã átẹ́pị Mãtánĩ 'i. 16 Yãkó'bõ ĩ'di Yụ̃sụ́fụ̃ Mãríyámũ 'bã ágọ́bị́ ru rĩ 'bã átẹ́pị 'i. Mãríyámũ ĩ'di Yẹ́sụ̃ umvelé Kúrísĩtõ 'i rĩ 'bã ãndrẽ 'i. 17 Ị́jọ́ 'dĩ sĩ, i'dójó Ịbụrahị́mụ̃ rụ́ cajó Dãwụ́dị̃ rụ́, áyị́pịka mụdrị́ drị̃ sụ, i'dójó Dãwụ́dị̃ rụ́ cajó ĩ'bã kí adrujó ãmị́yọ́ŋá ru ãngũ Bãbụ̃lọ́nị̃ gá rĩ sĩ áyị́pịka mụdrị́ drị̃ sụ, ãzíla kí ãgõjó ãngũ Bãbụ̃lọ́nị̃ gá rĩ 'bã vúlé gá kpere cajó Kúrísĩtõ rụ́, áyị́pịka mụdrị́ drị̃ sụ. 18 Ị́jọ́ Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ 'bã tịŋá 'bã i'dóŋá drị̂ ĩ'di íni: Mãríyámũ Yẹ́sụ̃ 'bã ãndrẽ rú, Yụ̃sụ́fụ̃ 'bã i'dólé ĩgbãlé 'bo rĩ, wó ịsụ́ ĩ'di 'a trũ ũkpó Úríndí Ãlá rĩ drị́ gá rĩ sĩ 'dĩ sĩ icí kí drĩ ru ku rú. 19 Wó Yụ̃sụ́fụ̃ 'bã ásị́ gá rĩ ílẽ ĩ'di gãlé ũní-ũní ru, ílẽ ĩ'diní drị̃nzá fẽlé ũ'bí agá ku ã'dusĩku ĩ'di 'bã adrujó ágọ́bị́ ãzí ásị́ ãlá la rĩ sĩ. 20 Wó ĩ'di mụ ị́jọ́ 'dĩ ũrãlé ĩ'di agâlé 'dĩ 'bã áni 'bo, mãlãyíkã Úpí drị̂ i'da ru ĩ'diní urobí agâ sĩ ãzíla jọ ĩ'diní, “Yụ̃sụ́fụ̃ Dãwụ́dị̃ 'bã ngọ́pị mí idé ụ̃rị̃ sĩ Mãríyámũ agụjó mídrị́ lị́cọ́ gâlé mî ũkú ru ku, ã'dusĩku ãko ĩ'di agá 'dĩ angá Úríndí Ãlá rĩ drị́. 21 Mãríyámũ la mụ ngọ́tị́ ágọ́bị́ tĩlé, ãzíla mi mụ ĩ'di rụ́ 'dalé Yẹ́sụ̃ 'i, ã'dusĩku ĩ'di mụ 'bá kí palé ị́jọ́ ũnzí ĩ'badrị̂ kí agá nĩ.” 22 Ị́jọ́ 'dĩ idé kí ru íni la ị́jọ́ Úpí 'bã jọlé nábị̃ kí tị gá rĩ sĩ rĩ 'bã adru rú sĩ ãndá-ãndá ru. 23 “Ĩzóŋá bíkĩrã rú rĩ la adru 'a trũ ĩ'di ngọ́tị́ ágọ́bị́ tị, ála mụ ĩ'di rụ́ umvelé Ị̃mánụ̃wẹ̃lị̃ 'i” ífí la “Ãdróŋá ãma abe.” 24 Yụ̃sụ́fụ̃ la mụ angálé 'bo, idé ị́jọ́ tá mãlãyíkã Úpí drị̂ bã jọlé ĩ'diní rĩ áni, ãzíla 'dụ dó Mãríyámũ agụlé ĩ'didrị́ lị́cọ́ gâlé ĩ'di 'bã ũkú ru rá. 25 Wó Yụ̃sụ́fụ̃ icí kí ru ĩ'di be ku kpere ĩ'di 'bã ngọ́tị́ ágọ́bị́ tĩ agá ráká ãzíla 'da dó rụ́ la Yẹ́sụ̃ 'i.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52