1 1 Kin ki dzə̀ yír sé atǎr rám Jesus Kristu wo dzəə̀n wán woo Fòn Davir ram, a Fòn Davir və̀n-eè ràm fo Abraham. 2 Atǎr rám Jesus ve vé-eè loòn fo Abraham, e dù, e mèé e Fòn Davir wùné nén a dzə jii, Abraham, Aysi, Jakov wo dzəə̀n tàr à Juda wùn aàfə́r vəə́, Juda, Peres wùn Sera ve yè wov dzəə̀n Tamar, Hesron, Ram, Amminadav, Naashon, Salmon, Boas wo yè wov dzəə̀n Rahav, Obed wo yè wov dzəə̀n Rut, Jessi, e lì Fon Davir. Á ló fo Fòn Davir, e dù, e mèé e ghan se vé-eè koorin wír veé Isray, e dù, e lèm e wòŋ Babilon, atǎr ram rəne wáa dzə jii, Davir, Solomon woo wan Davir, a yè wov-iì dzə̀ wiiy Uria. Atǎr ram ámóʼó kfə́n a dzə jii, Rehoboam, Abija, Asa, Jehoshafat, Joram, Ussiya, Jotam, Ahas, Hesekiya, Manasse, Amon, Josia, e lì Jekonia wo wùn aàfə́r vəə́ dzəə̀n wón Josia. Á ló fó ghan se wír veé Israyi-iì dzəə̀n é Babilon sìn, e dù, e mèé e ghan se vé-eè dzəən Jesus, á wáa dzə sa jii, Jekonia, Shealtiel, Serubbabel, Abiyur, Eliakim, Asor, Tsadok, Akim, Eliyur, Eleasar, Matan, Jakov, e lì Joosev wo yì-iì dzəə̀n lum Maria woo yìy à Jesus, Jesus wo á yoŋ ji Kristu, a dzə̀ jiMfə̀ə́r . Rám à Jesus rə̀ne nén a dzə viŋkàŋ vitaár, a kiŋkàŋ kimòʼón ki kér atǎr ram nshòv sikweè e ghvə̀m, nshòv sikweè e ghvə̀m. 18 Kinyo kìn ki din mo kí-iì ghanen, é bo á dzəə́ Jesus Kristu. A dzə̀ jii, yìy à Jesus-eè dzə̀ wánlè wiíy wùmòʼ, aá yoŋ ji Maria, a vé-eè juùr ne e wìr wùmòʼ wo á yoŋ ji Joosev. Bo wù wáa way Maria e lav, á nèn yèn ji wù kì sì á e bvə́me, a kù-uù yiì Kiyoy ke Ranén kí, bo wù tiím bvəm rə̀n. 19 Kí koóy bey, a Joosev woo lum Maria və̀n kì dzə̀ wír wo wù lem nsər se Mooser kijuŋ. Yii bèy, la wù yòʼ a tàʼ, e fəə́r Maria, e shoór e wírí si mo nsər-iì dzəə̀n. Wù nèn yèn ji wun yíi bìn, e shaʼnín a bámbám. 20 Wù kú a kwàʼtì bèy, e lòo buuné, njèm shí wun, wù yén nshìylav Nyùy Tàr. Yì yòŋ wun jii, Joosev woo wán woo Fòn Davir ram, kú a kiíy jii, Maria dzə̀ e bvə́me, a yiì Kiyoy ke Ranén kí. Lá à yòʼ a fàn fó lì, e way e lav. 21 Wù wíy dzəə́ wán lumèn, áà shu yír ji Jesus, a dzə̀ ji Ŋgaà Lùŋèr. Ku shù bèy, bìʼ fo Jesus wíy tin wír və́ fó lǒn vinyò ve bi ví ve áwune yii. 22 A vinyo vìn vi kù kooy bèy ji kinyo ke Nyùy-iì tiisin e ŋgaà ntum və kí fíʼ gheén. A kí dzə̀ jii, 23 «Wánlè ŋgòn wùmòʼ wíy tiím bvəm, a bó wù yóʼ ne kìíy lumèn, e dzəə́ wán lumèn, aá wíy a yòŋ ji Emmanuel.» A nsàv yìr rən dzə̀ jii, Nyùy sì vèsən áwune. 24 Mo njèm shiin Joosev bèy, wù yiì yìmèn, e kù nèn yiì mo nshìylav Nyùy Tàr kì suuyin, e tàʼ Maria, e wày é lav. 25 Yii bèy, la wùn wun yòʼ a shiíy moo wiíy wùn lum e meé e ghan se wù-uù dzəən wán woo shooy. Wù dzəə́, Joosev nèn shù yír wan ji Jesus.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52