1 1 Semɗe sôwâ məni Zezu Kris vra' wə zu tlor nday kuni ni na: Mum nə vay David məni vay Abraham. 2 Abraham vra' Isak, Isak vra' Yakub, Yakub vra' Yudas kə daw ya umu. 3 Yudas vra' Fares kə Zara, (ya nday ɗe kə Tamar). Fares vra' Esrom, Esrom vra' Aram. 4 Aram vra' Aminadab, Aminadab vra' Nason, Nason vra' Salmoŋ. 5 Salmoŋ vra' Boz, (ya um ɗe kə Rahab). Bowaz vra' Obed, (ya um ɗe kə Rut). Obed vra' Jese. 6 Jese vra' jwə David. David vra' Salomoŋ, (ya um ke ma Uriya). 7 Salomoŋ vra' Robowam, Robowam vra' Abiya, Abiya vra' Asaf. 8 Asaf vra' Zozafat, Zozafat vra' Yoram, Yoram vra' Ozias. 9 Ozias vra' Yotam, Yotam vra' Akaz, Akaz vra' Ezekiyas. 10 Ezekiyas vra' Manase, Manase vra' Amon, Amon vra' Zozias. 11 Zozias vra' Zekoniyas kə daw ya um, kəri məni sôwâ məsin ra' sôwâ Israyel ta nya Babiloŋ kə ndaya. 12 Kəki məni sôwâ məsin ra' sôwâ Israyel ta nya Babiloŋ kə nday, Zekoniyas vra' Salatiyel, Salatiyel vra' Zorobabel. 13 Zorobabel vra' Abiyud, Abiyud vra' Eliyakim, Eliyakim vra' Azor. 14 Azor vra' Sadok, Sadok vra' Akim, Akim vra' Eliyud. 15 Eliyud vra' Eleyazar, Eleyazar vra' Matan, Matan vra' Yakub, 16 Yakub vra' Zozef, nji Mari məti vra' Zezu mə ɗe kə Kris. 17 Zu tlor nday kə buwa kə buwa daka Abraham hâ David gi guɓ wa fəɗi'i. Daka David hâ day ri məni sôwâ məsin ra' sôwâ Israyel ta nya Babiloŋ kə nday gi guɓ wa fəɗi' ta', ɓay daka ri məni sôwâ məsin ra' sôwâ Israyel ta nya Babiloŋ kə nday hâ day ri vra' Kris gi guɓ wa fəɗi' ta'a. 18 Dan vra' Zezu Kris nə kə vari ndə ni na'a: Ya um, Mari, nja Zozef, ama cop ka handay cu cin nji məto', ta ɗum ur kə gbəgboŋ Simbeɗ mə Kəleŋe. 19 Nja sə, Zozef, nə swə mə njeŋe. Mum cu wa' i dan rum nə do mi. Zə rum, mum wa' kədan mum sə ar 'yeŋe. 20 Kəri məni mum wə ɗik dan rum ɗik ɓo, vay sin Bârî mə wafray mbə hay' rum kə məsini. Mum la' ne numu: «Zozef, vay David, a ne wəlok dan tle Mari cin ndə ma wû mi, zə ta ɗum ur kə Simbeɗ mə Kəleŋe. 21 Ta də vra' vay mə nji. A ne semɗe Zezu ne num, zə mum wə də siɗ sôwâ um du kwa bro' ndaya.» 22 Kwa rum daŋ' gi ndəna' kədan nyen mbi dan məni Bârî in kə vun bə ka' dana: 23 «Way də ɗum ur, ɓay ta də vra' vay mə nji. Sôwâ də um ɗe kə Emanuyel.» Sem rum wa' dan ini: «Ifray kəta' kə mba». 24 Kəri məni Zozef dla' sen, mum gi ce' ndə məni vay sin Bârî mə wafray in ne numu. Mum tle ma rum cini. 25 Ama mum cu bar kə sə mi, hâ ta vra' vay mə nji. Zozef ne semɗe ne Zezu ne numu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52