1 ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌ अब्राहामरे़ कुस्‍साः हे़क्‍क्‍याङ् दाउद हाङ्‌ङिल्‍ले़ कुस्‍साः वये़रो॥ कङ्‌ग खुने़ॽ कुधाःक्‍हाॽरे़ खुनिॽ मिङ्‌स्रारो–
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52