7 1 Yeˍsuˆ lehˬ, chaw chi ma ve hta‸ tawˇ hkawˇ oˇ ve hk'a peu-eˬ maˍ piˇ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, Kaˍpeˍneˍonˍ venˇ hk'aw lo k'ai ve yoˬ. 2 Oˇ htaˇ ma‸ poˍ teˇ g'aˇ, yawˇ ha‸ ve awˬ ceˬ teˇ g'aˇ naˬ leh suh la paˇ neˇ ve yoˬ. 3 Ma‸ poˍ oˇ ve lehˬ, Yeˍsuˆ awˬ lawn g'a kaˇ htaˇ, yawˇ ve awˬ ceˬ hta‸ gu na-e laˇ tuˬ, Yuˇda‸ chaw hui ve awˬ hoˉ chaw mawˇ teˇ hpaˍ hta‸ k'ai tcuh leh Yeˍsuˆ hta‸ ca lawˬ hkawˉ tcuh ve yoˬ. 4 Yawˇ hui Yeˍsuˆ geh gaˬ la htaˇ, yawˇ hui yawˇ hta‸ g'aˇ hte‸ lawˬ hkawˉ leh k'oˆ ve, Nawˬ lehˬ yawˇ hta‸ chi hk'e te piˇ tuˬ yawˇ keunˍ ve chaw teˇ g'aˇ hpeh‸ ve yoˬ. 5 Awˬ lawn k'o, yawˇ ngaˬ hui ve chaw ceuˬ hta‸ ha‸ leh, ngaˬ hui awˬ pon bon yehˬ te laˇ peuˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 6 Hk'e te leh, Yeˍsuˆ yawˇ hui geh k'ai ve yoˬ. Ma‸ poˍ ve yehˬ hta‸ maˇ vuiˇ maˇ neˇ kuiˬ lo gaˬ ve teˇ yanˇ, ma‸ poˍ lehˬ yawˇ ve awˬ chawˇ teˇ hpaˍ hta‸ k'ai tcuh leh, Jawˇ mawˇ-oˬ, nawˬ awˬ to hkeu‸ tuˬ taˇ te. Awˬ lawn k'o, ngaˬ ve yehˬ hk'aw nawˬ lo‸ la ve hta‸ ngaˬ maˇ keunˍ. 7 Chi hta‸ pa taw, ngaˬ lehˬ nawˬ geh lo laˬ maˇ keunˍ teh‸ dawˇ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ nawˬ tawˇ teˇ peu-eˍ ceh yaw ve ka‸, ngaˬ ve awˬ ceˬ na-e la tuˬ yoˬ. 8 Awˬ lawn k'o, ngaˬ lehˬ shu ve kanˇ paˆ awˬ hawˉ lo chehˇ leh, ngaˬ awˬ hawˉ lo ka‸ ma‸ yaˇ teˇ hpaˍ cawˬ ve yoˬ. Teˇ g'aˇ hta‸, K'ai-o teh‸ k'oˆ piˇ ve k'o, yawˇ k'ai ve yoˬ. Teˇ g'aˇ hta‸, Laˬ-o‸ teh‸ k'oˆ piˇ ve k'o, yawˇ laˬ ve yoˬ. Ngaˬ ve awˬ ceˬ paˍ hta‸ htawˇ, Chi hta‸ te-o teh‸ k'oˆ piˇ ve k'o, yawˇ te ve yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ tcuh ve yoˬ. 9 Tawˇ chi hta‸ Yeˍsuˆ g'a kaˇ htaˇ yawˇ anˇ leh, yawˇ awˬ hk'aˇ suh k'ai ve chaw awˬ moˍ lonˉ hta‸ hpfuhˆ nyi leh, Ngaˬ nawˬ hui hta‸ k'oˆ laˇ ve, Iˉsaˍreˍlaˆ chaw awˬ hk'aw lo ka‸ chi taw taw yonˍ ve hta‸ ngaˬ maˇ g'a mawˬ jaw sheˍ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 10 K'ai tcuh ve chaw teˇ hpaˍ yehˬ lo k'aw‸ gaˬ la ve teˇ yanˇ, awˬ ceˬ oˇ ve na-e la peuˬ ve hta‸ yawˇ hui g'a mawˬ ve yoˬ. 11 Oˇ ve awˬ hk'aw‸ nawˉ maˇ maw maw, Naˍiˉnaˆ meh ve venˇ lo yawˇ k'ai leh, yawˇ ve awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ leh chaw awˬ moˍ lonˉ htawˇ yawˇ geh teˇ geh k'ai ve yoˬ. 12 Venˇ taˍ meu‸ hpe‸ awˬ paˇ lo yawˇ gaˬ la ve teˇ yanˇ, suh taˍ ve chaw teˇ g'aˇ hta‸ ca tuˍ tuˬ, shu taˆ tawˆ la chehˇ ve yoˬ. Suh taˍ ve chaw chi teˇ g'aˇ ve awˬ e lehˬ, mehˇ chawˇ ma hpeh‸ leh, yaˇ paˍ chi teˇ g'aˇ tiˉ cawˬ ve yoˬ. Mehˇ chawˇ ma oˇ ve geh teˇ geh venˇ yaˇ teˇ hpaˍ htawˇ awˬ moˍ lonˉ te laˬ chehˇ ve yoˬ. 13 Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ lehˬ, yaˇ miˇ oˇ ve hta‸ g'a mawˬ ve teˇ yanˇ, yawˇ hta‸ ha k'aˉ jaˇ leh, Taˇ hawˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 14 Yeˍsuˆ lehˬ awˬ paˇ lo k'ai leh, taˆ tuˬ hta‸ htawˇ leh, chaw taˆ shehˍ hpaˇ teˇ hpaˍ huˉ sheˬ ve yoˬ. Yeˍsuˆ k'oˆ ve, Chaw haˉ paˍ-oˬ, ngaˬ nawˬ hta‸ k'oˆ laˇ ve, tu-o teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 15 Oˇ htaˇ, suh taˍ ve chaw tu mui leh tawˇ yaw ve yoˬ. Yeˍsuˆ lehˬ, awˬ e ve la‸ sheh awˬ hk'aw lo yawˇ hta‸ a‸ piˇ ve yoˬ. 16 Chaw hk'a peu-eˬ kawˆ jaˇ leh, G'uiˬ sha hta‸ chiˇ uiˍ chiˇ mvuh leh k'oˆ ve, G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ paˍ lonˉ ngaˬ hui geh tawˆ la peuˬ. G'uiˬ sha lehˬ, yawˇ ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ ca nyi la peuˬ teh‸ yawˇ hui k'oˆ ve yoˬ. 17 Yeˍsuˆ te ve awˬ lawn chi Yuˇda‸ mvuhˇ miˬ hk'a peu-eˬ leh, awˬ paˇ awˬ kui teˇ kaˬ le le lo bvuhˬ k'ai ve yoˬ. 18 Oˇ htaˇ Yoˇhanˬ ve awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ lehˬ, awˬ lawn oˇ ve hk'a peu-eˬ Yoˇhanˬ hta‸ ca hto piˇ ve yoˬ. 19 Yoˇhanˬ lehˬ, yawˇ ve awˬ la‸ g'awˇ nyiˇ g'aˇ hta‸ kuˬ yuˬ leh, Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ geh k'ai tcuh leh, Nawˬ lehˬ laˬ tuˬ ve chaw teˇ g'aˇ yoˬ laˇ. Maˇ heˆ k'o, awˬ kaˍ awˬ nu teˇ g'aˇ hta‸ ngaˬ hui g'a dawˇ law tuˬ sheˍ laˇ teh‸, yawˇ hta‸ ca na nyi tcuh ve yoˬ. 20 Chaw oˇ ve nyiˇ g'aˇ Yeˍsuˆ geh gaˬ la ve teˇ yanˇ, Nawˬ lehˬ laˬ tuˬ ve chaw teˇ g'aˇ yoˬ laˇ. Maˇ heˆ k'o, awˬ kaˍ awˬ nu teˇ g'aˇ hta‸ ngaˬ hui g'a dawˇ law tuˬ sheˍ laˇ teh‸, nawˬ hta‸ na nyi tuˬ baˆtiˆsaˬ piˇ paˍ Yoˇhanˬ lehˬ, ngaˬ huiˉ maˬ hta‸ nawˬ geh lo laˬ tcuh laˇ ve yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 21 Awˬ yanˇ oˇ ve awˬ hk'aw lo yawˇ lehˬ, chaw maˇ maˇ ve a naˍ leh naˬ ve gawˬ ve teˇ hpaˍ hta‸ gu na-e piˇ leh, haiˬ ve neˇ teˇ hpaˍ hta‸ g'a‸ k'oˬ piˇ ve yoˬ. Mehˆ cuˉ ve chaw maˇ maˇ hta‸ htawˇ, mehˆ mawˬ la piˇ ve yoˬ. 22 Oˇ htaˇ, yawˇ yawˇ huiˉ maˬ hta‸ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve, Nawˬ huiˉ maˬ hk'a g'a kaˇ hk'a g'a mawˬ ve teˇ hpaˍ Yoˇhanˬ hta‸ ca hto piˇ-oˆ. Mehˆ cuˉ ve chaw hui mehˆ mawˬ la ve, hkui luˬ ve chaw hui ya‸ k'aw juˇ k'ai ve, hkiˬ tu‸ keuˆ ve chaw hui da‸ la kehˬ la ve, naˍ paw pawˇ ve chaw hui naˍ paw kaˇ la ve, suh ve chaw hui k'aw‸ te‸ tu la ve leh, haˍ ve g'awˇ ve chaw hui htawˇ, ha lehˬ ve bon hkawˇ hta‸ g'a kaˇ ve yoˬ. 23 Ngaˬ hta‸ nyi ma maˇ luˬ ve chaw lehˬ, awˬ bon uiˍ ve yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 24 Yoˇhanˬ tcuh peu laˇ ve chaw nyiˇ g'aˇ k'o‸-e peuˬ hk'aw‸ nawˉ, Yeˍsuˆ lehˬ Yoˇhanˬ ve awˬ lawn chaw awˬ moˍ lonˉ teˇ hpaˍ hta‸ k'oˆ piˇ ve, Nawˬ hui aˬ hto‸ ma hta‸ ca nyi tuˬ heh puiˉ hk'aw lo k'ai ve le. Mvuhˇ haw meuˆ leh hiˆ hiˆ naˇ naˇ te chehˇ ve lo cehˬ hta‸ laˇ. 25 Maˇ heˆ k'o, aˬ hto‸ ma hta‸ ca nyi tuˬ k'ai ve le. Nuˇ lehˍ ve veu‸ k'aˇ veu‸ deh ve chaw hta‸ laˇ. Veu‸ da‸ k'aˇ da‸ leh caˇ da‸ dawˬ da‸ ve chaw hui lehˬ, hkunˉ hawˉ hkanˇ ve hawˉ yehˬ awˬ hk'aw lo chehˇ ve yoˬ. 26 Maˇ heˆ k'o, aˬ hto‸ ma hta‸ ca nyi tuˬ k'ai ve le. G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ paˍ hta‸ laˇ. Yoˬ, G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ paˍ hta‸ ca nyi ve yoˬ. Yawˇ lehˬ, G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ paˍ a‸ kehˉ uiˍ ve teˇ g'aˇ hpeh‸ ve yoˬ teh‸ ngaˬ nawˬ hui hta‸ k'oˆ laˇ ve yoˬ. 27 Nyi loˬ. Nawˬ awˬ g'uˇ suhˍ lo nawˬ ve ya‸ k'aw hta‸ gu tuˬ, ngaˬ ve tcuh yaˇ hta‸ nawˬ mehˆ g'uˇ suhˍ lo ngaˬ k'ai tcuh ve yoˬ. teh‸ bvuh‸ taˍ ve lehˬ, yawˇ hta‸ k'oˆ ve yoˬ, 28 Ngaˬ nawˬ hui hta‸ k'oˆ laˇ ve, yaˇ miˇ geh hk'a paw la ve chaw hui awˬ hk'aw lo, Yoˇhanˬ a‸ kehˉ uiˍ ve chaw teˇ g'aˇ ka‸ maˇ cawˬ. Ya‸ hk'aˇ, G'uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo shu a‸ kehˉ i ve chaw teˇ g'aˇ lehˬ, yawˇ a‸ kehˉ uiˍ sheˍ ve yoˬ. 29 (Awˬ hkawnˍ shaw paˍ leh chaw hk'a peu-eˬ g'a kaˇ htaˇ, G'uiˬ sha te ve lehˬ, hteˇ jaˇ cawˇ jaˇ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. Yawˇ hui lehˬ Yoˇhanˬ ve baˆtiˆsaˬ hta‸ hkanˍ yuˬ peuˬ ve chaw hpeh‸ ve yoˬ. 30 Ya‸ hk'aˇ, Hpaˍriˍsehˇ teˇ hpaˍ leh awˬ liˇ tawˇ hkawˇ shiˍ paˍ teˇ hpaˍ lehˬ, G'uiˬ sha yawˇ hui awˬ pon gu taˍ ve teˇ ceuˬ hta‸ baˬ taˉ ve yoˬ. Yawˇ hui lehˬ, Yoˇhanˬ geh baˆtiˆsaˬ maˇ hkanˍ yuˬ.) 31 Hk'e te leh, chaw chi teˇ co-e hta‸ aˬ hto‸ ma yuˬ leh g'a tehˆ maˍ tuˬ le. Yawˇ hui aˬ hto‸ ma hta‸ shuˍ da‸ ve le. 32 Chaw chi teˇ co-e lehˬ, Nawˬ hui awˬ pon ngaˬ hui nawˍ meuˆ htawˇ, nawˬ hui k'aˍ maˇ hk'eˆ. Ngaˬ hui paˆ hawˬ ve htawˇ, nawˬ hui maˇ dawˇ haˍ, teh‸ tcuh hk'aw mui taˍ leh teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ kuˬ da‸ chehˇ ve yaˇ ehˉ teˇ hpaˍ hta‸ shuˍ ve yoˬ. 33 Awˬ lawn k'o, baˆtiˆsaˬ piˇ paˍ Yoˇhanˬ laˬ leh hkaoˍ monˇ maˇ caˇ leh a pehˉ meuˇ g'uiˬ maˇ dawˬ ve pa taw, Yawˇ lehˬ neˇ geh ve chaw yoˬ teh‸ nawˬ hui k'oˆ ve yoˬ. 34 Chaw yaˇ ve Yaˇ hpu laˬ leh caˇ ve dawˬ ve pa taw, Chaw chi lehˬ, caˇ leuˉ dawˬ leuˉ ve chaw, a pehˉ meuˇ g'uiˬ dawˬ ponˬ dawˬ leuˉ ve chaw, awˬ hkawnˍ shaw paˍ leh venˇ baˆ yaˇ hui hta‸ awˬ chawˇ teˇ ve chaw yoˬ teh‸, nawˬ hui k'aw‸ k'oˆ ve yoˬ. 35 Ya‸ hk'aˇ cuˇ yiˍ maˍ yiˍ teˇ ceuˬ lehˬ, hteˇ ve cawˇ ve yoˬ teh‸ yawˇ ve awˬ yaˇ awˬ duˬ hk'a peu-eˬ hta‸ pa taw shu g'a shiˍ ve yoˬ teh‸, Yeˍsuˆ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 36 Hpaˍriˍsehˇ teˇ g'aˇ lehˬ, yawˇ geh awˍ caˇ tuˬ Yeˍsuˆ hta‸ kuˬ ve yoˬ. Hk'e te leh, Hpaˍriˍsehˇ oˇ ve aˉ hk'aw lo yawˇ lo‸-e leh mui caˇ ve yoˬ. 37 Hpaˍriˍsehˇ ve aˉ hk'aw lo Yeˍsuˆ mui caˇ chehˇ ve hta‸ venˇ oˇ ve awˬ hk'aw lo chehˇ ve haiˬ ve yaˇ miˇ teˇ g'aˇ g'a shiˍ ve teˇ yanˇ, naˍ manˇ hawnˉ keu taˍ ve hpuˉ-ehˍ ve haˉ pui kaw teˇ maˬ yuˬ laˬ leh, 38 Yeˍsuˆ awˬ hk'aw‸ nawˉ hpawˇ hkui sheh paˇ lo huˉ taˍ leh hawˬ chehˇ ve yoˬ. Yawˇ ve mehˆ g'uiˬ Yeˍsuˆ ve hkui sheh hta‸ jaˆ pfuhˍ leh, yawˇ ve uˉ hkeh mvuh yuˬ shiˆ ve yoˬ. Peuˬ leh, Yeˍsuˆ ve hkui sheh hta‸ boˆ nu leh, naˍ manˇ hawnˉ shehˍ piˇ ve yoˬ. 39 Yeˍsuˆ hta‸ kuˬ ve Hpaˍriˍsehˇ teˇ g'aˇ chi hta‸ g'a mawˬ ve teˇ yanˇ, yawˇ ve nyi ma hk'aw dawˇ ve, Chaw chi lehˬ, G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ paˍ hpeh‸ ve k'o, yawˇ hta‸ htawˇ chehˇ ve yaˇ miˇ chi a shu hpeh‸ ve leh, hk'aˬ hk'e ve yaˇ miˇ hpeh‸ ve hta‸ yawˇ shiˍ tuˬ yoˬ. Awˬ lawn k'o, yaˇ miˇ chi lehˬ haiˬ ve yaˇ miˇ hpeh‸ ve yoˬ teh‸ yawˇ dawˇ ve yoˬ. 40 Yeˍsuˆ k'aw‸ k'oˆ ve, Siˉmonˍ-oˬ, ngaˬ nawˬ hta‸ k'oˆ laˇ tuˬ teˇ ceuˬ cawˬ ve yoˬ teh‸ yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ htaˇ, Saˍ la‸-oˬ, k'oˆ laˇ-oˆ teh‸, Siˉmonˍ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 41 Yeˍsuˆ k'oˆ ve, Hpu chiˇ piˇ shehˍ hpaˇ teˇ g'aˇ geh jeˬ pfuhˇ paˍ nyiˇ g'aˇ cawˬ ve yoˬ. Teˇ g'aˇ jeˬ ngaˇ ha hteh‸ cawˬ leh teˇ g'aˇ jeˬ ngaˇ chi hteh‸ cawˬ ve yoˬ. 42 Yawˇ huiˉ maˬ lehˬ, jeˬ k'aw‸ shaiˍ tuˬ maˇ cawˬ ve pa taw, hpu chiˇ piˇ shehˍ hpaˇ lehˬ, yawˇ huiˉ maˬ nyiˇ g'aˇ g'aˇ ve jeˬ hta‸ ponˬ piˇ ve yoˬ. Hk'e te leh, yawˇ huiˉ maˬ awˬ hk'aw lo hk'aˬ ve teˇ g'aˇ yawˇ hta‸ leuˉ leh ha‸ tuˬ ve le teh‸ na nyi ve yoˬ. 43 Siˉmonˍ k'aw‸ k'oˆ ve, Ngaˬ dawˇ ve, jeˬ cawˬ maˇ ve hta‸ g'a ponˬ ve chaw teˇ g'aˇ lehˬ, yawˇ hta‸ leuˉ leh ha‸ tuˬ yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve teˇ yanˇ, Nawˬ dawˇ taˍ ve hk'e cawˇ ve yoˬ teh‸, Yeˍsuˆ yawˇ hta‸ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 44 Oˇ htaˇ, yaˇ miˇ oˇ ve hta‸ yawˇ hpfuhˆ nyi leh Siˉmonˍ hta‸ k'oˆ piˇ ve, Yaˇ miˇ chi hta‸ nawˬ mawˬ laˇ. Nawˬ ve aˉ hk'aw lo ngaˬ lo‸ la htaˇ, ngaˬ hkui sheh tsuhˇ tuˬ nawˬ iˉ kaˆ maˇ pe‸ laˇ. Ya‸ hk'aˇ yaˇ miˇ chi lehˬ, yawˇ ve mehˆ g'uiˬ ngaˬ ve hkui sheh hta‸ jaˆ pfuhˍ leh, yawˇ ve uˉ hkeh mvuh yuˬ shiˆ laˇ peuˬ. 45 Nawˬ ngaˬ hta‸ maˇ boˆ nu. Ya‸ hk'aˇ yawˇ lehˬ, ngaˬ lo‸ la ve teˇ hkui te leh, ngaˬ ve hkui sheh hta‸ hk'aˬ htaˆ ka‸ boˆ nu tcuhˉ taˍ ve yoˬ. 46 Nawˬ ngaˬ ve oˉ k'oˍ hta‸ naˍ manˇ maˇ shehˍ laˇ. Ya‸ hk'aˇ yawˇ lehˬ, ngaˬ ve hkui sheh hta‸ naˍ manˇ shehˍ laˇ peuˬ. 47 Chi hta‸ pa taw ngaˬ nawˬ hta‸ k'oˆ laˇ ve, yawˇ lehˬ venˇ baˆ maˇ jaˇ ve hta‸ g'a ponˬ leh, ha‸ maˇ ve yoˬ. Venˇ baˆ a ciˉ ceh tiˉ cawˬ leh g'a ponˬ ve chaw lehˬ, a ciˉ ceh tiˉ ha‸ ve yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 48 Yaˇ miˇ oˇ ve hta‸ htawˇ, Nawˬ ve venˇ baˆ teˇ hpaˍ hta‸ hpehˇ hk'a laˇ peuˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 49 Yawˇ geh teˇ geh mui caˇ chehˇ ve chaw teˇ hpaˍ lehˬ, Venˇ baˆ hta‸ ka‸ hpehˇ hk'a g'a ve chaw chi lehˬ, a shu le teh‸, teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ k'oˆ da‸ ve yoˬ. 50 Yeˍsuˆ yaˇ miˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve, Nawˬ yonˍ ve teˇ ceuˬ lehˬ, nawˬ hta‸ htaiˍ hk'aw‸ laˇ peuˬ. Dawˇ sha gaˇ sha ve awˬ hk'aw lo k'o‸-e loˬ.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52