1 1 Buku Yesu Kristo ma a'bipini eri mvi Daudini, mvi Iburahimuni. 2 Iburahimu ti Isaka, Isaka ti Yakobo, Yakobo ti Yuda pi adripi erini pie, 3 Yuda ti Perezi pi Zara be, Tamari be, Perezi ti Hezironi, Hezironi ti Aramu, 4 Aramu ti Aminadabu, Aminadabu ti Nasoni, Nasoni ti Salimoni, 5 Salimoni ti Boazi Rahabu dri, Boazi ti Obedi Rutu dri, Obedi ti Yese, 6 Yese ti Daudi opirᴜri'i. Daudi ti Sulemani okᴜ Urianiri be, 7 Sulemani ti Rehoboamu, Rehoboamu ti Abiya, Abiya ti Asa, 8 Asa ti Yehosafati, Yehosafati ti Yoramu, Yoramu ti Uzia, 9 Uzia ti Yotamu, Yotamu ti Ahazi, Ahazi ti Hezekia, 10 Hezekia ti Manase, Manase ti Amosi, Amosi ti Yosia, 11 Yosia ti Yekonia adripi erini pie, ewu yini yi jizᴜ Babuloniari ngarerisi. 12 Yi jizᴜ Babuloniari ma vᴜtia: Yekonia ti Sealitieli, Sealitieli ti Zerubabeli, 13 Zerubabeli ti Abihudi, Abihudi ti Eliakimu, Eliakimu ti Azori, 14 Azori ti Sadoki, Sadoki ti Akimu, Akimu ti Eliudi, 15 Eliudi ti Eleazari, Eleazari ti Matani, Matani ti Yakobo, 16 Yakobo ti Yusufu, Mariamu Yesu omvele Kristo'iri osipiri ma agupi. 17 'Dini a'bianzi dria e'dozᴜ Iburahimusi cazᴜ Daudi vᴜ, yi a'bianzi mᴜdri drini su; engazᴜ Daudisi cazᴜ kpere ewu yi jizᴜ Babuloniaria, a'bianzi mᴜdri drini su; engazᴜ yi jizᴜ Babuloniarisi cazᴜ Kristo vᴜ, a'bianzi mᴜdri drini su. 18 E'yo Yesu Kristoni tizᴜri ovᴜ 'dini. Mariamu andri erini, Yusufu ka e'do eri je 'bo, de nga ejini eri kᴜ, isu de eri ovᴜ mva be alia Orindi Alatararᴜsi. 19 Yusufu agupi erini, eri 'ba kililirᴜni, te leni drinza fe eri dri 'ba ma milia kᴜ, nga ani e'yo osu i asia eri kᴜzᴜ ndindirᴜ. 20 Erini e'yo 'diyi egaria, mi ndre, malaika Opini e'da i eri vu orobisi, kini, Yusufu Daudi mvi, mi ru Mariamuni ejizᴜ mi okᴜrᴜ kᴜ, afa eri ma alia 'diri Orindi Alatararᴜni tileniri'i; 21 eri nga agupimva osi, mi nga runi 'da Yesu, erini ngale 'ba erini opale e'yo onzi yinisirisi. 22 E'yo 'diri 'ye i dria 'dini e'yo Opini 'yole nabi ma tiarisiri ma 'ye i ani beni, kini: 23 Mi ndre, aliria nga agupi nipi kᴜri nga ovᴜ mva be alia, nga agupimva osi, yi nga runi 'da Emanueli'i (efini, ka ti ojarisi, Munguni ama be). 24 Yusufuni engaria o'du koriarisi, nga di 'ye malaika Opinini azilerile; eji di okᴜ ini ra, 25 te nini eri ku kpere mvani osiria : 'da runi Yesu'i.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52