1 1 Yezu Kristə wɔ́ Abəraham ǹdə́ Dəvyidi nɔ̃̌. Nyǐnə ń nàmbala bɛ́ yilə né. 2 Wɔ́ Abəraham ń lùl Yəzakɛ, Yəzakɛ zɛ̃̀ n lù Zhakɔɔbɛ, Zhakɔɔbɛ zɛ̃̀ n lù Zhidə ǹdə́ ń da-byǎ bɛ́, 3 Zhidə zɛ̃̀ n zə Tamaarɛ n mə n lù Farɛɛsɛ ǹdə́ Zara, Farɛɛsɛ zɛ̃̀ n lù Esərɔm, Esərɔm zɛ̃̀ n lù Aram, 4 Aram zɛ̃̀ n lù Amyənadaabɛ, Amyənadaabɛ zɛ̃̀ n lù Naasɔ̃, Naasɔ̃ zɛ̃̀ n lù Saləma, 5 Saləma ǹdə́ ń kɛ̃ Arayaabɛ zɛ̃̀ bə lù Booze, Booze ǹdə́ ń kɛ̃ Riti zɛ̃̀ bə lù Obɛɛdɛ, Obɛɛdɛ zɛ̃̀ n lù Zhese, 6 Zhese zɛ̃̀ n lù pyɔ̌ Dəvyidi, Dəvyidi zɛ̃̀ n zə Yuri kɛ̃ mɔ́ n mə n lù Saləmɔ, 7 Saləmɔ zɛ̃̀ n lù Orɔbwaam, Orɔbwaam zɛ̃̀ n lù Abya, Abya zɛ̃̀ n lù Asafɛ, 8 Asafɛ zɛ̃̀ n lù Zhɔzafatɛ, Zhɔzafatɛ zɛ̃̀ n lù Zhɔram, Zhɔram zɛ̃̀ n lù Ozhaasɛ, 9 Ozhaasɛ zɛ̃̀ n lù Zhwatam, Zhwatam zɛ̃̀ n lù Akaazɛ, Akaazɛ zɛ̃̀ n lù Ezəcaasɛ, 10 Ezəcaasɛ zɛ̃̀ n lù Manasɛ, Manasɛ zɛ̃̀ n lù Amɔnɛ, Amɔnɛ zɛ̃̀ n lù Zhɔzhaasɛ, 11 Zhɔzhaasɛ zɛ̃̀ n lù Yəkɔnəya ǹdə́ ń da-byǎ bɛ́. Wɔ́ rə̀myɛ́ yi ní bə̀ zɔ Esərayɛl lyì bí bə mé vò Babyəlɔnɛ. 12 Bə̀ gə́ zɔ bɛ bə mé vò gàà, rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Yəkɔnəya zɛ̃̀ n lù Salacəə, Salacəə zɛ̃̀ n lù Zorobəbyəə, 13 Zorobəbyəə zɛ̃̀ n lù Abyuudi, Abyuudi zɛ̃̀ n lù Elyəcim, Elyəcim zɛ̃̀ n lù Azɔɔrɛ, 14 Azɔɔrɛ zɛ̃̀ n lù Sadɔɔkɛ, Sadɔɔkɛ zɛ̃̀ n lù Acim, Acim zɛ̃̀ n lù Elyuudi, 15 Elyuudi zɛ̃̀ n lù Elyazaarɛ, Elyazaarɛ zɛ̃̀ n lù Matã, Matã zɛ̃̀ n lù Zhakɔɔbɛ. 16 Zhakɔɔbɛ zɛ̃̀ n lù Marɛ byal Zhozefu. Wɔ́ Marɛ mɔ́ ńmyɛ̌ ń lùl Yezu mú mɔ̀bɔ́ bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Kristə mó. 17 Èta, kɔn gə́ ju kùr ǹdə́ Abəraham e mé yí Dəvyidi yi ní mú, wɔ́ nàmbala kùrə̀ shí ǹdə́ nə̀na. Kɔn zhí Dəvyidi e mé yí bə̀ gə́ zɔ Esərayɛl lyì bí bə mé vò Babyəlɔnɛ yi ní mú myɛ, wɔ́ nàmbala kùrə̀ shí ǹdə́ nə̀na. Kɔn zhí bə̀ gə́ zɔ bɛ bə mé vò Babyəlɔnɛ yi ní e mé yí Kristə lul lé mó myɛ, wɔ́ nàmbala kùrə̀ shí ǹdə́ nə̀na. 18 Nyǐnə bə̀ gə́ lùl Yezu Kristə né. Ń ná Marɛ yà ń nə́ ń jí Zhozefu, sə Marɛ zɔ pǔ ǹdə́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ jàn ǹdə́ bə̀ gwẽ̌ yə̀ jòm ǹdə́ dwã yé. 19 Ń byal Zhozefu yà ń wɔ́ wu-cángá cə́bal. Ń yà ń tá ń yǎl n zhìlì Marɛ yil yé. Rə̀myɛ́ ce, ń zɔ̀m n gu ń wẽ́ bə̀ ń mà n zhɛ̃̀ mɔ̀ n vùr mò shɛ́shɛ́. 20 Ń gə́ yà ń nə́ ń tɛ́rɛ́ rə̀myɛ́ yi ní, Cinu màlɛ́ka èdù lyí mu ń dàrhà wẽ́, e wɔ̀ mɔ̀: "Dəvyidi byǐ Zhozefu, bə̀ká dùr ywẽ yé. Jǒm ǹdə́ ǹ kɛ̃ Marɛ, bə̀ pwǐ y kɛ̀bɛ́ ń zhe mó wɔ́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ tum. 21 Ń mà n lù byǐ. Ǹ m'ǎ ce ń yil bə̀ Yezu, bə̀ wɔ́ ńmyɛ̌ ń mà n vwǎrh ń dwí lyì bí bə̀ yə̀-bəlwàálɛ́ wẽ́." 22 Rə̀myɛ́ gakó wɛ̀rhɛ́, mùnì zɔ̀mɛ̀ rɛ́ Cinu yà ń tó ń nyì-zwennə mó dɛnnɛ n byili mú pyìrh. Ń yà ń zɔ̀m n wɔ̀: 23 "Nyǐnə kɛ̃-byǐ kɛ̀bɛ́ è yə̀l bal pár má zə pǔ, e lù bal-byǐ. Bə̀ má byẽ̀ y bə̀ Emawəə." Rə̀ kùr wɔ́: "Yi ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ nə́ba." 24 Zhozefu gə́ zɛ̃̀ jan dɛ́ wa, ń wɛ̀rhɛ́ ǹdə Cinu màlɛ́ka y gə́ byili mu ní. N jòm ǹdə́ ń kɛ̃ mɔ́, 25 sə ń yə̀ ń pár lwar kɔn mé yí ń byǐ mú lul. N ce ń yil bə̀ Yezu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52