1 1 คัก เฮี มัฮ ไลลวง จัตเจือ พะเยซูคริต. พะเยซูคริต เซ มัฮ จัตเจือ ด่าวิต ป ซึป จัตเจือ แตะ เน่อึม นึง อัปราฮัม. 2 อัปราฮัม เซ มัฮ เปือะ ยิซฮัก. ยิซฮัก เซ มัฮ เปือะ ยาโคป. ยาโคป เซ มัฮ เปือะ ยูด่า ไม่ เอียกปุ ไฮญ อื เตือง โอยจ อื. 3 ยูด่า เซ มัฮ เปือะ เพเรต ไม่ เซรา. มะ ปุย ลอา เซ มัฮ ทามัน. เพเรต เซ มัฮ เปือะ เคตโรน. เคตโรน เซ มัฮ เปือะ รัม. 4 รัม เซ มัฮ เปือะ อัมมีนาดั่ป. อัมมีนาดั่ป เซ มัฮ เปือะ นาโชน. นาโชน เซ มัฮ เปือะ ซาละโมน. 5 ซาละโมน เซ มัฮ เปือะ โบ่อัต. มะ อื มัฮ ราฮัป. โบ่อัต เซ มัฮ เปือะ โอเบ่ต. มะ อื มัฮ รุต. โอเบ่ต เซ มัฮ เปือะ เจซี. 6 เจซี เซ มัฮ เปือะ ด่าวิต ป โฮลฮ แปน กซัต. ด่าวิต เซ มัฮ เปือะ ซาโลมอน. มะ อื มัฮ ปรโปวน เญือะ อูรียา ไพรม อื. 7 ซาโลมอน เซ มัฮ เปือะ เรโฮโบ่อัม. เรโฮโบ่อัม เซ มัฮ เปือะ อาบี่ยา. อาบี่ยา เซ มัฮ เปือะ อาซา. 8 อาซา เซ มัฮ เปือะ เยโฮชาฟัต. เยโฮชาฟัต เซ มัฮ เปือะ โยรัม. โยรัม เซ มัฮ เปือะ อุซียา. 9 อุซียา เซ มัฮ เปือะ โยทัม. โยทัม เซ มัฮ เปือะ อาฮัต. อาฮัต เซ มัฮ เปือะ เฮเซคียา. 10 เฮเซคียา เซ มัฮ เปือะ มะนาเซ. มะนาเซ เซ มัฮ เปือะ อาโมน. อาโมน เซ มัฮ เปือะ โยซียา. 11 โยซียา เซ มัฮ เปือะ เยโคนิยา ไม่ โม เอียกปุ ไฮญ อื. เจน เซ ปุก เญือม โรวก ปุย โม อิซราเอน ฮอยจ นึง เมือง บ่าบี่โลน. 12 ฟวยจ โรวก ปุย โม อิซราเอน ฮอยจ นึง เมือง บ่าบี่โลน เนอ, เยโคนิยา เซ ไก กวน มอยฮ เชอันทิเอน. เชอันทิเอน เซ มัฮ เปือะ เซรูบ่าเบ่น. 13 เซรูบ่าเบ่น เซ มัฮ เปือะ อาบี่อุต. อาบี่อุต เซ มัฮ เปือะ เอลียาคิม. เอลียาคิม เซ มัฮ เปือะ อาซอ. 14 อาซอ เซ มัฮ เปือะ ซาโด่ก. ซาโด่ก เซ มัฮ เปือะ อาคิม. อาคิม เซ มัฮ เปือะ เอลีอุต. 15 เอลีอุต เซ มัฮ เปือะ เอเลอาซา. เอเลอาซา เซ มัฮ เปือะ มัตทัน. มัตทัน เซ มัฮ เปือะ ยาโคป. 16 ยาโคป เซ มัฮ เปือะ โยเซป. โยเซป เซ มัฮ ปรเมะ เญือะ มาเรีย. พะเยซู ป อัฮ ปุย พะคริต ไม่ เซ เอีจ ฮอยจ เกิต เน่อึม นึง มาเรีย เซ. 17 เญือม มัฮ อื ตอก เซ เน่อึม เจน อัปราฮัม ฮอยจ ละ เจน ด่าวิต เตอ, ไก กาว โรฮ ปาวน เจน ปุย. เน่อึม เจน ด่าวิต ฮอยจ ละ โรวก ปุย โม อิซราเอน ฮอยจ นึง เมือง บ่าบี่โลน เนอ, ไก โรฮ กาว โรฮ ปาวน เจน ปุย. เน่อึม เญือม โรวก ปุย โม อิซราเอน เซ ฮอยจ ละ เญือม เอีจ เกิต พะเยซูคริต เตอ, ไก โรฮ กาว โรฮ ปาวน เจน ปุย โรฮ. 18 ไลลวง เญือม เกิต พะเยซูคริต เตอ มัฮ ตอก เฮี. มาเรีย ป มัฮ มะ อื เซ เอีจ ไก กัมฟู ไม่ โยเซป. กา เฆียง ไอฮ อื ปุ แตะ แปน รเมะ รโปวน เนอ, มาเรีย เอีจ โรวก กวน แตะ เบือ ลปุ พะจาว. 19 โยเซป ป ไก กัมฟู อื ไม่ เซ ตะ เกือฮ ไลลวง เซ ไฆลป นึง มัฮ แตะ ปุย ไมจ ไล ซองนา พะจาว, ไม่ โอ อื ฆวต เกือฮ มาเรีย โซะกิจ นึง ปุย. ตะ บระ กัฮ กัมฟู แตะ ฮา มาเรีย เซ ฆาื อื. 20 ลไล ตะ อื ยุฮ ตอก เซ, ฮอยจ เตปด่า ยุฮ พะจาว เคะ อื, รโฮงะ โอเอีฮ ละ อื นึง รโมะ อื. อัฮ เฮี ละ อื, “โยเซป, ปะ ป มัฮ จัตเจือ ด่าวิต เตอ, ปุ ฮอ นึง ซ ไอฮ เปอะ มาเรีย แปน ปุย เญือะ เปอะ. เอีจ มัฮ โรวก อื เบือ อัมนัต ลปุ พะจาว. 21 มาเรีย เซ ซ ไก กวน รเมะ ติ. ปะ ไมจ เปอะ ปุก มอยฮ อื, อัฮ เยซู ละ นึง มัฮ อื ป ซ เกือฮ ปุย ไน แตะ โปน มั่ป ยุฮ แตะ,” อัฮ เซ ละ อื. 22 โอเอีฮ ไล เซ เตือง โอยจ อื มัฮ เกิต อื นึง ซ เกือฮ อื แปน ตอก เอีจ อัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว อาึง โฮ. 23 มัฮ อัฮ อื ตอก เฮี,“ง่อต แลน, ปเครีฮ ม่อง ติ ปุย ซ โรวก, ซ เกิต กวน รเมะ ติ. มอยฮ อื ซ อัฮ ปุย อิมานูเอน ไม่.” มัฮ อัฮ อื พะจาว อาวต ไม่ เอะ ไม่, อัฮ เซ. 24 โยเซป เญือม เอีจ โปวะ อื ลอต เนอึม ยุฮ อื ตอก ดวน เตปด่า ยุฮ พะจาว แตะ เซ. ไอฮ เนอึม มาเรีย เซ แปน ปุย เญือะ แตะ. 25 ปังเมอ โอ ดิ โฮลฮ ยุ ปุ แตะ เฟือฮ กา เฆียง เกิต กวน อื เซ. เญือม เอีจ เกิต กวน อื เซ, ปุก เนอึม มอยฮ อื, อัฮ เยซู ละ อื.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52