1 1 ຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນລາຍຊື່ບັນພະບູລຸດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ ເຊື້ອສາຍຄົນໜຶ່ງຂອງດາວິດຜູ້ທີ່ສືບເຊື້ອສາຍມາຈາກອັບຣາຮາມ. 2 - 11 ແຕ່ອັບຣາຮາມເຖິງກະສັດດາວິດມີບັນພະບູລຸດດັ່ງລາຍຊື່ຕໍ່ລົງໄປນີ້: ອັບຣາຮາມ, ອີຊາກ, ຢາໂຄບ, ຢູດາ ແລະ ອ້າຍນ້ອງຂອງຕົນ, ຕໍ່ມາ ແມ່ນເປເຣັດ ແລະ ເຊຣາ (ແມ່ຂອງພວກເຂົາຊື່ວ່າຕາມາ), ເຮຊະໂຣນ, ຣາມ, ອາມມີນາດາບ, ນາໂຊນ, ຊັນໂມນ, ໂບອາດ (ແມ່ຂອງລາວຊື່ວ່າຣາຮາບ), ໂອເບັດ (ແມ່ຂອງລາວຊື່ວ່າ ຣຸດ), ເຢຊີ ແລະ ກະສັດດາວິດ.ແຕ່ດາວິດເຖິງສະໄໝທີ່ປະຊາຊົນອິດສະຣາເອນຖືກຈັບໄປເປັນຊະເລີຍໃນນະຄອນບາບີໂລນ ມີບັນພະບູລຸດດັ່ງລາຍຊື່ຕໍ່ລົງໄປນີ້: ດາວິດ, ໂຊໂລໂມນ (ແມ່ຂອງລາວເຄີຍເປັນເມຍຂອງອູຣິຢາ), ເຣໂຫໂບອາມ, ອາບີຢາ, ອາຊາ, ເຢໂຮຊາຟັດ, ເຢໂຮຣາມ, ອຸດຊີຢາ, ໂຢທາມ, ອາຮາດ, ເຮເຊກີຢາ, ມານາເຊ, ອາໂມນ, ໂຢສີຢາ ແລະ ເຢໂຮຍອາກິນກັບພວກອ້າຍນ້ອງຂອງຕົນ. 12 - 16 ແຕ່ສະໄໝຫລັງຈາກການຖືກຈັບໄປເປັນຊະເລີຍຢູ່ໃນນະຄອນບາບີໂລນ ຈົນເຖິງເວລາພຣະເຢຊູເຈົ້າເກີດ ມີບັນພະບູລຸດດັ່ງລາຍຊື່ຕໍ່ລົງໄປນີ້: ເຢໂຮຍອາກິນ, ເຊອານຕີເອນ, ເຊຣຸບບາເບນ, ອາບີອຸດ, ເອລີອາກິມ, ອາເຊີ, ຊາດົກ, ອາກີມ, ເອລີອຸດ, ເອເລອາຊາ, ມັດທານ, ຢາໂຄບ ແລະ ໂຢເຊັບ ຜູ້ທີ່ແຕ່ງງານກັບມາຣີແມ່ຂອງພຣະເຢຊູເຈົ້າຜູ້ທີ່ມີຊື່ວ່າ, “ພຣະຄຣິດ.” 17 ດັ່ງນັ້ນ ແຕ່ອັບຣາຮາມລົງມາເຖິງດາວິດ ຈຶ່ງເປັນເວລາສິບສີ່ຊົ່ວຄົນ ແລະນັບແຕ່ດາວິດເຖິງຄາວຖືກຈັບໄປເປັນຊະເລີຍຢູ່ໃນນະຄອນບາບີໂລນເປັນເວລາສິບສີ່ຊົ່ວຄົນ ແລະແຕ່ຄາວຖືກຈັບໄປເປັນຊະເລີຍຢູ່ໃນນະຄອນບາບີໂລນ ເຖິງເວລາພຣະຄຣິດເກີດເປັນເວລາສິບສີ່ຊົ່ວຄົນ. 18 ເລື່ອງລາວການເກີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າເປັນດັ່ງນີ້: ມາຣີແມ່ຂອງພຣະອົງເປັນຄູ່ໝັ້ນຂອງໂຢເຊັບ, ກ່ອນທີ່ທັງສອງໄດ້ຢູ່ກິນຮ່ວມກັນ ນາງໄດ້ຕັ້ງທ້ອງແລ້ວ ດ້ວຍຣິດເດດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເຈົ້າ. 19 ຝ່າຍໂຢເຊັບຄູ່ໝັ້ນຂອງມາຣີເປັນຄົນດີມີສິນທຳ ລາວບໍ່ຢາກໃຫ້ນາງຕ້ອງອັບອາຍຂາຍໜ້າຕໍ່ໜ້າມະຫາຊົນໃນເລື່ອງນີ້. ດັ່ງນັ້ນ ລາວຈຶ່ງຕັດສິນໃຈວ່າຈະຖອນໝັ້ນເສຍຢ່າງລັບໆ. 20 ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ໂຢເຊັບຄິດເຖິງເລື່ອງນີ້ຢູ່ ກໍມີເທວະດາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຕົນໜຶ່ງໄດ້ປາກົດຕໍ່ລາວໃນຄວາມຝັນ ແລະກ່າວວ່າ, “ໂຢເຊັບ ລູກດາວິດເອີຍ ຢ່າສູ່ຢ້ານທີ່ຈະຮັບເອົາມາຣີມາເປັນເມຍຂອງເຈົ້າ ການທີ່ມາຣີຕັ້ງທ້ອງນັ້ນກໍມີໂດຍຣິດເດດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເຈົ້າ. 21 ນາງຈະເກີດລູກຊາຍຜູ້ໜຶ່ງ ແລະເຈົ້າຈົ່ງໃສ່ຊື່ໃຫ້ເດັກນີ້ວ່າ ເຢຊູເພາະເພິ່ນຈະໂຜດຊ່ວຍປະຊາຊົນຂອງຕົນ ໃຫ້ລອດພົ້ນຈາກບາບກຳຂອງພວກເຂົາ.” 22 ເລື່ອງທັງໝົດທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນນີ້ ກໍເພື່ອໃຫ້ສຳເລັດຕາມທີ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້ທາງຜູ້ທຳນວາຍວ່າ, 23 “ຍິງພົມມະຈາຣີຜູ້ໜຶ່ງຈະຖືພາ ແລະຈະເກີດລູກຊາຍຄົນໜຶ່ງ ເຂົາຈະເອີ້ນຊື່ລູກນັ້ນວ່າ, ເອມານູເອນ.” (ໝາຍຄວາມວ່າ, “ພຣະເຈົ້າສະຖິດຢູ່ກັບເຮົາທັງຫລາຍ.”) 24 ສະນັ້ນ ເມື່ອໂຢເຊັບຕື່ນຂຶ້ນ ລາວຈຶ່ງປະຕິບັດຕາມທີ່ເທວະດາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສັ່ງ ຄືຮັບເອົາມາຣີເປັນເມຍຂອງຕົນ. 25 ແຕ່ໂຢເຊັບບໍ່ໄດ້ສົມສູ່ກັບນາງ ຈົນກວ່ານາງໄດ້ເກີດລູກຊາຍ ແລ້ວໂຢເຊັບຈຶ່ງໃສ່ຊື່ເດັກທີ່ເກີດມານັ້ນວ່າ, ເຢຊູ.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52