1 1 လီၤအၴူးမၤ အၤ ရးမရးဒူး ယၴၤဆၳူခြီ အၤကျွီးအၤလူး ဒၲ အၤ အီစံးတှး ဒီးတံ လၳး တၤဟၴၤ အၤရီၤအၤကူး။ အဲၤ မၤ အၤကျွီးအၤလူး အီစံးတှး ဒၲ ခွီဒၤဗီၤ န ဖဲးအၤဘြှၤဟၤ။ 2 ခၳးအၤဘြှၤဟၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးအှစဲ, ခၳးအှစဲ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးယၤကိၤ, ခၳးယၤကိၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးယၳဒၤ န အၤပှၲုအၤဗှူ တၤဟၴၤ။ 3 ခၳးယၳဒၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးပၴၤရၤဇၤ န ခၳးဇၴရၲၤ, အဲၤသီး သဲနၴူး အၤမှၲု မၤ အၤမွှီၤ န မဴၤတှၤမၤ။ ခၳးပၴၤရၤဇၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးဟၴၤဇၤရိၤ, ခၳးဟၴၤဇၤရိၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးရှၤမၤ, 4 ခၳးရှၤမၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးအၤမီနၤဒၤ, ခၳးအၤမီနၤဒၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးနှၤဆိူၤ, ခၳးနှၤဆိူၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးစၤလၤမိၤ, 5 ခၳးစၤလၤမိၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးဘဴဇ ဒၲ အၤမှၲု မွှီၤ န မဴၤရၤခ, ခၳးဘဴဇ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးအဴဘဲ ဒၲ အၤမှၲု မွှီၤ န မဴၤရၳသၤ, ခၳးအဴဘဲ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးစၴူဆူဲ။ 6 ခၳးစၴူဆူဲ မၤ မှဟဴ ခွီဒၤဗီၤ အၤဖဲး နၲုၤ ဟဴ။ ခွီဒၤဗီၤ နၲုၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံဟဴ ခၳးဆဴၤလၤမိၤ ရဴ အၤမှၲု မၤ မှဟဴ ခၳးအၳၤရီယၤ အၤမၴး နၲုၤဟဴ။ 7 ခၳးဆဴၤလၤမိၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးရၴၤဟိဘဴၤ, ခၳးရၴၤဟိဘဴၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးအၤဘီယၤ, ခၳးအၤဘီယၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးအၤစၤ, 8 ခၳးအၤစၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးယၤဟဴဆၲုၤဖ, ခၳးယၤဟဴဆၲုၤဖ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးစဴူၤရှၤ, ခၳးစဴူၤရှၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးအၳၤဇီယၤ, 9 ခၳးအၳၤဇီယၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးစိူးသၤ, ခၳးစိူးသၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးအၤခၤ, ခၳးအၤခၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးဟၴၤဇၤကီယၤ, 10 ခၳးဟၴၤဇၤကီယၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးမၤနဆၴူၤ, ခၳးမၤနဆၴူၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးအၤမိၤနၤ, ခၳးအၤမိၤနၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးစိူၤဆီူယၤ, 11 ခၳးစိူၤဆီူယၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးယၴၤခဴနီၤယၤ န အၤပှၲုဗှူ တၲၤမှၳၤ။ ဆၲုခဲး အၴူးနၲုၤ အၤတိး ဘီ အီၤစၤရှၴလၤဖၳ စၲုထွှိး တူၤဟီ စှံ ဒၲ ဘၤဘၳၤလိၤကှၴ တိၤ အၤညၴးဟူး တၤကီၤဖၳ အၤခဲးနၲုၤ။ 12 ဘီ အၤ စၲု အိၤဟဴ ဒၲ ဘၤဘၳၤလိၤကှၴ အၤခဲးနၲုၤ, ခၳးယၴၤခဴနီၤယၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးဆၴူၤလၤတီၤလ, ခၳးဆၴူၤလၤတီၤလ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးဇၴၤရၳဘၤဘၴၤလၤ။ 13 ခၳးဇၴၤရၳဘၤဘၴၤလၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးအၤဘီဟၳ, ခၳးအၤဘီဟၳ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးအၴလၤယၤကီၤ, ခၳးအၴလၤယၤကီၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးအၤဇဴၤ, 14 ခၳးအၤဇဴၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးဇၤဒိ, ခၳးဇၤဒိ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးအၤခီၤ, ခၳးအၤခီၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးအၴလီဟၳ, 15 ခၳးအၴလီဟၳ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးအၴလီၤယၤဇၤ, ခၳးအၴလီၤယၤဇၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးမၤသၤနၤ, ခၳးမၤသၤနၤ အၤဖၳတှး ဒီးတံ ခၳးယၤကိၤ, 16 ခၳးယၤကိၤ အၤဖၳအိၤ တှးဒီးတံ ခၳးစိူစဲ ဒၲ အၤ မှ မှၲုမၤရီ အၤဗှဲၤ နၲုၤဟဴ။ မှၲုမၤရီ ဖၳအိၤနှီ ဟဴ ယၴၤဆၳူ ဒၲ အၳး အဲ အဲၤ န ခြီ အၴူးနၲုၤဟဴ။ 17 မှၴၤဖၳနၲုၤရဴ စထူၤ ဘီ ဖဲးအၤဘြှၤဟၤ အၤထံးခဲး တှၲုဟူး ဒၲ ခၳးဒၤဗီၤ အၤထံးခဲး နၲုၤမၤ အၤ အိၤ ဆၴူလွှီးထံး။ စထူၤ ဘီ ခၳးဒၤဗီၤ အၤထံးခဲး တှၲုဟူး ဒၲ အၳး ပှံစၲုကူး အီၤစၤရှၴလၤဖၳ ဒၲ ဘၤဘၳၤလိၤကှၴ နၲုၤမၤ အၤ အိၤ ဆၴူလွှီးထံး။ စထူၤ ဘီ အၳး ပှံစၲုကူး အီၤစၤရှၴလၤဖၳ ဒၲ ဘၤဘၳၤလိၤကှၴ တှၲုဟူး ဒၲ ခြီ အၤထံးခဲး နၲုၤမၤ အၤ အိၤ ဆၴူလွှီးထံး။ 18 ယၴၤဆၳူခြီ နၲုၤ အၤ ဟူးလှူၤ အိၤပၤစှဲ ဖၳတၴး ဟၴနၲုၤမၤ, ခၳးစိူစဲ နၲုၤ အၤ ဟူး ဆၳၤဒူး ဒၴူမ ထၲုးဟဴ ယၴၤဆၳူခြီ အၤမှၲု မဴၤမၤရီ ဒၲ အၤ ကှံ ဖၴူ လၳး။ မၤနရဴ ဘီ အၤ ဖၴူ တူၤဟီ လၳး တိၤ အၤခဲးနၲုၤ, စဴမၤရူၤ ဒၴူမှၲုဒဴးထူၤ လၳး န သဲစးဆဲး ဘူၤစဲၤ။ 19 ခၳးစိူစဲ မၤ ကၤယး ဒၲ အၤစဴအၤတှၴၤ တၲၤပြှဲၤ ထၲုးတိၤ ပှးမၤ အၳး သဲညၴး ရဴ မဴၤမၤရီ သဲတၤရှဲးဟၴၤ အၤ တၤနှၴၤ အၤခၳၤအၤခၴူး အၤ ကှံ ဒူၤကူးဟၲုၤ ဒူၤကူးသွဲ လၳး။ 20 အၤ တၤနှၴၤ ဖၳနၲုၤ တၤဒၲၤရဴ, ဘီ အၤ အိၤမၴူး အၤခဲး, အၤ အိၤမၴူးမှူ မူထၴူၤ ဘူၤစဲၤ စဴမၤရူၤ အၤ တၤနၴမှဴခၳၤဖၳ တၲၤပြှဲၤ ဟူးအိၤလှၲုးထူၤ ပှၴ လၳး ရဴ အၤ ဟၴ လၳး န, “ဖဲးဒၤဗီၤ အၤဖၳခၳး ခၳးစိူစဲ, ဘဲၤဇှဴၤဘဲၤသီၤ တဲး ဒၲ နှဲၤ ကှံ ဖၴူ မဴၤမၤရီ အၴူးနၲုၤ တဲးမှၴ, မၤမှၴၤတၴးဟၴရဴ, အၤ မှၲုဒဴး နၲုၤမၤ စဴမၤရူၤ အၤ သဲစးဆဲး ဒၴူမှၲုဒဴးထူၤ လၳး ပြဲ။ 21 အၤ ကှံ ဖၳပြှဲၤခၳး ပှး ရဴ နှဲၤ ဘဲၤ အဲ အၤမွှီၤ န ယၴၤဆၳူ နီ꤮, မှၴၤတၴးဟၴရဴ အၤ ကှံ မှၴၤဆီးပျဲကှၤ အၤကၤယး တၤဟၴၤ ဒၲ အၤ တှဲၤသံတှဲၤအိၤရၤ အၤကၳး ပှး။” 22 လှဴး꤮ တှဲၤအၴူး တၤဟၴၤ ကှံ မှၴၤလၲမှၴၤဘးထူၤ စဴမၤရူၤ ဟၴအိၤနှၴၤ ပြှဲၤပြှိၤ တၲၤပြှဲၤ ဟၴ န, 23 “ပြှဲၤမဴၤဖၳသဲၤ တၲၤပြှဲၤ ကှံ မှၲုဒဴးထူၤ ရဴ အၤ ကှံ ဖၳအိၤနှီ အၤ ဖၳပြှဲၤခၳး ပှး, ရဴ အၳး ကှံ အဲ အၤမွှီၤ န အၴၤမဲနၳၤယၲၤ ပှး,” အၴၤမဲနၳၤယၲၤ အၤငှိလၤဆ မၤ, “စဴမၤရူၤ အိၤကှၲုး န ပှဲၤ။” 24 ဘီ ဖဲးစိူစဲ သဲနှၴထူၤ အၤခဲး, အၤ မှၴၤဖၳ ဘူၤစဲၤ အၤ တၤနၴမှဴခၳၤဖၳ မၴၤကူး လၳး နၲုၤ။ အၤ ကှၤဆိးဒူၤ န မှၲုမၤရီ ရဴ အၤ အဲကှၤ လၳး ဒၲ အၤဟီၤ။ 25 မၤနရဴ ဘီ မှၲုမၤရီ ဖၳအိၤနှီ တူၤဟီ အၤဖၳပြှဲၤခၳး အၴူးတၲၤပြှဲၤ ဟီတိၤနၲုၤ, အၤ အိၤမၴူး တှၲဟီ လၳး တိၤ။ ဖဲးစိူစဲ အဲ လၳးမွှီၤ န ယၴၤဆၳူ။
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52