1 1 นังซือ นิฮ เรือ็บ ลำดับ แย็ย ตา ปฺี เดฺิม เคฺิน็ ปเรียฮ เยซู คริด      เนียะ เกฺิด ปูจ โมร เคฺิน็ ดาวิด      ดาวิด นุฮ ก็ ปูจ โมร เคฺิน็ อับราฮำ 2 อับราฮำ เมียน โกน ชม็วฮ อิซอัก      อิซอัก เมียน โกน ชม็วฮ ยาโคบ      ยาโคบ เมียน โกน ชม็วฮ ยูดา รูํม ต็อฺง บอฺง ปโอน ปร็อฮ กฺี 3 ยูดา เมียน โกน ชม็วฮ เปเรด น็อฺง เซรา      เกฺิด ปฺี เนียง ทามาร      เปเรด เมียน โกน ชม็วฮ เฮ็ดโรน      เฮ็ดโรน เมียน โกน ชม็วฮ ราม 4 ราม เมียน โกน ชม็วฮ อำมีนาดาบ      อำมีนาดาบ เมียน โกน ชม็วฮ นาโชน      นาโชน เมียน โกน ชม็วฮ ซาลโมน 5 ซาลโมน เมียน โกน ชม็วฮ โบอาด      เกฺิด ปฺี เนียง ราฮับ โบอาด เมียน โกน ชม็วฮ โอเบด      เกฺิด ปฺี เนียง รูด โอเบด เมียน โกน ชม็วฮ เจดซี 6 เจดซี เมียน โกน ชม็วฮ ดาวิด เนียะ แดล เกฺิด ซดัจ ดาวิด เมียน โกน ชม็วฮ ซาโลมอน      เกฺิด ปฺี เนียง แดล ปฺี เดฺิม เกฺิด ประป็วน อุรียา 7 ซาโลมอน เมียน โกน ชม็วฮ เรโฮโบอำ      เรโฮโบอำ เมียน โกน ชม็วฮ อาบียา      อาบียา เมียน โกน ชม็วฮ อาซา 8 อาซา เมียน โกน ชม็วฮ เยโฮซาฟัด      เยโฮซาฟัด เมียน โกน ชม็วฮ โยรำ      โยรำ เมียน โกน ชม็วฮ อุซียา 9 อุซียา เมียน โกน ชม็วฮ โยทาม      โยทาม เมียน โกน ชม็วฮ อาฮัด      อาฮัด เมียน โกน ชม็วฮ เฮเซคียา 10 เฮเซคียา เมียน โกน ชม็วฮ มนัดเซ      มนัดเซ เมียน โกน ชม็วฮ อาโมน      อาโมน เมียน โกน ชม็วฮ โยซิยา 11 โยซิยา เมียน โกน ชม็วฮ เยโคนิยา รูํม ต็อฺง ปโอน ปร็อฮ กฺี พอฺง      เวเลีย นุฮ โพง กฺี ปัฮ เก็น เติว็ เกฺิด จลฺืย น็อฺง ประตฺีฮ บาบิโลน 12 พอ ปัฮ เก็น เติว็ ประตฺีฮ บาบิโลน เฮฺิย เยโคนิยา ก็ เมียน โกน ชม็วฮ เชอัลทิเอล      เชอัลทิเอล เมียน โกน ชม็วฮ เซรุบบาเบล 13 เซรุบบาเบล เมียน โกน ชม็วฮ อาบียุด      อาบียุด เมียน โกน ชม็วฮ เอลียาคิม      เอลียาคิม เมียน โกน ชม็วฮ อาซอร 14 อาซอร เมียน โกน ชม็วฮ ซาโดก      ซาโดก เมียน โกน ชม็วฮ อาคิม      อาคิม เมียน โกน ชม็วฮ เอลีอูด 15 เอลีอูด เมียน โกน ชม็วฮ เอเลอาซาร      เอเลอาซาร เมียน โกน ชม็วฮ มัดทาน      มัดทาน เมียน โกน ชม็วฮ ยาโคบ 16 ยาโคบ เมียน โกน ชม็วฮ โยเซบ      ปแด็ย เคฺิน็ มาเรีย      ปเรียฮ เยซู แดล เฮา ทา ปเรียฮ คริด ก็ เกฺิด ปฺี มาเรีย นิฮ เฮฺิย็ 17 ปร็วฮ จน็อฮ เรือ็บ ตัง ปฺี อับราฮำ      จ็อฮ โม จ็วน ด็อฺล ดาวิด เมียน โกน บูํน ตน็อฺบ ตนอฺ อาโยฮ มนึฮ      เรือ็บ ตัง ปฺี ดาวิด จ็อฮ โม จ็วน ด็อฺล เวเลีย แดล กฺี เก็น เติว็ เกฺิด จลฺืย ประตฺีฮ บาบิโลน      เมียน โกน บูํน ตน็อฺบ ตนอฺ อาโยฮ มนึฮ      เรือ็บ ตัง ปฺี เวเลีย แดล กฺี เก็น เติว็ เกฺิด จลฺืย ประตฺีฮ บาบิโลน      จ็วน ด็อฺล ปเรียฮ เยซู คริด      ตเรฺิว็ บูํน ตน็อฺบ ตนอฺ อาโยฮ มนึฮ แด็จ คเนีย 18 รฺืง กเนฺิด เคฺิน็ ปเรียฮ เยซู คริด      กือ ยาง แจ็ฮ      มาเรีย แดล เกฺิด แม เคฺิน็ ปเรียฮ เยซู นุฮ      โยเซบ บาน ดะ ลวะ ตุก เฮฺิย      มัน เตือ็น บาน เดจ เนิว็ จุม คเนีย      แต มาเรีย เมียน ตง็วน ป็วฮ เฮฺิย โม ปฺี ริด อำนาจ เคฺิน็ ปเรียฮ วินเญียน บอฺริซ็อด 19 แต โยเซบ เกฺิด มนึฮ ตร็อฺง ละออฺ      มัน จ็อฺง ออย มาเรีย อฺีล กฺี      กึด น็อฺง ดอฺก ลวะ แจ็ญ ซงัดๆ 20 อังก็อฺล กำปุง กึด รฺืง นิฮ      โยเซบ ย็วลซ็อฺบ เคิญ ทูดซวัน มาอ็อฺง เคฺิน็ ปเรียฮ โม อันแย็ย ทา      "โยเซบ โกนเจา เคฺิน็ ซดัจ ดาวิด      การ แดล น็อฺง รับ มาเรีย โม เกฺิด ประป็วน นุฮ กแม็ย คลาจ อย เลฺิย      ปร็วฮ ทา โกน แดล โม เกฺิด น็อฺง ป็วฮ เนียง นุฮ      เกฺิด โม ปฺี อำนาจ เคฺิน็ ปเรียฮ วินเญียน บอฺริซ็อด 21 เนียง น็อฺง เล็จ โกน ปร็อฮ      ออย ดะ ชม็วฮ โกน นุฮ ทา เยซู      ปร็วฮ ทา      ลูํก นุฮ น็อฺง จูํย เจียด เคฺิน็ ลูํก ออย พ็อด ปฺี บาบ" 22 รฺืง นิฮ เกฺิด โม ตเรฺิว็ ตาม เปียก เคฺิน็ ปเรียฮ      แดล อันแย็ย แจ็ญ ปฺี เมือ็ด เคฺิน็ เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ ทา 23 แน      ซแร็ย กระมม บอฺริซ็อด มเนียะ น็อฺง เมียน ตง็วน ป็วฮ ซแน็ฮ น็อฺง เล็จ โกน ปร็อฮ มเนียะ กฺี น็อฺง เฮา โกน นุฮ ทา อิมมานูเอล (ปแล ทา      ปเรียฮ เนิว็ จุม โพง ยฺืง) 24 พอ โยเซบ พเญียะ เลฺิง      ก็ เทอ ตาม แดล ทูดซวัน เคฺิน็ ปเรียฮ ปรับ ตุก      กือ บาน รับ มาเรีย โม เกฺิด ประป็วน 25 แต มัน บาน เดจ จุม คเนีย จ็วน บาน โกน ปร็อฮ มูํย นุฮ      โยเซบ ก็ ดะ ชม็วฮ โกน นุฮ ทา      เยซู
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52