1 1 Abāne si rishi ná Yesu Kristi. Awū si umbae Dawuda. Dawuda ámá si umbae Ibrahim. 2 Ibrahim mbae Ishaku, Ishaku mbae Yakubu, Yakubu mbae Yahuda tí ameínjā-wū. 3 Yahuda mbae Parez tí Zera, íya-bā si Tamar. Parez mbae Heziron. Heziron mbae Aram. 4 Aram mbae Amínádab, Amínádab mbae Nashon, Nashon mbae Salaman. 5 Salaman mbae Bowaz, íya-wū si Rahaba. Bowaz mbae Obeda. Íya Obeda si Ruti, Obeda mbae Jese. 6 Jese mbae Ukwe Dawuda. Dawuda mbae Solomon, íya-wū si uwá Uriya. 7 Solomon mbae Réhóbom, Réhóbom mbae Abíja, Abíja mbae Asa. 8 Asa mbae Yosápát, Yosápát mbae Yoram, Yoram mbae Uziya. 9 Uziya mbae Yotam, Yotam mbae Ahaz, Ahaz mbae Hezékíya. 10 Hezékíya mbae Manáse, Manáse mbae Amon, Amon mbae Josíya. 11 Josíya mbae Jekóníya tí ameínjā-wū kiyé tī ande tī riká cī anyīsū Isréla ú ye pū bā rū yī utēn tī Babíla. 12 Kiyé tī anyīsū Isréla tá uwae utēn tī Babíla, Jekóníya rū ka mbae Sheyatiyel. Sheyatiyel mbae Zerúbábel. 13 Zerúbábel mbae Abíyúd, Abíyúd mbae Elíyákim, Elíyákim mbae Azor. 14 Azor mbae Zadok, Zadok mbae Akim, Akim mbae Elíyúd. 15 Elíyúd mbae Eleyazar, Eleyazar mbae Matan, Matan mbae Yakubu. 16 Yakubu mbae Yusufu tī si ubāen Meriyamu, awū tī mbae Yesu tī ā kú kūnn wū bāa, Kristi. 17 Kumbúb abítsē tí anyīsū tī sa rū kiyé Ibrahim rū bá kiyé Ukwe Dawuda si rijwēr asū inje. Kumbúb ande tī sa kiyé Ukwe Dawuda rū bá kiyé tī ā ye pū anyīsū Isréla rū yī utēn tī Babíla fob rijwēr asū inje ámá. Nwúnn kiyé tī ā pū anyīsū Isréla tsō yī Babíla rū bá kiyé tī ā mbae Yesu si itso fob rijwēr asū inje. 18 Fengó tī ā mbae Yesu Kristi tá re. Yusufu ye sam Meriyamu íya Yesu, ámá tí tī abā bāen-bā átsō kéka bē Kusung Rimam nda Meriyamu kyaen rishwū. 19 Ubāen-wū Yusufu si unde tī kú pūtsá icwe, amáa awū kú shā-wū tī wū ú pyír irá Meriyamu ú nda wū rúkwāe tī wáe uwé ande bē. Ikyāen yīne awū nde fengó tī awū ú fxāe ribāen-wū té Meriyamu tí uwae kitam. 20 Ámá isim tī awū kú kāb mām pú-wū irá yīne mēmē uwae utōb-wū, átōm Rimam íkī rū bá tu wū uwae kúrwá ú rī té wū bāa, "Yusufu, umbae Dawuda, kyén-fu ikyén ricwú bē. Mbé Meriyamu, ikyāen imí rishwū tī awū kyaen ne, Kusung Rimam tī nda wū rishwū yī. 21 Awū ú mbae umbae tī uróm, afu ú fwā rinyí-wū bāa Yesu, ikyāen imí awū tī ú nwángrū ande-wū uwae ikéntītíbī-bā." 22 Ikén yīne mēmē nde ikyāen tī yī ú kúmunn irá tī Rimam rī tī kutē, yī unju ná unde wū tī kú yā iskin irá-wū bāa, 23 "Nī nā atóng! Mbawándab íkī ú kyaen rishwū ú mbae umbae tī uróm. Ā ú fwā rinyí-wū bāa, Emanuwel, imbyí-yī bāa, Rimam té tī som tétsō." 24 Isim tī Yusufu shwu kicwāg, awū nde pāngmá tī átōm Rimam rī té wū ú mbé uwá-wū Meriyamu. 25 Awū náe té-wū Meriyamu bē sé isim tī awū mbae umbae, ámá awū fwā rinyí umbae wū bāa, Yesu (imbyí-yī bāa, unde tī ú nwángrū ande-wū).
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52