1 1 'Crɩɛn ‑bʋ, ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑tɩ ɛ nɛ ‑mɔ lɛ. ‑Yusu 'Klɩsʋ a 'mʋ, ɛ mɔ bodɩɔ Dafidɩ a 'yonʋ a 'yu a 'Yu ꞊nɩɔ. Dafidɩ a 'mʋ, ɛ mɔ la Abrahamʋ a 'yonʋ a 'yu a 'yu ꞊nɩɔ ‑wɛ. 2 Abrahamʋ a 'mʋ, ɛ nɔ‑ kɔ Yisakɩ, Yisakɩ 'ɛ kɔ Sakɔbʋ, Sakɔbʋ 'ɛ kɔ Juda kɔ 'a 'dɩayɩnʋ 'hʋɛn‑, 3 Juda kɔ Tama 'hʋɛn‑, 'ʋ kɔ Falɛsɩ kɔ Sala, Falɛsɩ 'ɛ kɔ Ԑsrɔmʋ, Ԑsrɔmʋ 'ɛ kɔ Alamʋ, 4 Alamʋ 'ɛ kɔ Aminada, Aminada 'ɛ kɔ Naasɔ, Naasɔ 'ɛ kɔ Sala, 5 Sala kɔ Rahabʋ 'hʋɛn‑ 'ʋ kɔ Bʋasɩ, Bʋasɩ kɔ Rutɩ 'hʋɛn‑ 'ʋ kɔ Jobɛdɩ, Jobɛdɩ 'ɛ kɔ Yisai, 6 Yisai 'ɛ kɔ Dafidɩ, Dafidɩ kɔ Uyri a nʋgba 'hʋɛn‑, 'ʋ kɔ Salomɔ, 7 Salomɔ 'ɛ kɔ Rʋbʋamʋ, Rʋbʋamʋ 'ɛ kɔ Abia, Abia 'ɛ kɔ Asafʋ, 8 Asafʋ 'ɛ kɔ Sosafatɩ, Sosafatɩ 'ɛ kɔ Solamʋ, Solamʋ 'ɛ kɔ Osiasɩ, 9 Osiasɩ 'ɛ kɔ Sʋatamʋ, Sʋatamʋ 'ɛ kɔ Akasɩ, Akasɩ 'ɛ kɔ Esekiasɩ, 10 Esekiasɩ 'ɛ kɔ Manase, Manase 'ɛ kɔ Amɔ, Amɔ 'ɛ kɔ Sosiasɩ, 11 Sosiasɩ 'ɛ kɔ Yekonia kɔ 'a 'dɩayɩnʋ 'hʋɛn‑. Ti a 'mʋ 'yri, ‑ɛ ‑bɩ tʋ klɔ la Yisraɛkʋɛ nɩ, 'ʋ gba la 'lɩ ꞊nʋ Babilɔnɩblʋgba 'kwli. 12 ‑Tɛ ʋ gba ꞊nʋ, ‑ɛ ‑bɩ Yekonia kɔ Salatiɛlɩ, Salatiɛlɩ 'ɛ kɔ Solobabɛlɩ, 13 Solobabɛlɩ 'ɛ kɔ Abiudɩ, Abiudɩ 'ɛ kɔ Eliakimʋ, Eliakimʋ 'ɛ kɔ Asɔ, 14 Asɔ 'ɛ kɔ Sadɔkɩ, Sadɔkɩ 'ɛ kɔ Akimʋ, Akimʋ 'ɛ kɔ Eliudɩ, 15 Eliudɩ 'ɛ kɔ Ԑlɩasa, Ԑlɩasa 'ɛ kɔ Mata, Mata 'ɛ kɔ Sakɔbʋ, Sakɔbʋ 'ɛ kɔ Sosɛfʋ. Sosɛfʋ, ɛ nɔ‑ mɔ Mari a nyɩbɩʋ, Mari a 'mʋ, ɛ nɔ‑ mɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ a 'dii. 16 ‑Yusu a 'mʋ, ɛ nɔ‑ mɔ Wanyɔ ‑mʋ', Nyɩsʋa pʋ la lɛ, ɛ di la ‑a mʋ yɩ ya. 17 Kʋɛ 'lɩ Abrahamʋ ‑mɔ bʋ, ‑bʋ yɛ bodɩɔ Dafidɩ kɩ, ‑tonyibli a ꞊hrɩn nɩ ‑pu ꞊tu 'ʋ ‑hɛn, nʋ‑ nɩ 'ʋ 'waa ‑gbati. Kʋɛ 'lɩ Dafidɩ ‑mɔ bʋ, ‑bʋ yɛ ti ‑mʋ' ‑kɔ 'yri ʋ gba la 'lɩ Yisraɛkʋɛ Babilɔnɩblʋgba 'kwli, ‑tonyibli a ꞊hrɩn nɩ ‑pu ꞊tu 'ʋ ‑hɛn, ʋ nʋ‑ nɩ 'ʋ 'waa ‑gbati. Ԑ kɔ, kʋɛ 'lɩ ti a 'mʋ 'yie bʋ, ‑bʋ yɛ ‑Yusu a kʋkɔti kɩ, ‑tonyibli a ꞊hrɩn nɩ ‑pu ꞊tu 'ʋ ‑hɛn, ʋ nʋ‑ nɩ 'ʋ 'waa ‑gbati. 18 ‑Tɛ ‑mʋ', ʋ nu la ‑Yusu 'Klɩsʋ a kʋkɔ, ɛ nɔ‑ ‑bʋ: 'A 'dii Mari a 'mʋ, Sosɛfʋ, ɛ nɔ‑ di la꞊a kɔ, kɛɛ ʋ 'yɛ la 'blɩ nɩ pʋɛ, 'ɛ nɩ la 'kwli, 'kɩ 'lɩ Nyɩsʋa a ‑Hihiu a 'klɩ 'kwli. 19 Sosɛfʋ a 'mʋ, ‑ɛ di la꞊a kɔ, 'a 'yrinaabʋɩ 'sii la 'ʋ yɩ, 'kɩ 'ʋ Nyɩsʋa ye'. Ԑ nɔ‑ nu꞊o, 'kɩ ɛ 'yɛ nɩ ‑hʋa bʋ yɛɛ la Mari ‑tɩ, 'kɩ 'ʋ nyibli ye', ‑ɛ di꞊e nu, Mari a 'mʋ, 'a 'nyrɛ 'nɩ ꞊ha yɩ nyre. Ԑ nɔ‑ nu꞊o, 'ɛ pʋ la 'lɩ꞊ɩ 'lɩ, ‑ɛ mɔ, nyiblo ꞊dʋ 'nɩ 'wɩɩn la 'lɩ, 'bʋ mɔ, 'bʋ yɩ la Mari bʋ nɩ tɛ. 20 Bʋ yɩ la 'lu lɛ nɩ ‑hie, ‑ɛ ‑bɩ Nyɩsʋa a lɛlenyɔ 'hrɩɩ la꞊a yɩ, 'kɩ 'lɩ yanie 'kwli, ɛ wɛn: "Sosɛfʋ o, Dafidɩ a 'yu a 'yu, Mari bʋ ‑hɛ ‑na nʋgba, 'a hʋannʋ 'nɩ 'nuo 'lɩ ‑mʋ, ‑kɔtɩ Nyɩsʋa a ‑Hihiu a 'klɩ, ɛ nɔ‑ nu꞊o, 'ɛ nɩ 'kwli. 21 Ԑ di kɔ 'yu nyɩbɛhɩan. 'Yu a 'mʋ, ꞊tue ꞊nɛ ‑Yusunyrɛ, ‑ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ Wanyɔ, ‑ɛ nu꞊o, ɛ nɔ‑ di Nyɩsʋa a dakɔ wa, 'kɩ 'ʋ 'waa dɛ 'kuku a ‑ta'." 22 ‑Tɩ ‑mʋ', Nyɩsʋa lee la 'a winwlɔn‑hanyɔ, ɛ nyre 'ʋ nɩ. ‑Tɩ a 'mʋ, ɛ nɔ‑ ‑bʋ: 23 "Nʋgba ‑mʋ', ‑ɛ 'yɩ nyɩbɛdɛ ‑yi, ɛ nɔ‑ di 'kwli nɩ, ɛ 'mʋ 'yu nyɩbɛhɩan kɔ. 'A 'nyrɛ di mɔ Emanuɛ, ‑ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ, Nyɩsʋa nɩ 'ʋ ‑a mʋ ‑mɔ." 24 ‑Tɛ Sosɛfʋ 'du la ye', ‑ɛ ‑bɩ dɛ a 'mʋ, Nyɩsʋa a lɛlenyɔ lee la꞊a, ɛ ꞊tuu la 'ʋ꞊ʋ nɩ, 'ɛ kɔ la Mari. 25 Kɛɛ, ɛ kɔ꞊ɔ 'hʋɛn‑, ʋ 'yɩ la bʋɩ na yɩ ‑pʋ, Mari 'ɛ kɔ la 'yu nyɩbɛhɩan a 'mʋ, Sosɛfʋ 'ɛ ꞊tue la꞊a ‑Yusunyrɛ.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52