1 1 Kitabu cha mbuli ya Yesu Kilisito, ng'wana Dawidi, ng'wana Abulahamu: 2 Abulahamu azamvyala Isaka, Isaka azamvyala Yakobo, Yakobo azamvyala Yuda na wandung'u wakwe, 3 Yuda na Tamali wazamvyala Pelesi na Zela, Pelesi azamvyala Hesiloni, Hesiloni azamvyala Lamu, 4 Lamu azamvyala Aminadabu, Aminadabu azamvyala Nahasoni, Nahasoni azamvyala Salimoni. 5 Salimoni na Lahabu wazamvyala Bowazi, Bowazi na Luti wazamvyala Obedi, Obedi azamvyala Isai. 6 Isai azamvyala zumbe Dawidi, zumbe Dawidi na mkaza Uliya wazamvyala Salomo. 7 Salomo azamvyala Lehabeyamu, Lehabeyamu azamvyala Abiya, Abiya azamvyala Asa. 8 Asa azamvyala Yosafati, Yosafati azamvyala Yolamu, Yolamu azamvyala Uziya. 9 Uziya azamvyala Yotamu, Yotamu azamvyala Ahazi, Ahazi azamvyala Hezekiya. 10 Hezekiya azamvyala Manase, Manase azamvyala Amoni, Amoni azamvyala Yosiya. 11 Yosiya azamvyala Yekonya na wandung'uze mishi ija, wakitahing'wa na Babeli. 12 Wantu waking'otoka mwe uwo mtaho wa Babeli, Yekonya azamvyala Salatiyeli, Salatiyeli azamvyala Zelubabeli. 13 Zelubabeli azamvyala Abihudi, Abihudi azamvyala Eliyakimu, Eliyakimu azamvyala Azoli. 14 Azoli azamvyala Sadoki, Sadoki azamvyala Yakini, Yakini azamvyala Elihudi. 15 Elihudi azamvyala Eleyazali, Eleyazali azamvyala Matani, Matani azamvyala Yakobo. 16 Yakobo azamvyala Yosefu, mulume ja Maliya, nine ja Yesu mweitangwa Kilisito. 17 Lushe malika yoshe kuandiila kwa Abulahamu mpaka kwa Dawidi ni kumi na mane, vituhu kuandiila kwa Dawidi mpaka kwe mtaho wa Babeli ni kumi na mane, vituhu kuandiila kwe mtaho wa Babeli mpaka kwa Kilisito ni kumi na mane. 18 Mivyailwe ya Yesu Kilisito ing'endilevyo shivi: Nine Maliya akibinda kulombing'wa ni Yosefu, miya washizati wakintane, azaoning'wa, kuti ana nda yeanduka kwa Mpeho mung'azi. 19 Mulume Yosefu kwakuti ni mtanda nkakundile kumubunkula, miya azakunda kumshungula he njama. 20 Akivitongonyeza mwe moyo wakwe, mlau ywa Zumbe azamlawila mwe sozi, azamuti: Yosefu, ng'wana Dawidi, usheogohe kumng'uwa mkaziyo Maliya! Hambu ng'wana, ndiye avyalwe, ni ywa mpeho ng'azi. 21 Neavyale ng'wana ywa king'oshi, zina jakwe umwitange Yesu, hambu ne ndiye nezeakombole mbuli yakwe mwe masa yawe. 22 Ivi vyoshe vizang'osholwa, kangwe iyo mbuli ilonging'weyo ni Zumbe na kanwa cha mteng'anyi ibon'thoke, ija ya ng'hamba: 23 Mndele atazatenda nda, atazavyala ng'wana, zina jakwe watazamwitanga Imanweli, ni ng'hamba: Mulungu a hang'we na ishwi. 24 Yosefu akiinuka mwe usisiza azang'oshola, mlau ywa Zumbe amlang'ilizevyo, azamng'uwa muke. 25 Miya nkamtaile, mpaka akimvyala ng'wana; uyu azamwitanga zina jakwe Yesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52