1 1 Yézũ Krĭstõ nëë, ẽshẽ dãꞌbã ärä yõmó mömö ë ŋgá góvó ŋgérë nî Dévĩdĭ, ĩshíí tá ëté ẽshẽ dãꞌbã ärä yõmó mömö ë ŋgá Ãbrãyímĭ. Ĩshíí ë kã nî dírí jũjũ kóshó nî gĩ. 2 Ẽshẽ ká Ãbrãyímĩ ĩgí ká góvó ŋgérë nî Dévĩdĩ nëë, Ãbrãyímĩ nî bẽbé Ĩzákŏ, ĩshíí Ĩzákõ nî bẽbé Jákõꞌbŏ, ĩshíí Jákõꞌbõ nî bẽbé Júdã ká ónjö nẽ gĩ. 3 Júdã nî bẽbé Pẽrézẽ ĩshíí Zéră, ĩshíí yãŋgá ïgï nî Tãmáră, ĩshíí Pẽrézẽ nî bẽbé Ẽzẽrónŏ, ĩshíí Ẽzẽrónõ nî bẽbé Rámă. 4 Ĩshíí Rámã nî bẽbé Ãmĩnãdábă, ĩshíí Ãmĩnãdábã nî bẽbé Nãshónŏ, ĩshíí Nãshónõ nî bẽbé Sálmõnŏ. 5 Sálmõnõ nî bẽbé Bõwázã ë ꞌdéé, yãŋgá nî Rãháꞌbã kã, ĩshíí Bõwázã nî bẽbé Õbédẽ ꞌdéé, yãŋgá nî Rútã kã, ĩshíí Õbédẽ nî bẽbé Jésĕ. 6 Ĩshíí Jésẽ nî bẽbé góvó ŋgérë nî Dévĩdĭ. Ĩshíí Dévĩdĩ nî bẽbé Sõlmónõ ꞌdéé, yãŋgá nî ĩyí ömö Ũríyã kã. 7 Ĩshíí Sõlmónõ nî bẽbé Rẽbómă, ĩshíí Rẽbómã nî bẽbé Ãbíjă, ĩshíí Ãbíjã nî bẽbé Ásãfă. 8 Ásãfã nî bẽbé Jẽshõfátă, ĩshíí Jẽshõfátã nî bẽbé Jõrámă, ĩshíí Jõrámã nî bẽbé Ũzáyă. 9 Ũzáyã nî bẽbé Jõtámă, ĩshíí Jõtámã nî bẽbé Ãháză, Ãházã nî bẽbé Ẽzẽkáyă, 10 ĩshíí Ẽzẽkáyã nî bẽbé Mãnásă, ĩshíí Mãnásã nî bẽbé Ãmónŏ, ĩshíí Ãmónõ nî bẽbé Jõsíyă. 11 Ĩshíí Jõsíyã nî bẽbé Jõkónĩyã ĩshíí ónjö nẽ gĩ, ĩshíí ë ŋgâ ká úgú ë ꞌdéé, ŋgérë ká yõmó Bábĩlĩ nî krũkú Ĩzrãyélẽ nî gĩ kãyá méndé ĩshíí ꞌdéé, kẽŋgẽ ïgï känjã mömö Bábĩlĩ ã kã. 12 Ĩshíí ká löwó ë ꞌdéé, këŋgẽ ndäkpá nî köjó äpá Bábĩlĩ ïshí ã kã nëë, Jõkónĩyã õjõ ãkã Shéltĩlĭ, ĩshíí Shéltĩlĩ õjõ ãꞌdá bẽbé Zẽrũbábĩlĭ. 13 Zẽrũbábĩlĩ ãkã Ãbĩyúdŭ, ĩshíí Ãbĩyúdũ ãkã Ẽlĩkímĭ, ĩshíí Ẽlĩkímĩ nî bẽbé Ãzórŏ. 14 Ãzórõ nî bẽbé Zãdókŏ, ĩshíí Zãdókõ nî bẽbé Ãkímĭ, ĩshíí Ãkímĩ nî bẽbé Ẽlyúdŭ. 15 Ĩshíí Ẽlyúdũ nî bẽbé Ẽlĩyézẽrĕ, ĩshíí Ẽlĩyézẽrẽ nî bẽbé Mãtánă, ĩshíí Mãtánã nî bẽbé Jákõꞌbŏ. 16 Ĩshíí Jákõꞌbõ nî bẽbé Jõzéfĕ, ĩshíí Jõzéfẽ nî römó Mãríyã, ĩshíí Mãríyã nî yãŋgá Yézũ ꞌdéé, bẽdé dírí nî Krĭstõ ã kã. 17 Ãꞌdá ẽꞌdẽ nî kpú lẽmbẽ sösö jũjũ kõtó kóshó ẽshẽ ká úgú ärä Ãbrãyímĭ, ĩgí ká úgú ärä góvó ŋgérë nî Dévĩdĭ, ĩshíí ă ẽꞌdẽ nî kpú lẽmbẽ sösö jũjũ kõtó kóshó, ẽshẽ ká úgú ärä góvó ŋgérë nî Dévĩdĩ ĩgí ká úgú gëŋgẽ ndäkpá gänjã Bábĩlĩ, ĩshíí ãꞌdá ẽꞌdẽ nî kpú lẽmbẽ sösö jũjũ kõtó kóshó, ẽshẽ ká úgú ë këŋgẽ ndäkpá nî känjã Bábĩlĩ, ĩgí ká úgú gäkã Yézũ Krĭstŏ. 18 Ë kã nî gbõḷõ ë ꞌdéé, käkã Yézũ Krĭstõ ꞌdéé, Mbájá kĩshí ëté ã kã, yãŋgá nî dírí nî Mãríyă, ëté nî zẽꞌdé, ĩshíí rïyí ëté bï bẽdé újũ ë dírí nî Jõzéfĕ. Ĩshíí Jõzéfẽ nëë, ẽshẽ dãꞌbã úlú ärä góvó ŋgérë nî Dévĩdĭ, ĩshíí nëë, ká löwó ë ꞌdéé, kïjĩ ärä ëpë ïgï dóꞌbó ꞌdĩ kã nëë, Mãríyã õkõ ãná ĩshí ëpẽ ũkpú õtõ õgõ Lïlí ärä Mbájá ĩshí. 19 Ĩshíí Jõzéfẽ ꞌdéé, krĩyí ëté ã kã nëë, ëté nî gõzõ ndákpã, ẽbẽ ádá gäḷã nẽnẽ ndéné ãpá ká Mãríyã ãpá dĩ mümü ndäkpá ꞌdĩ. Ãtâsh yää, ă yĩŋí ádá gïshí ḷẽké nẽ wóô ẽshẽ áyä nî. 20 Ĩshíí ká úgú ë kă yĩŋí ádá gäḷã ũŋgú nî ãtâ ŋgâ kã nëë, grõnõ ká Bẽbé ärä ägá ĩgí ãpá áyä nî õtõ ílĩ ũŋgú ãyá lïyí, ĩshíí lĕmë bï ëté ãꞌdã, “Jõzéfẽ gẽsẽ újũ ká Dévĩdĩ áꞌbä gäḷã mbãwã gïjĩ Mãríyã níí, ãꞌdá ĩyí ömö î ãꞌdá, ká ádá lĩtí ꞌdéé, kă ílĩ nî kã nëë, ẽshẽ ká Lïlí ärä Mbájä, áꞌbä gänã gïjĩ ëté ãꞌdá, 21 ëté ă ndãkã gẽsẽ újũ, ĩshíí níí ásá dírí nî Yézŭ, ká ádá ă ndãshá ndäkpá áyä nẽ ẽshẽ ká glösĩꞌdí ũŋgú áyä ïgï.” 22 Ïgï ũŋgú yãŋgâ gĩ tírí äḷã ärä ëpë ïgï ká ádá ë níí, ádá ká Bẽbé ärä ägá õjõ ãpá ká räyä ádá. Tá ãyá ë ꞌdéé, kéné ádá ká Mbájá kãꞌdã, 23 “Gẽsẽ éndé zẽꞌdé ă ndãkã gẽsẽ újũ, ĩshíí ä ndäsá dírí nî Ẽmánwẽlĕ.” Ílĩ ëyí ãꞌdã, “Mbájá ãŋgá áyä ägâ.” 24 Ĩshíí ká úgú ë Jõzéfẽ kŏrö kẽshẽ ká ꞌbíꞌbí nî kã nëë, ãḷã ũŋgú nî ãpá dãꞌbã ádá í ꞌdéé, grõnõ ká Bẽbé ärä ägá klĕmë bï ëté ã kã, ãtâsh yää, õjõ ĩjĩ Mãríyã níí ãꞌdá ãpá ká ĩyí ömö nẽ, 25 ĩshíí nëë, Jõzéfẽ jéé äcá ärä ëpë ïgï ká Mãríyã ꞌdĩ, ĩgí ká úgú ë ꞌdéé, Mãríyã kãkã gẽsẽ újũ nî, ĩshíí Jõzéfẽ õjõ ãsá dírí nî Yézŭ.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52