1 1 ДАУУТ Улу, Ибрахим Улу Масих Иссаны тукъумуну тарыхы: 2 Ибрахим Исхакъны туудургъанды, Исхакъ Якъупну туудургъанды, Якъуп Яхуданы бла аны къарындашларын туудургъанды, 3 Яхуда Тамардан Перес бла Зараны туудургъанды, Перес Хесронну туудургъанды, Хесрон Арамны туудургъанды, 4 Арам Аминадабны туудургъанды, Аминадаб Нахшонну туудургъанды, Нахшон Салмонну туудургъанды, 5 Салмон Рахапдан Боазны туудургъанды, Боаз Рутдан Обедни туудургъанды, Обед Ишайны туудургъанды, 6 Ишай Дауут патчахны туудургъанды, Дауут патчах алгъын Урияны къатыны болгъан къатынындан Сюлеменни туудургъанды, 7 Сюлемен Рехабамны туудургъанды, Рехабам Абияны туудургъанды, Абия Асаны туудургъанды, 8 Аса Йошафатны туудургъанды, Йошафат Йорамны туудургъанды, Йорам Узияны туудургъанды, 9 Узия Йотамны туудургъанды, Йотам Ахазны туудургъанды, Ахаз Хизкияны туудургъанды, 10 Хизкия Манашени туудургъанды, Манаше Амонну туудургъанды, Амон Йошияны туудургъанды, 11 Йошия Йоакимни туудургъанды, Бабилге кёчюрюлюуню аллында Йоаким Иеконияны бла аны къарындашларын туудургъанды, 12 Бабилге кёчюрюлгенден сора уа, Иеко ния Шалтиелни туудургъанды, Шалтиел Зерубабелни туудургъанды, 13 Зерубабел Абихудну туудургъанды, Абихуд Элиякимни туудургъанды, Элияким Азурну туудургъанды, 14 Азур Садокну туудургъанды, Садок Ахимни туудургъанды, Ахим Элихудну туудургъанды, 15 Элихуд Элазарны туудургъанды, Элазар Матанны туудургъанды, Матан Якъупну туудургъанды, 16 Якъуп Мариямны эри Юсюпню туудургъанды, Мариямдан а Масих деп айтылгъан Исса туугъанды. 17 Алай бла битеу атала Ибрахимден Дауутха дери онтёрт ата, Дауутдан Бабилге кёчюрюлгюнчюге дери да онтёрт ата, Бабилге кёчюрюлгенден Масиххе дери да онтёрт ата. 18 Масих Иссаны туугъаны былай болгъанды: Аны анасы Мариям Юсюп бла сёз тауусхан эди. Алай а, ала юйленип бирбирине къошулгъунчу, Мариямны Сыйлы Нюрден бууаз болгъаны белгили болгъанды. 19 Аны эри Юсюб’а, тюзлюклю болуп эм Мариямны ачыкъ этерге сюймей, аны жашыртын иерге мурат этген эди. 20 Алай а ол былай ойлагъан заманда, Раббийни бир мёлеги анга тюшюнде кёрюнюп: «Дауут улу Юсюп! Сен къатынынг Мариямны алыргъа къоркъма, нек десенг аны жаш орунунда жаратылгъан Сыйлы Нюрденди. 21 Ол Улан табарыкъды, сен Анга Исса атны атарыкъса, нек десенг Ол Кесини халкъын гюняхларындан къутхарлыкъды», – деди. 22 Бу бары да Раббийни, файгъамбарны юсю бла айтхан сёзю толур ючюн болгъанды. Файгъамбар: 23 «Ма, къыз бууаз болуп, Улан табарыкъды, Анга Имануел атны атарыкъдыла», – деп айтхан эди. Имануел а: «Аллах бизни блады» деген сёздю. 24 Жукъусундан уянып, Юсюп анга мёлек айтханча этип, къатынын алды, 25 Алай а, Мариям биринчи Уланын тапхынчы, Юсюп аны сынамады эмда Сабийге Исса атады.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52