2 1 አይሁደሥት ኩሥቾ «ጴንጼቆስቴ» ህድ ህሶ መሰለ ዎንቴይ ኤልኔ ቤ ኡድነ ጵክሉት ብዝ ጎዶ ኡ ዬቸ። 2 የሀን መሶ በድ ኡ ዬሱኔ ኦርጄ ጉበቤ ብሼ ከቶይ አፋፈ ዮድ ኡ ዬቾ ዘወ ኤ ኩንዶ። 3 ተመ ሎጼ ብሼሽ ኡሱሴ ኤ ቤንቶ። ዬ ኤስን ቤ ሎጼነ ሎጼነ ኡ ብዝ ብዝ ገረ ኤ ኡቶ። 4 አያነ ጌሽን ኡ ኡድየከ ኩንድ ኡሱሴ እንዶንኬ ፌዴ ፌዴ ዉዴ ኑነነ ዜሬ ኡ አይቶ። 5 ሀ ሰሀ ገረ ዬሴ አሥታፈ ኡድ ዮደስታረ ዎንቶ ዠሽ ኩሤ አይሁደሥታረይ ዬሩሰሌሜ ዬንየ ኡ ዬቸ። 6 ዬ ከቶን ቤ ሲዶንየ ለገ አሥት ኡ ጵክሉቶ። ኡ ዉዴ ኑነ ኑነ ኡ ዜሩሱኔ ሲድ ኡ ቡሮ ኤ ባድኔ 7 ዾንጽድ ምጭን «ሀ ዬይድ ዜሬስት ኡድ ገልለ ዉዴ አሥተ ማቁወዬ? 8 ህኔ ኑን ኑ ዬሉቶ ዉዴ ኑነነ ኑነነ ኡ ዜሩሱኔ፥ ሀይ፥ ስየ ኑ ዬሴስ ዋክድን? 9 ኑን ጰርትየፈ፥ ሜድየፈ፥ ኤለሜጽየፈ፥ መስጶቶምየፈ፥ ይሁዳፈ፥ ቀጰዶቅየፈ፥ ጰንጾስየፈ፥ እስየፈ፥ 10 ፍርግየፈ፥ ጰንፍልየፈ፥ ግብጽየፋረ ቀረነ ደኣ ዬሴ ልብየ ዉድየፋረ፥ ዬይድዎ ሮመፈን ዮደ አይሁደሥታረ አይሁደ ጌል አይሁደ ማዸስታረ ማቁወዬ ሀይ ሀየ ዬሴስ? 11 ዬይድዎ ቄርጼሴፈን አረብየፈን ዮደስት ኑን ዬሰኮ ኑ ዬሴ። ሀይ፥ ኑን ኑ ኡድነ ዎንቶይ ሀንቶ ኦርጄ ሀንትተ ኑ ኑነነ ኑነነኮ ሀ ኡስት ዜሩሱኔ ኑ ሲኔ» ዬይድ ኡ ህዶ። 12 የሀ ምጭ ቤ ኦሄሰ ዼድ «ሀ ኤስ አም?» ዬይድ ሴኬ ሀንኬ ዎልኮ ኡ ህዶ። 13 ኡሳፈን ብዝ ብዝት «ዌይኔ ዳነኮ ኡሽ ኡ ጎዤሼ!» ዬይድ ህስኔ ኡ ዻዶ። 14 ዬ ዎገን ጴጽሮሴይ ተመ ብዝ አንሡታስታረ ኤዽ ቤ ከቶ ኬደይስ የሀ ዬቸ አሥቱሴ «ህኑኖ አይሁደሥቶ፥ ኡድ ዬሩሰሌሜ ዬሴስቶ! ህኑሴ ተ ዜሬ ብዝ ዜሬኮ ዬሰ፥ ሀይሱወይቴ! 15 ህኑሴ ኤ ብሼንኬ ሀ ጌርት ጎዡቶ ባሶ። ኬትየፈ ሀገ ሀይ ሀይዝ ሳቴኮ። 16 ሀንዞ ሀ ማዸስ ኦሎ ካየሥ እዩኤሌነ ኦሁቴቸሹኮ። 17 ዬ ኤሰን ‹ዎንቶይ ዬይድኮ ኤ ህኔ። «ኣልጭረ ዎገ ተ አያነኮ አሥ ገረ ኡድ ተ ጉሴ። ህ ነይሽ፥ ቡሾይ፥ ነእ ካዮኮ ኡ ዜሬ፥ ህ ነእ ሙለይ ሀረጄኮ ኡ ሀረጄ፥ አሰንሥ ጭምት አፉከኮ ኡ አፉኬ። 18 ዬ ዎጋን ተ ማልት ገረን ማቄ ተ ማክት ገረ ተ አያነይ ጉፎሮንኬኮ ተ መሄ፥ ካዮን ኡ ዜሬ። 19 አፋን ምጩሼ አበክተ ሀ ሰሃከን ዱኡሴ ዬረግተ ተ ቤይሴ፥ ሱሣረ ተማረይ ዬይድዎ ጩወ ቱለቱሎወረይ ኤ ቤንቴ። 20 ኦርጅየረ ኩሡቴሴሳረ ማቄ ላሥ ዎንተይ ዮኔሱሜ ቡሮ ቆስ ጬንቻከ ኤ አርቴ፥ አጉነን ሱሤ ኤ ብሼ። 21 ዎንቶይ ቤ ሱንሤ ጼይጌስተ ኡድነ ማረኮ ኤ ማሬ» ዬይድ ዎንቶይ ህዶ› ዬይድ እዩኤሌይ ህዴቸ። 22 እስረኤሌ አሥቶ፥ ሀ ተ ኦሄሰ ስወይቴ! ህኑን ኤሬንኬ ዎንቶይ ነዝረተሥ ዬሱሰ በዴነ ምጩሼ ሀንታረ ዱኡሴ አበኮወረ ኤ ሀንቶ። ዬ ኤሱነ ዎንቶኮፈ ኤ ማቄንኬ ኤ አዱሶ። 23 ዎንቶይ ‹ዬይድኮ ኤ ማቄ› ህድ ቤ ህዶሱናረ ቡሮነዎ ኤ ማቄንኬ ቤ ኤርቾሹናረ ሀ አሤን ገርስ ህኑሴ ኤ እንዶ፥ ህኑንን ዎገነ ባ ጌር ኩችየ ገርስ እንድ ህ ሱጹሶ ህ ዎዹሶ። 24 ማቄ ባ ሀይቦይ ኤሰ ኢሽ አይት የሀ ገዴሴ ደንደዾ ባ ግሸ ዎንቶይ ሀይቦ ኦሰ ኢሽ ኤ ዴንሶ። 25 ደውቴን ኤ ግሸ ኦህስኔ ‹ዎንቶ ኡድ ዎጋኮ ተ ቡሮ ተ ቤኔ፥ ታረ ኤ ዬሴ ግሸን ሴኬ ሀንኬ ህወሶ። 26 - 27 ሀ ኤ ግሸኮ ተ ሙጹሮይ መድኔ ተ ኡንጹሬን ገለተነ ኩንዴሴ። ተ ሉቦን ሀይቦ ጎዶወ ኔ ዸጉወ ግሻረ ኔ ሀይለሥ ቦሳ ሰሞሮንኬ ኔ መሁወ ግሻረ ተን ተ ዬሶ ኣሎ ጎብስኔኮ ተ ዬሴ። 28 ዬሶ ኦጌን ታ ኔ ኤሩሶ፥ ታረ ኔ ዬሴሱነ መገነኮ ተ ኩንዴሴ› ዬይድኮ ኤ ህዶ። 29 ኑንዶ ነአጽቶ! ኤሩቴሴ ኑ ዬለ አዴ ደውቴይ ሀይዽ ኤ ሞጉቶንክየረ ኤ ቦሰን ሀቴ ኣሎ ኑ ደኣከ ኤ ዬሴንክየረ ህኑሴ ዬይድ ተ ዜሩሱኔ ኣቹቴሴ ዜሬ ማቁወሶ። 30 ደውቴይ ካየሤ ቤ ማቅቾ ግሻረ ዎንቶይ ኤሱሴ ‹ኔ ነይሻፈ ብዞኮ ኔ ካቴቶ ጎዶወ ተ ኡቱሴ› ህድ ኤ ጫዾ ጫቆ ቤ ኤርቾ ግሻረ 31 ማቄሴ ህኔሰ ቡሩስ ኤርድ ክርስቶሰ ዴንሦ ግሸ ሀይቦ ጎዶወ ኤ አቱወንክየረ ኤ አቾይ ሰንጉወንክየረኮ ኤ ዜርዴቸ። 32 ሀ ዬሱሰ ዎንቶይ ሀይቦወፈ ኤ ዴንሶ፥ ኑንን ኑ ኡድነ ዬ ኤሱሴ አቶኮ። 33 ዬ ኤ ጌዴ ኤስን ዎንቶ ኦሽሸ ኩሡነ ኤ ኡቶ። አዴይ ‹እንገኮ ተ እንጌ› ህድ ጎቡሴቾ አያነ ጌሼ ዬሱሰይ ኤሱኮፈ ኤት ሀ ህ ቤኔሳረ ሀ ህ ሲኔሳረ ኤ አንሶ። 34 - 35 ደውቴይ ቤሴ አፋ ኬሶ ባሶ። ማቄ ባከ ዜርስኔ ‹ተ ዎንቶይ ተ ላሡሴ «ኔ ኢለሥተ ኢሽ ኔ ቶኬ ኦሞ ተ መሆሮ መኮ ኩሠ ጎዶ ተ ኦሽሸ ኡቱወ» ዬይድኮ ኤ ኦቶ› ህድ ኤ ህዶ። 36 ዬቦ፥ ሀ ህ ሱጼቾ ዬሱሰ ዎንቶይ ላሣረ ሜስህየረ ኤ መቶንኬ ኣዴነዎ እስረኤሌ አሥት ኩሜነ ሀ ኤሰ ኤሩወዬ!» ዬይድ ኤ ህዶ። 37 ዬ ኤሰን አሥት ሲዶንየ ዜሬይ ኡሱሴ ጌልኔ ኡ ሙጹሮይ ዶሉቶ። ኡስን ጴጽሮሴሳረ ፌዴ አንሡታስቱሳረ «ኑንዶ ነአጽቶ! አም ኑሴ ብሼሸ?» ዬይድ ኡ ኦይጮ። 38 ጴጽሮሴን «ዎንቶይ ህ ጩቦ ‹አቱወዬ› ህድ ህዮሮሰ፥ ህ ጩቦ ዸድ ማቁወይቴ። ዬሱስ ክርስቶሰ ሱንሡነ ህ ብዝ ብዝነ ጸመቁቱወይቴ። ዎንቶይ እንጌ አያነ ጌሹኮ ህ ኤኬ። 39 ኑ ላሥ ኑ ዎንቶይ ‹ማቆኮ ኤ ማቄ› ህድ ጎቡሴሴ ጎቦይ ህኑሳረ ህ ነይሹሻረኮ። ዬይድዎ ዘረ ዬሴስቱሴን ኡድ ኦኔሴን ቤኮ ኤ ጼይዴሴስቱሱኮ» ዬይድ ኤ ህዶ። 40 ለገነን ፌዴ በዴነ ዜርድ «ሀ ዶመ ማቄ ዬሉቴ ገረ ዮኔ ያኣፈ ህኑምበ ማሩወይቴ» ህድ ህስኔ ምንስ ኤ ኦቶ። 41 ጴጽሮሴይ ኦቶሰ ሲድ ኤተስት ኡ ጸመቁቶ። ዬ ዎንቴን ሀይዝ ኩመ ኤሌስት ኡ ገረ ኮሱቶ። 42 ኡስን አንሡታስት ኤሩስቾ ኤረነ፥ ዎለ ብዞ ማቄነ፥ ላሥ ቀሜቴ ምዬነ፥ ዎንቶ ሽኤነ ኡ ሚንግቸ። 43 ዬንየን አንሡታስቱነ ምጩሼ ለገ አበኮወረ ዱኡሴስታረይ ሀንቱቶ ግሸ ኡድ አሥት ኡ ዠሾ። 44 ኣዴሤስትን ኡድነ ዎልኮ ብዞ ማዽ ኡ ዬቸ፥ ኡ ኬንጌስን ኡድ ኮሤ ኤ ማቅቸ። 45 ቤ ሰህተን ቤ ኬንግቾሽተን ዘልእ ኡ ብዝ ብዝሴ ኤ ዎርጉሴ ኣሎ ሚዤ ኡ እንግቸ። 46 ኡድ ዎንቴን ብዝ ሙጹሮነ ዎንቶ ሀይለ ዘወ ቄይሽ ግዳ ኡ ጵክሉትቸ፥ ዎል ዘወ ሀንት ላሥ ቀሜቴ ኡ ሙቸ፥ መግስኔ ጌሽ ሙጹሮነ ዬስኔ ቤ ከሠ ኡ ሙቸ። 47 ዎንቶን ኡ ገለትቸ፥ አሥ ኡድ ኡሱሴ ሞዼቴዎ ኬንግቸ። ዎንቶን ሎሌስተ ዎንተነ ዎንተነ ኡ ገረ ኤ ኮስቸ።
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52