1 1 Siya na di listaan di ap-apon Jesu Cristo ay polin David ya polin aben Abraham. 2 Si Abraham et aman Isaac ay aman Jacob ay aman aben Juda ya din aag-i na. 3 Si Juda et aman da Perez en Zera, ya si Tamar di ina da. Si Perez et aman Hezron ay aman Ram. 4 Si Ram abe et aman Amminadab ay aman Nason ay aman Salmon. 5 Si Salmon et say aman Boaz, ya si Rahab di ina na. Si Boaz abe et aman Obed, ya si Ruth di ina na. Si Obed et sisya di aman Jesse, 6 et si Jesse di aman Ari David. Si David et aman Solomon, ya din ina na et sigod ay asawan Urias. 7 Si Solomon et aman Rehoboam ay aman Abias ay aman aben Asa. 8 Si Asa abe et aman Jehosafat ay aman Jehoram ay aman Uzzias. 9 Si Uzzias et aman Jotam ay aman Ahaz ay aman Hezekias. 10 Si Hezekias abe et aman Manasses ay aman Amon ay aman Josias. 11 Et si Josias di aman Jeconias ya din aag-i na sin timpo ay napilit ay naiey di Judio ed Babilonia. 12 Idi nakdeng ay naikaan di Judio sin ili da, naianak si Sealtiel ay si Jeconias di ama na. Si Sealtiel et aman Zerubbabel. 13 Si Zerubbabel abe et aman Abiud ay aman Eliakim ay aman Azor. 14 Si Azor et say aman Zadok ay aman Akim ay aman aben Eliud. 15 Si Eliud abe di aman Eleazar ay aman Mattan ay aman Jacob. 16 Si Jacob di aman Jose, et si Jose di asawan Maria ay inan Jesus ay makwani en Cristo. 17 Din katontonan di kapototan Jesu Cristo et sinpo ya opat manlogi en Abraham enggana en David. Wada abe di sinpo ya opat ay kapototan manlogi en David enggana sin timpo ay napilit ay naiey di Judio ed Babilonia. Et wada abe kasin di sinpo ya opat ay kapototan manlogi sin naieyan das di enggana sin kaianakan din makwani en Cristo. 18 Siya na di kadad-atan di naianakan Jesu Cristo. Naitotolag si Maria ay ina na ay makiasawa en Jose, ngem sin daan dan man-asawa, naammoan ay nawad-an sisya babaen sin panakabalin di Ispirito Santo. 19 Managtongpal si Jose sin linteg Moses, ngem adi na aben layden ay maibabain si Maria, isonga ninemnem na ay isiana ay adi maammoan di kaipoipogaw. 20 Say nemnem na di, asi et nan-iitaw ay wada di anghel Apo Diyos ay nanpaila en sisya ay nangwani, "Jose ay polin David, adi ka madanagan ay mangibeey en Maria, tan din nawad-ana et babaen din panakabalin di Ispirito Santo. 21 Man-anak si lalaki, et ngadanam si Jesus, tan sisya di mangisalakan si ipogaw na sin basbasol da." 22 Naamag am-in dana ta say matongpal din inpaibagan Apo Diyos sin esa ay mamadto ay nangwani, 23 "Mawad-an di esa ay balasang ay magay nangiwgiwit en sisya, et man-anak si lalaki ay mangadanan si Immanuel," di olog na et "wadas Diyos en datako." 24 Idi binmangon si Jose, pinati na din inbagan di anghel, et inbeey na si Maria, 25 ngem adi na dinaddaag sin daan bomalaan di anak na. Idi pay binmala, nginadananas Jesus.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52