अब्राहाममी छा दाऊद, दाऊदमी छा येशू ख्रीष्‍टमी पूस्तऊली:  अब्राहाम इसहाकमी पा तूवा। इसहाक याकूबमी पा, याकूब यहूदा ना म्बू-म्नेछोचीम् पा तूवा,  यहूदा फारेसमी लो जाहेरमीलो खची पा तूवा। खचीम् खची मा क तामार तूवा। फारेस हेस्रोनमी पा, हेस्रोन आराममी पा,  आराम अम्‍मीनादाबमी पा, अम्‍मीनादाब नहशोनमी पा, नहशोन सल्‍मोनमी पा,  ना सल्‍मोन बोअजमी पा तूवा। बोअजमी म्मा राहाब तूवा। बोअज ओबेदमी पा तूवा। ओबेदमी म्मा रूथ तूवा। ओबेद यिशैमी पा,  यिशै दाऊद होङाबूम् पा तूवा। दाऊद सोलोमनमी पा तूवा। सोलोमनमी म्मा उरियाहमी म्तोमा तूवा।  सोलोमन रहबाममी पा, रहबाम अबियामी पा, अबिया आसामी पा,  आसा यहोशापातमी पा, यहोशापात यहोराममी पा, यहोराम उज्‍जियाहमी पा,  उज्‍जियाह योताममी पा, योताम आहाजमी पा, आहाज हीजकियामी पा, १० हीजकिया मनश्शेमी पा, मनश्शे अमोनमी पा, अमोन योशियाहमी पा, ११ योशियाह यकोनियासमी ना म्नेछोचीम् पा तूवा। बेबिलोनपी यहूदीस् कैद मस्‍ना खाईम् लाईस्पी खस् जन्मेई छूवाक तूवा। १२ बेबिलोनपी कैद मस्‍ना खाईचीकप्‍का: यकोनियास शालतिएलमी पा तूवा, शालतिएल यरुबाबेलमी पा, १३ यरुबाबेल अबिउदमी पा, अबिउद एल्‍याकीममी पा, एल्‍याकीम आजोरमी पा, १৪ आजोर सादोकमी पा, सादोक आखिममी पा, आखिम एलिउदमी पा, १৫ एलिउद एलाजारमी पा, एलाजार मत्तानमी पा, मत्तान याकूबमी पा तूवा। १৬ याकूब योसेफमी पा तूवा, खम् म्तोमा मरियम तूवा। खूङ्‌क मरियमआङ् येशू वात्‍क तूवा, ख ख्रीष्‍ट मीयची। १৭ ङ्‌कतोङ्ना अब्राहामपीका दाऊद सम्‍मो पोङ् लीक् लीऊ छूवा, ना दाऊदमी नाम्‍लापीका बेबिलोनपीका लईम् नाम्‍ला सम्‍मो पोङ् लीक् लीऊ, खीक्‍का बेबिलोनपीका लत्‍ताक नाम्‍लापीका ख्रीष्‍टमी नाम्‍ला सम्‍मो पोङ् लीक् लीऊ छूवा। १८ येशू ख्रीष्‍टमी जन्‍म ङ्‌कतोङ्ना छूवा: येशूम् म्मा मरियम योसेफपी ङोक्‍दीत्‍चीक तूवा, खोदोलोई योसेफलो खची सूर् छूम् लाईस्‍पी मरियम पवित्र आत्‍मापीका होपोसूम् छूवाक खोछेत्‍ता। १९ खोदोलोई म्तूप्पो योसेफ धर्मी मीस् तूवाकसा, मरियम ङाजावापी मान्ममो सूपीछा होम्येम् लन्‍ची मअ। २० योसेफआ ङ्‌क रीङ् म्सानीवापा मीन्चक तूवा, खोदोलो म्सोमेपा योबोरोबूम् रीदाम् पोक् खोमन्‍ची, ना ख ओरो लअ, “योसेफ, दाऊदमी छाङा, मरियमलो सूर् मम् कीनव, ऊदोईपीक्यालो मूङ्‌कम् सागोवापा तूक छा, पवित्र आत्‍मापीका छूवाक तूये। २१ खसा ईल्पो छा वात, ना आना खम् नीङ् येशू यूक्स, ऊदोईपीक्यालो खसा म्होप्मी मीस् खची मोऊपीका लेन्‍चा मीय।” २२ खारीबोपोचीप्‍का योबोरोबू नेनाक रीङ् पूरा छूम् लागी ङ्‌क खोलोङ् छूवाक तूये: २३ “येन्‍नूम्‍व, ईल्पो म्सूर् मान्छूक् मीम्छा होपोसूम् छूये, ना खसा ईल्पो छा वात, खीक्‍का खम् नीङ् इम्‍मानुएल यूक्सची,” खूङ्‍कम् अर्थ क, “नीनाम्मा केईलो” पीक्‍याक के। २৪ योसेफ थीतापका, ना योबोरोबूम् रीदाम् पोक्‍आ ख ऊई लक तूवा खूङ्‌क तोङ्नाङ् खसा मरियमलो सूर् मची। २৫ खीक्‍का मरियमआ छा माङ्वाईम् सम्‍मो योसेफ खलो माङ्ईम्। खीक्‍का योसेफआ मूङ्‌क छाम् नीङ् येशू यूक्सू।
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52