1 1 Иисус Христостың ӧбекелері: Ол Давидтің паза Авраамның тӧлі полча. Аның ӧбекелері мындағлар: 2 Авраамнаң Исаак тӧреен. Исаактаң – Иаков, Иаковтаң – Иуда паза аның харындастары. 3 Иуданаң Фамарьдаң Фарес паза Зара тӧрееннер. Фарестең Есром тӧреен, Есромнаң – Арам. 4 Арамнаң Аминадав тӧреен, Аминадавтаң – Наассон, Наассоннаң – Салмон. 5 Салмоннаң Рахавтаң Вооз тӧреен. Воознаң Руфтаң Овид тӧреен. Овидтең – Иессей. 6 Иессейдең Давид хан тӧреен, Давид ханнаң Соломон тӧреен. Соломонның іҷезі, тізең, пастап Уриейнің ипчізі полған. 7 Соломоннаң Ровоам тӧреен, Ровоамнаң – Авий, Авийдең – Аса. 8 Асадаң Иосафат тӧреен, Иосафаттаң – Иорам, Иорамнаң – Озий. 9 Озийдең Иоафам тӧреен, Иоафамнаң – Ахаз, Ахазтаң – Езекий. 10 Езекийдең Манассий тӧреен, Манассийдең – Амон, Амоннаң – Иосий. 11 Иосийдең Иоаким тӧреен Иоакимнең – Иехоний паза аның харындастары. Олар прайзы Израиль чоны Вавилонзар сӱрдірер алнындох, тӧрееннер. 12 Вавилонзар сӱрдірген соонда, Иехонийдең Салафииль тӧреен. Салафиильдең Зоровавель тӧреен. 13 Зоровавельдең Авиуд тӧреен, Авиудтаң – Елиаким, Елиакимнең – Азор. 14 Азордаң Садок тӧреен, Садоктаң – Ахим, Ахимнең – Елиуд. 15 Елиудтаң Елеазар тӧреен, Елеазардаң – Матфан, Матфаннаң – Иаков. 16 Иаковтаң Марияның ирі Иосиф тӧреен. Мариядаң, тізең, Иисус тӧреен. Аны Мессий-Христос тіп адаҷаңнар. 17 Ана іди Авраамнаң Давидке теере прай он тӧрт тӧл полған, Давидтең дее Вавилонзар сӱрдіртчең тусха теере он тӧрт тӧл сыххан, Вавилонзар сӱрдірткеннең пеер Мессий-Христос тӧреен тусха теере он тӧртӧк тӧл. 18 Мына піди Иисус Христос тӧреен. Аның іҷезі Мария паза Иосиф хоных хонарға молҷас салған полғаннар, че Мария, хоных хонғалаххаох, Худай Худынаң азах аар пол партыр. 19 Иосиф, тізең, аның ирі, арығ чӱректіг кізі полған, аннаңар Марияны, тылаасха кір парбазын тіп, сым-туюххан позыдыбызарға иткен. 20 Че ол іди идерге сағын чӧрген туста, тӱзінде андар Хан Худайның ангелі киліп, теен: – Давид тӧлі, Иосиф! Мариядағы пала Худай Худынаң, аннаңар аннаң хоных хонарға хорыхпа. 21 Мария Оол тӧрідер. Ол Позының чонын чазыхтардаң арачылир, аннаңар Аны Иисус тіп адап саларзың. 22 Прай пу ниме, Хан Худайның Позының ухаанҷызы пастыра чоохтааны тол парар ӱчӱн, пол парған: 23 «Хыс, азах аар пол парып, Оол тӧрідер. Аны Еммануил тіп адап саларлар». Еммануил «Худай піснең хада» теені полча. 24 Иосиф, усхун парып, Хан Худайның ангелінің чахиин толдырып, Марияны ал салған. 25 Че Мария позының Оолғын тӧріткенҷе, ол ағаа теңмеен. Иосиф тӧреен паланы Иисус тіп адап салған.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52