1 1 Woo ci Isa Almasihu kaagadiyo kitabdi, ka ci Dawuda ije, ka ci Ibrahim ije. 2 Ibrahim hay Isaka, Isaka hay Yaakuba, Yaakuba hay Žuda nda ngu harmediyo. 3 Žuda hay Peres nda Zera Tamar ga. Peres hay Hesiron, Hesiron hay Aram. 4 Aram hay Aminadabu, Aminadabu hay Naason, Naason hay Salmon. 5 Salmon hay Bowazu Rahab ga. Bowazu hay Obedi Ruti ga. Obedi hay Yišay. 6 Yišay hay kokoydi ka ci Dawuda. Dawuda hay Sulaymana Uri wondedi ga. 7 Sulaymana hay Robowam, Robowam hay Abiya, Abiya hay Asa. 8 Asa hay Žozafeti, Žozafeti hay Yoram, Yoram hay Oziyasu. 9 Oziyasu hay Yotam, Yotam hay Akazu, Akazu hay Ezekiyasu. 10 Ezekiyasu hay Manase, Manase hay Amon, Amon hay Yoziyas. 11 Yoziyas hay Yekoniya nda nga harmediyo, jiiridi ka i koy nda Izirayel borodiyo Babilon gandadi ra. 12 Woodi banda ka i koy nda Izirayel borodiyo Babilon gandadi ra, Yekoniya hay Salatiyel. Salatiyel hay Zorobabel. 13 Zorobabel hay Abihudi, Abihudi hay Eliyakim, Eliyakim hay Azor. 14 Azor hay Sadoku, Sadoku hay Akim, Akim hay Eliyudu. 15 Eliyudu hay Eleyazar, Eleyazar hay Matan, Matan hay Yaakuba, 16 Yaakuba hay Yusuf ka ci Mariyama kurɲe. Mariyama hay Isa, ka i kaati nda Almasihu. 17 Ja Ibrahim ka koy fur ga hala Dawuda, a sawa nda jaman woy-cindi-taaci (14). Ja Dawuda ka koy fur ga hala handidi ka i koy nda Izirayel Babilon gandadi ra, a sawa nda jaman woy-cindi-taaci (14). Ja handidi ka i koy nda Izirayel Babilon gandadi ra ka koy fur ga hala Almasihu, a sawa nda jaman woy-cindi-taaci (14). 18 Woo ci misedi ka na Isa Almasihu hayndi nda. Nga ɲaa maadi ci Mariyama, ka Yusuf taasi hiijay se. Ja i na goro nda cere, Mariyama ci boro hinka Hunde-Henenodi wane hinaydi ra. 19 Yusuf, nga kurɲedi ka ci boro tenjente, na baa ngu ma haawindi ga. A jow anniya ka fay nda ga sutura kuna. 20 A bara a hungu, Sandi wane almalayka foo bangay a se handir kuna, a har a se : « Yusuf Dawuda ije, ma si hanbur ka jow Mariyama ni wondedi, haya ka se ije woo ka goo nga gungudi ra na hun kala Hunde-Henenodi do. 21 A ta hay ije-har, n'o dam a maa nda Isa, nga go ta kallasi ngu alkabiiladi ngi junubudiyo ra. » 22 Woo kul damndi hala hayadi ka Sandi har ngu annabiidi se ma tabati. 23 A har :« Guna, hondiyadi go ta kaa alhaamidu, a ta hay ije-har, i ta kaati ga nda Emanuwel. » Woodi almaanadi ci : « Yerkoy goo yer banda ». 24 Saadi ka Yusuf tun, a dam hayadi ka Sandi almalaykadi har a se, a koy nda ngu wondedi ngu do. 25 Amma i na mara hala Mariyama hay ngu ije-har gungu-jinaadi, ka a kaati nda Isa.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52