1 1 ఇద్దు ఆబ్రగామిని మర్రి అత్త దావీదుని మర్రిని అత్త యేసు కిరిస్తుని వంసమ్: 2 ఆబ్రగామ్ ఈసాకిని కన్తో; ఈసాకు యాకోబిని కన్తో; యాకోబు యూదాని ఓని తమ్ముస్కిరిని కన్తో. 3 యూదా తామారినితోటె పరేజిని, సేరాని కన్తో. పరేజు ఎస్రోమిని కన్తో; ఎస్రోము ఆరామిని కన్తో. 4 ఆరాము అమ్మినదాబిని కన్తో. అమ్మినదాబు నగసోనిన్ కన్తో; నగసోను సల్మోనిన్ కన్తో. 5 సల్మోను రాగాబినితోటె బోయాజిని కన్తో; బోయాజు రూతునితోటె ఓబేదిని కన్తో. ఓబేదు ఈసాయిని కన్తో. 6 ఈసాయి దావీదు రాజుని కన్తో. దావీదు రాజు ఊరియాని ముత్తె అత్తదానితోటె సలోమోనిన్ కన్తో. 7 సొలొమోను రెగెబెయామిని కన్తో; రెగెబెయాము అబియాని కన్తో; అబియా ఆసాని కన్తో. 8 ఆసా యోసెపాతిని కన్తో; యోసెపాతు యోరామిని కన్తో; యోరాము ఉసియాని కన్తో. 9 ఉసియా యోదామిని కన్తో; యోదాము ఆకాసిని కన్తో; ఆకాసు ఎజెక్కియాని కన్తో. 10 ఎజెక్కియా మనాసెని కన్తో; మనాసె ఆమోనిని కన్తో; ఆమోను యోసియాని కన్తో. 11 యూదుర్కిని బాబిలోను దేసాతికి కయిదుర్కినిగా తీసోదపరదాని కాలాతె, యోసియా ఎక్కొనియానిని ఓని తమ్ముస్కిరిని కన్తో. 12 యూదుర్కిని బాబిలోను దేసాతికి కయిదుర్కినిగా తీసి అత్తపాయ, ఎక్కొనియా సలాతియేలుని కన్తో; సలాతియేలు సొరొబాబేలిని కన్తో; 13 సొరొబాబేలు అబియూదిని కన్తో; అబియూదు ఎలియాకిమిని కన్తో; ఎలియాకిము ఆసోరిని కన్తో. 14 ఆసోరు సాదోకిని కన్తో; సాదోకు ఆకీమిని కన్తో. ఆకీము ఎలియూదిని కన్తో. 15 ఎలియూదు ఎలియాజరిని కన్తో; ఎలియాజరు మాతాని కన్తో. మాతాను యాకోబిని కన్తో; 16 యాకోబు మరియాని ముత్పాలు అత్త యోసేపిని కన్తో; దానితోటె కిరిస్తు ఇందాని యేసు పుట్తో. 17 ఈలా ఆబ్రగామినుంచి దావీదుదాకా పదనాలుగు తరాకు అత్తా; దావీదుని రోజ్కినుంచి యూదుర్కిని బాబిలోను దేసాతికి కయిదుర్కినిగా తీసొత్తో రోజుదాకా పదనాలుగు తరాకు అత్తా; యూదుర్కిని బాబిలోను దేసాతికి కయిదుర్కినిగా తీసి అత్త కాలతెనుంచి కిరిస్తుని రోజుదాకా పదనాలుగు తరాకు అత్తా. 18 యేసు కిరిస్తు పుటతద్దు బేలాయితుకు: ఓని యవ్వా అత్త మరియాని యోసేపింకి పతానమ్ తుంగి మత్తస్కె, ఓరు ఇరువురు కలియి వర్రొక మున్నె, అద్దు సుబ్బరమ్ మందాని ఆత్మ దోరింపినె డొక్కాతె మత్తె. 19 అస్కె దాని ముత్పాలు అత్త యోసేపు నీతిమంతుండు గాబట్టి దానిని సిగ్గు పరివిసనాంకి ఇస్టపరవొక, సాటినె దానిని విడిసీదవాలె ఇంజి ఉపాయమ్ తుంగ్తో. 20 ఓండు ఈలా ఉపాయమ్ తుంగోరె మన్నంగ, దేవుటె దూత కలాతె ఓనికి వేడకాసి: దావీదు లోత్తోనికి చెంత యోసేపు, నీకు ముత్తె ఆదాని మరియాతిని నీయగ్గ ఏర్సుకుండనాంకి అనుమాన పర్దకిన్; అద్దు సుబ్బరమ్ మందాని ఆత్మా దోరింపినె డొక్కాతె మిందె. 21 అద్దు ఒరొ మర్రిని కన్నితె, ఓనికి యేసు ఇందని పెదేరి వాటావాలె; బారితుకు ఓండు ఓని జనాకిని పాపొకిని తీసివాటి ఓరిని రచ్చిసితో ఇంజోరె కెత్తొ. 22 పూర్వతె దేవుండు-కెత్త-మాట కెత్తాని సేవకుర్కు కెత్తాటు ఇవ్వంతా జరగ్తా. 23 బేలాయితుకు: ఇద్దొ, ఒరొ కన్నె పేకిడి డొక్కాతె మంజి ఒరొ పేకాని కన్నితె; ఓనికి ఇమ్మానుయేలు ఇంజి పెదేరు వాటితోరు ఇంజోరె కెత్తో. ఇమ్మానుయేలు ఇందాని పెదెటికి దేవుండు మనాంకి తోడాసి మినో ఇందాని అర్దమ్. 24 అస్కె యోసేపు ఉంజకాడినుంచి తేది, పెబుని దూత ఓనికి కెత్తాటె ఓని ముత్తెని ఏర్సుకునింజి, 25 అద్దు దాని తొలుసురు మర్రిని కన్నాని జేపు ఓండు దానిని కలియకుండా మత్తో. ఓండు ఆ పెకానికి యేసు ఇందాని పెదేరు వాట్తో.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52