1 1 Haa kəna mele bə gud Kel pəsaŋ kəmarwaŋ gə waate sam Yeesu Kristu kormə Pepeŋ. 2 Ezay, hulum bə jogte ku mini kə Pepeŋ a jeereŋ wəra giidə kefter nuutuŋa minti: «Ten Pepeŋ bə gam hulum bə digi nin yaŋ da bə ɗampam kəkəy warna tiinim na.» 3 Wə waataŋ pa minti: «Kaŋ bə əski dordə hulum kəmana bə naakte ku də səɓaki giidə fula minti: ‹Aŋ ɗampə kəkəy kə Barkaŋ la wəra, aŋ kaw du la warna ɗeker-ɗeker.›» 4 Bədoona ta, Zaŋ Batisi pəŋ duru giidə fula bə sewle minti, kaŋ kolə kirki la a baymele neeteŋ, yə jəə batem la, kir minti Pepeŋ vəəgə giidu la wəra cuuru. 5 Kaa gə giidə seŋka də Zudeŋ də kaayaŋ gə vil də Zeruzalem keɗe pəətəŋ suru da, kəya wə jiiniy batem wəra dər kan gə vor bə Zurdeŋa, té bə ke kuya wəra faɗ-faɗi cəərə baymele neeteŋa gəm. 6 Dəməəmə də suruŋ ha'aŋ, a də jəə-ji də kaaɗe gə joŋjoŋ; a də əntə-ənti təwru də golgo bə ceerə-ceere. Wə hame haa kəsaaboŋ də son bə tum. 7 Wə bə waate kaŋa minti: «Hulum bə minti abay nuutuŋ dəŋaŋ nin yaŋ bə bi da adoro dən da. Ten paapa bə nakə-neke bə coke cəərən tiinu bə bidi saama də kalmasi nuutuŋ wəra ba. 8 Ten ha'aŋ, ten jəənəŋ batem də kan, səma wə ha'aŋ, wə jəŋ batem yaŋ də Tiiru Cetcetaŋ». 9 Dər ko toŋa ateŋaŋ, Yeesu faŋ Nazareti da giidə seŋka də Galile da, wə tuluŋ sar Zaŋa. Kəya Zaŋ juunu batem wəra dər vor bə Zurdeŋa faɗi gəm. 10 Də ko bə minti wə bə li da warda dər kan daŋ, wə haŋ duru apəya, wə asaŋ tarmə pepeŋ bə caare wəra. Kəya Tiiru Cetcetaŋ damdi abaaku ana, sorkoŋ cuuru da faɗi. 11 Kəya kaŋ əskəŋ dordə Pepeŋ bə waate də apəy da minti: «Tam haa kormon, giidən bəlam ablaw, waaleŋ don wəra anəkay haa guuduma.» 12 Hebkəna adordə ko toŋa anəkay, Tiiru Cetcetaŋ gaŋ Yeesu bə koore giidə ful faɗi. 13 Wə jəŋ hiti hor-hor waaɗe giidə fula, Sataŋ bə kaw ku bə gulu kuɗu. Yeesu jəŋ ha'aŋ, aduubə də kar kə waraŋa, kaa kə digi kə Pepeŋ bə jəw guudu gəm. 14 Adordə minti yə doŋ Zaŋ warna a daŋgay naŋ, Yeesu kooroŋ giidə seŋka də Galileŋ. Wə waataŋ Kel pəsaŋ kəmarwaŋ kə Pepeŋ wəra ada, 15 minti: «Hitiŋ doŋ ku ne wəra. Hebkəna haa ko bə minti Pepeŋ maŋ bə hame kumna nuutuŋ duruŋ. Aŋ kolə kerkeŋ la a baymele nəətiŋ, aŋ doo la gud Kel pəsaŋ kəmarwaŋ kə Pepeŋa.» 16 Dəyaŋ hõy bə minti wə doŋ kar ajaŋ də kan kəmtəŋ gə Galileŋ naŋ, wə asaŋ anə Simoŋ də siinu Andereŋ ku kana bə wi amaaya birkaŋa, gud maa mo yə kaa kə golde vor. 17 Yeesu wəətənəy minti: «Aŋ bəəda guudən da, ten koloŋ yaŋ wəra kaa kə golde kaa da.» 18 Kəya yə yaakaŋ amaaya neeteŋ wəra, yə təpaŋ guudu faɗi. 19 Bə minti Yeesu raawaŋ warna kas anə məɗa tə pə moŋ, wə asaŋ karmə Zebedeŋ, anə Zaki də siinu Zaŋ laki. Yə a giidə turtiŋa bə ɗampe amaaya neeteŋa. 20 Kəya wə məntənəy faɗi minti yə bəəda gud tó da. Té anə Zaki də siinu Zaŋ kooroŋ warda guudu da, yə yaakaŋ biri də kaa gə gud amaayaŋ giidə turti na a ko toŋ na, yə təpaŋ guudu faɗi. 21 Yeesu kooroŋ diiri keɗe giidə vil də Kapernam. Dər hi bə faake kə Pepeŋa kəyaŋ, Yeesu ɗeŋ a kele giidə kuli bə toose kə kaanə Ziwifiŋa, wə əsəŋ bə hate kaŋa ada. 22 Kaa ŋələŋ ablaw gud hel də hate nuutuŋa. Gud maa mo wə də abay də hateŋ, paapa bə kə kaa kə hate ku gili kə Pepeŋ ana ba. 23 Bədoona ana ta, hulum kəman bə minti kəwal cuuru a jəŋ ada də ko toŋ anə derra giidə kuli bə toose neeteŋa. Kəya wə naakaŋ ku anə koloŋ faɗi 24 minti: «Yeesu bə Nazaretiŋ, kel naareŋ haa maa sarəma mo? Tam bəŋ haa a bese are wəra! Tam haa mindi moŋ, wəra də dər are anə kaŋkaŋ: tam haa Hulum Cetceti kə Pepeŋ.» 25 Kəya Yeesu jəmnəy təbay da anə kəwəŋ minti: «Aŋ zenə la! Aŋ pəə la wəra cəərə hulum toŋa!» 26 Kəya kəwal əsəŋ bə jeɗte hulum na warna də səɓaki. A kəkəy bə piŋa wəra cuuruŋ, yə naakaŋ kuy də səɓaki kəwəŋ. 27 Bə minti kaŋ asaŋ kel teŋ bədoona kəyaŋ, yə ŋələŋ ablaw. Yə əsəŋ bə le ku kumsi minti: «Karman toŋ haa maa? Áŋ golə hate toŋ la, toŋ kimirwi daana wə də abay bə hətu pə goo! Wə jəmaŋ təbay ne nuutuŋa a kəwal ɗaw, yə daw ku!» 28 Kəya sam Yeesu awaŋ wəra giidə seŋka də Galileŋa neŋneŋ keɗe faɗi. 29 Bə minti Yeesu kəlaŋ warda giidə kuli bə toose kə kaanə Ziwifiŋ daŋ, yə kooroŋ də anə Zaki də Zaŋ ger anə Simoŋ də Andere. 30 Akaarə Simoŋ tookaŋ doloy a kəɓəra, kusrə bə zalmə-zalme. Bə minti Yeesu tuukuŋ na anəkay, yə əsəŋ bə waata sama a nuunu faɗi. 31 Kəya wə kooroŋ sara, wə doona kaasa, wə faana wəra apəya cin. Kəya kusrə arsaŋ warna sara na anə sããya, a faŋ bə doy irku di faɗi. 32 Də cəwa də dəəgŋ, bə minti koŋ ziɓiŋ wəraŋ, kaŋ əsəŋ bə humi kaa kə ɗemeŋ, də kaa gə minti kəwal ciiriŋ da neŋneŋ keɗe a nuunu. 33 Kaŋ neŋneŋ keɗe gə minti giidə vila a koŋa adaŋ gəgəŋ anəkay ku kuliŋa. 34 Yeesu seereŋ kaa ablaw gə minti kasi gidiirə ɗemeŋ, wə pəŋ kəwal ablaw gə minti a jəŋ cəərə kaŋaŋ wəra gəm. Wə haŋ ku kəwal wəra bay waate kel, gud maa mo wə haa mindi moŋ, wəra də diri. 35 Ɗeŋ a deye siswiɗiŋ, koŋ kəm bay jeme wardaŋ, Yeesu faŋ wəra cəərə kəɓəra, wə kəlaŋ wəra bə koore a ko kəman bə minti warna anə halaŋ bay cuuruŋ, wə əsəŋ bə toose ada faɗi. 36 Anə Simoŋ də kaayaŋ gə suruŋ həənu bəlam du bə guldu na. 37 Bə minti yə ɗeŋ a fəlu anəkay, yə wəətunu minti: «Kaŋ kanda keɗe bə goldom da.» 38 Səma Yeesu wəətənəy minti: «Áŋ harə dər áŋ la agal daalaŋ na giidə anə wəlasi də minti ajaŋ də koŋa kənaŋ! Ten kir ɗe a waate kel kə Pepeŋ wəra ada gəm, gud maa mo ten kəlaŋ warda haa sə teŋ.» 39 Kəya wə gəryəŋ giidə seŋka də Galileŋ wəra keɗe, bə waate kela wəra a kaŋ giidə kuli bə toose kə kaanə Ziwifiŋa, bə pəəti kəwal gə cəərə kaŋa wəra gəm. 40 Kəya hulum bə fə̃ya kəman bəŋ sar Yeesu da. Wə vaŋ də guguuru tiinu, wə wəətunu minti: «Kamkam, giidim a doo haa laŋ, tam a sə a neke bə seeren minti ten harə la wəra cetcetiŋ haa pə mo!» 41 Yeesu əsnu caadu kəyaŋ, wə məɗaŋ kəəsu, wə məlnu du suru, wə wəətunu minti: «Gəəzi, giidən gə doo-de haa, hebkəna tam wəra bə seerə-seere.» 42 Kəya fə̃yaŋ təwaŋ wəra a ko toŋa sar huluma, wə haraŋ wəra cetceti. 43 Yeesu jəmaŋ təbay a hulum wəra anə kaŋkaŋ, adoro wə wəətunu minti wə ɗee la nuutu ta. 44 Wə a wəətunu wəra waata kəm minti: «Doo kusrum la, a waate hulum cəərə kel gə minti jəŋ sarəmaŋ ba anə ceki. Səma ɗee la a veɗe kusrum haa a hulum bə keere Pepeŋ, jəə kar gə minti Moyisi a wəətənəy səməy bə ji poore bə kaŋ la, kir minti yə asə la wəra minti tam bə seerə-seere.» 45 Səma hulum kooroŋ anəkay təwa faɗiŋ, wə əsəŋ bə waatə kel gə minti a jəŋ warna a kaŋ keɗe, bə caya wəra giidə koŋa lama keɗe. Yeesu nəkaŋ bə kele wəra giidə vila anə kəkər caw də dər kaŋ pəda haa gud teŋa, wə máŋ warna anə halaŋ caw giidə maskaŋ na. Kaŋ nuutu bə tuukti na suru na agal nayta da gəm, agal nayta da gəm, lam daŋ keɗe.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52