1 1 Haa kənaŋ sam kəmoomo də Yeesu Kristu, Kaasaw də kumna Davidiŋ. Davidi də kusru gəm, wə a jəŋ haa a kaasaw də Abrahama. 2 Gud moomo taŋ məlaŋ guudə haa cəərə Abraham da. Kəya Abraham waŋ Izaki, Izaki waŋ Zakopi, Zakopi waŋ Zuda də kəsəənuŋ. 3 Zuda də muru Tamar waŋ anə Faresi daana Zara, Faresi waŋ Esrom, Esrom waŋ Aram, 4 Aram waŋ Aminadabi, Aminadabi waŋ Nakoŋ, Nakoŋ waŋ Salmoŋ, 5 Salmoŋ də muruŋ Rahabi waŋ Boozi. Boozi də muruŋ Ruta waŋ Obeti, Obeti waŋ Zese, 6 Zese waŋ kumna Davidi. Davidi də mar Uriŋ waŋ Salomoŋ, 7 Salomoŋ waŋ Robowam, Robowam waŋ Abiya, Abiya waŋ Asafi. 8 Asafi waŋ Zosafati, Zosafati waŋ Zoram, Zoram waŋ Oziyasi, 9 Oziyasi waŋ Yotam, Yotam waŋ Akaasi, Akaasi waŋ Ezekiyasi, 10 Ezekiyasi waŋ Manase, Manase waŋ Amoŋ, Amoŋ waŋ Zosiyasi, 11 Zosiyasi waŋ anə Zekoniyasi də kəsəənuŋ. Wə wəənəy haa dər ko bə minti yə humuŋ kaanə Israyel warna kafkam giidə seŋka də Babilon naŋ. 12 Adordə minti yə humuŋ kaanə Israyel warna humə giidə seŋka də Babilon naŋ, Zekoniyasi waŋ Salatiyel, Salatiyel waŋ Zorobabel, 13 Zorobabel waŋ Abiyuti, Abiyuti waŋ Eliyakim, Eliyakim waŋ Azor, 14 Azor waŋ Sadoki, Sadoki waŋ Akim, Akim waŋ Eliyudi, 15 Eliyudi waŋ Eleyasar, Eleyasar waŋ Mataŋ, Mataŋ waŋ Zakopi, 16 Zakopi waŋ Zosefi, gedrə Mariŋ, Mari waŋ Yeesu bə minti yə bə məntu Kristuŋa, haa tá. 17 Bədoona ana ta, moomo də minti məlaŋ guudə də Abraham da, a bəŋ a awe cəərə dər Davidiŋ, guudə ada ta'-ta'i hor cəərə waaɗe. Naaya taŋ də minti məlaŋ guudə dər Davidi, hãã warna dər ko bə minti yə humuŋ kaanə Israyel warna kafkam giidə seŋka də Babilon naŋ, gud taŋ ta'-ta'i hor cəərə waaɗe gəm. Də ko toŋ faɗi hãã dər hi bə minti Kristu waŋ duruŋ, gud moomoŋ ta'-ta'i hor cəərə waaɗe gəm. 18 We də Yeesu Kristu jəŋ haa bə kəyaŋ ana. Mari, nər Yeesu, a jəŋ də balə-bele a Zosefi. Ajew də minti yə kəm bay əsti də kumsiŋ, a haŋ məənəŋ də səɓaki kə Tiiru Cetcetaŋ. 19 Gedra Zosefiŋ haa hulum ɗekeri səm moŋ, wə a bəlaŋ minti tó gaara guudə wəra tiinə kaa kə ablawa ba. Wə a ɗəkəŋ minti tó bədə wəra dəgaaya-dəgaaya minti kaŋ a ase ba. 20 Bə minti wə bə ɗiki bədoona kəyaŋ, hulum bə digi kə Barkaŋ vəɗaŋ wəra duru dər soone. Wə wəətunu minti: «Zosefi, Kaasaw də Davidiŋ, a ji walka bə de Mari məram ba. Gud maa mo, a haŋ məənəŋ haa də səɓaki kə Tiiru Cetcetaŋ. 21 A bə we korməya yaŋ, tam bə məlu səmu yaŋ minti Yeesu, gud maa mo wə haa hulum bə minti seere kaa nuutuŋ yaŋ wəra ku baymele neeteŋa.» 22 Kel teŋ jəŋ keɗe haa minti, kel gə minti Barkaŋ a wəətənəy wəra ku hulum bə jogte ku mini kə Pepeŋaŋ doo kuy la wəra. 23 Kel teŋ haa minti: «Tər tew bə he məənə yaŋ. A bə we korməya yaŋ, yə bə məlu səmu yaŋ minti Emanuwel, gud sam toŋ haa minti Pepeŋ də áŋ.» 24 Bə minti Zosefi ɗeŋ a guni wəra anəkay, wə jəŋ damdi hulum bə digi kə Barkaŋ a wəətunu wəraŋ ana'i. Kəya wə doŋ Mari guudu muru faɗi. 25 Səma wə əsəŋ dəərə ba hãã bə minti a ɗeŋ a we korməyaŋ wəra kəm. Kəya wə məlaŋ sam beebe toŋ minti Yeesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52