1 1 ណិង​មញ្ជី​ជ្រមោះ​ចួសៗ​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ កឹ​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​ណាវ​ស្មា​ស្ដាច់​ដាវីឌ រ៉ើស្មា​ចួស​អប្រាហាំ 2 ចួស​អប្រាហាំ​ណាវ​ប៉ង្កើត​អ៊ីសាក ចួស​អ៊ីសាក​ណាវ​ប៉ង្កើត​យ៉ាកុប ចួស​យ៉ាកុប​ណាវ​ប៉ង្កើត​យូដា រ៉ើ​សែមសាយ​យូដាមូយ​តន្ដប់​ណាក់​ទ័ន 3 ចួស​យូដា​រ៉ើ​យាក់​តាម៉ារ​ណាវ​ប៉ង្កើត​ពេរេស រ៉ើ​សេរ៉ាស ចួស​ពេរេស​ណាវ​ប៉ង្កើត​ហេស្រុន ចួស​ហេស្រុន​ណាវ​ប៉ង្កើត​អើរ៉ាម 4 ចួស​អើរ៉ាម​ណាវ​ប៉ង្កើត​អមីណាដាប់ ចួស​អមីណាដាប់​ណាវ​ប៉ង្កើត​ណាសូន ចួស​ណាសូន​ណាវ​ប៉ង្កើត​សាលម៉ូន 5 ចួស​សាលម៉ូនរ៉ើ​យាក់​រ៉ាហាប​ណាវ​ប៉ង្កើត​បូអូស ចួស​បូអូស​រ៉ើ​យាក់​រស់​ណាវ​ប៉ង្កើត​អូបិឌ ចួស​អូបិឌ​ណាវ​ប៉ង្កើត​អ៊ីសាយ 6 ចួស​អ៊ីសាយ​ណាវ​ប៉ង្កើត​ដាវីឌ ស្ដាច់​ដាវីឌ​រ៉ើ​កន្ដែល​លឹម​ចួស​អ៊ូរី ណាវ​ប៉ង្កើត​សាឡូម៉ូន 7 ស្ដាច់​សាឡូម៉ូន​ណាវ​ប៉ង្កើត​រេហូបោម ស្ដាច់​រេហូបោម​ណាវ​ប៉ង្កើត​អប៊ីយ៉ា ស្ដាច់​អប៊ីយ៉ា​ណាវ​ប៉ង្កើត​អេសា 8 ស្ដាច់​អេសា​ណាវ​ប៉ង្កើត​យ៉ូសាផាត ស្ដាច់​យ៉ូសាផាត​ណាវ​ប៉ង្កើត​យ៉ូរ៉ាម ស្ដាច់​យ៉ូរ៉ាម​ណាវ​ប៉ង្កើត​អូសៀស 9 ស្ដាច់​អូសៀស​ណាវ​ប៉ង្កើត​យ៉ូថាម ស្ដាច់​យ៉ូថាម​ណាវ​ប៉ង្កើត​អេហាស ស្ដាច់​អេហាស​ណាវ​ប៉ង្កើត​អេសេគាល 10 ស្ដាច់​អេសេគាល​ណាវ​ប៉ង្កើត​ម៉ាណាសេ ស្ដាច់​ម៉ាណាសេ​ណាវ​ប៉ង្កើត​អាំម៉ូន ស្ដាច់​អាំម៉ូន​ណាវ​ប៉ង្កើត​យ៉ូសៀស 11 ស្ដាច់​យ៉ូសៀស​ណាវ​ប៉ង្កើត​យេកូនាស រ៉ើ​សែមសាយ​យេកូនាស ណាវ​ប៉ង្កើត​ម្សា​កួយ​គេង​បេក​អ៊ីស្រាអែល​ចៀ​ប៉្រទេស​បាប៊ីឡូន 12 លោះ​រ៉ើ​កួយ​គេង​បេក​អ៊ីស្រាអែល​ចៀ​ប៉្រទេស​បាប៊ីឡូន ស្ដាច់​យេកូនាស​ណាវ​ប៉ង្កើត​សាលធាល ចួស​សាលធាល​ណាវ​ប៉ង្កើត​សូរ៉ូបាបិល 13 ចួស​សូរ៉ូបាបិលណាវ​ប៉ង្កើត​អប៊ីយុឌ ចួស​អប៊ីយុឌ​ណាវ​ប៉ង្កើត​អេលាគីម ចួស​អេលាគីម​ណាវ​ប៉ង្កើត​អេសូរ 14 ចួស​អេសូរ​ណាវ​ប៉ង្កើត​សាដុក ចួស​សាដុកណាវ​ប៉ង្កើត​អេគីម ចួស​អេគីម​ណាវ​ប៉ង្កើត​អេលីយុឌ 15 ចួស​អេលីយុឌ​ណាវ​ប៉ង្កើត​អេលាសារ ចួស​អេលាសារ​ណាវ​ប៉ង្កើត​ម៉ាថាន ចួស​ម៉ាថានណាវ​ប៉ង្កើត​យ៉ាកុប 16 ចួស​យ៉ាកុប​ណាវ​ប៉ង្កើត​យ៉ូសែប​ក្យាក​យាក់​ម៉ារា កឹ​យាក់​ម៉ារា​ណាវប៉ង្កើត​ព្រះ​យេស៊ូវ ក្យាប៉ាយ “ព្រះ​គ្រីស្ទ​” 17 យ៉ាំង​អិង កបន្ទ្រឹម​ចួស​អប្រាហាំ​តក់​ស្ដាច់​ដាវីឌ​បួន​តន្ដប់​ត កប​ន្ទ្រឹម​ស្ដាច់​ដាវីឌ​តក់​កួយ​គេង​បេក​អ៊ីស្រាអែល​ចៀ​ប៉្រទេស​បាប៊ីឡូន​បួន​តន្ដប់​ត កប​ន្ទ្រឹម​កួយ​គេង​បេក​អ៊ីស្រាអែល​ចៀ​ប៉្រទេស​បាប៊ីឡូន​តក់​ព្រះ​គ្រីស្ទ​បួនតន្ដប់​ត។ 18 ណិង​រើង​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​កើត ម្សា​យាក់​ម៉ារា​ម៉ែ​ព្រះ​យេស៊ូវ តឹង​ការ​រ៉ើ​ចួស​យ៉ូសែប ណាវ​ពុងពឺត​ព្រះ​យេស៊ូវ​ហឺយ ម៉ង​ណាវ​ម៉ឹ​មេន​ពុង​ពឺត​រ៉ើ​ចួស​យ៉ូសែប​អឺ ចូវ​រ៉ើ​ណាវ​ម៉ឹ​បឺន​បិច​ផង​ឃ្នា​អឺ ណាវ​ពុង​ពឺត​រ៉ើ​ព្រះវិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ 19 ចួស​យ៉ូសែប​ណាវ​កួយ​រ័ក ណាវ​ម៉ឹ​ស្អៀ​អន​យាក់​ម៉ារា​អៀល​កួយ​អឺ ណាវ​ស្អៀ​ប៉្ដាច់​រ៉ើ​យាក់​ម៉ារា​ស្ងាត់ៗ 20 ពេល​ចួស​យ៉ូសែប​គឹត​រ៉ើ​រើង​អិង កឹ​ណាវ​មម្បិច​ពើក​ទេវតា​ព្រះពឺត​ចូវ​សួរ​ណាវ​ប៉ាយ៖ «យ៉ូសែប​ស្មា​ស្ដាច់​ដាវីឌ​វ៉ឺយ ម៉ៃ​ញ្ជ័ក់​តួង​អែល​ម៉ារា​វ័​ចៀ​កន្ដែល កន​ឡឹង​ពុង​ណាវ​អិង កើត​ចូវ​រ៉ើ​ព្រះវិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ​អឺ 21 កន​អិង កន​កន្ទ្រូស ពេល​កន​អិង​កើត​ចូវម៉ៃ​ក្រៃ​ដាក់​ជ្រមោះ​ប៉ាយ “យេស៊ូវ​” ច្បោះ​កន​អិង ណាវ​ជោយ​រាស្ត្រ​ណាវ​អន​រោច​រ៉ើ​រើង​វ័​លោស​រ៉ើ​ព្រះ​តឹង​ម្នាៗ» 22 រើង​ណិង​ក្រៃ​រ៉ើ​រើង​លឹម​ព្រះពឺត​អន​បេក​សួរ​កួយ​ពាក្យ​ណាវ​សួរ​កួយ​ប៉ាយ 23 “ពោះ​កី​កើត​ក្មោរ​មូយ​ណាក់​ពុង​ពឺត ម៉ង​ណាវ​ម៉ឹ​មេន​ពុង​ពឺត​រ៉ើ​កួយ​កន្ទ្រូសអឺ កឹ​កនឡឹង​ពុង​អិង​កន្ទ្រូស ពេល​កន​អិង​កើត​ចូវ កួយ​ដាក់​ជ្រមោះ​ប៉ាយ “អេម៉ាញូអែល​” នៃ​អៃ “ព្រះពឺត​កួ​រ៉ើ​ហៃ”” 24 ពេល​ចួស​យ៉ូសែប​ស្ញឺ ណាវ​វ័​តូន​ទេវតា​ព្រះពឺត​សួរ កឹ​ណាវ​អែល​យាក់​ម៉ារាវ័​ចៀ​កន្ដែល​ណាវ 25 ម៉ង​ណាវ​ម៉ឹ​បឺន​បិច​រ៉ើ​យាក់​ម៉ារា​អឺ ណាវ​ម៉ឹ​បឺន​បិច​ទាល់​កឹយាក់​ម៉ារា​កើត​កន​កន្ទ្រូស​អិង កឹ​ពេល​កន​អិង​កើត​ចូវ ចួស​យ៉ូសែប​ណាវ​ដាក់​ជ្រមោះ​ប៉ាយ “យេស៊ូវ​”។
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52