1 1 Aya ndiwo makholo ya Jesu Kristu, chizukulu cha Daveti, ule akhali chizukulu cha Abrahamu. 2-6a Pakhana mibadwe khumi na minayi kuchokela pana Abrahamu kufikila pana Daveti: Abrahamu adabeleka Isaki; Isaki adabeleka Jakopo; Jakopo adabeleka Juda na abale wake; Juda adabeleka Pelezi na Zela (amayi wawo akhali Tamali); Pelezi adabeleka Heziloni; Heziloni adabeleka Lama; Lama adabeleka Aminadabi; Aminadabi adabeleka Nashoni; Nashoni adabeleka Salimoni; Salimoni adabeleka Boazi (amayi wake akhali Lahabi); Boazi adabeleka Obedi (amayi wake akhali Lute); Obedi adabeleka Jesi; Jesi adabeleka Mambo Daveti. 6 Pakhana mibadwe khumi na minayi kuchokela pana Daveti kufikila panthawe iyo wanthu wa Chiizraeli paadayendesewa ku Babuloni: Daveti adabeleka Solomoni; (amayi wake pakuthoma akhali mkazi wa Uliya); Solomoni adabeleka Lehoboamu; Lehoboamu adabeleka Abia; Abia adabeleka Asa; Asa adabeleka Jehoshafati; Jehoshafati adabeleka Jeholamu; Jeholamu adabeleka Uziya; Uziya adabeleka Yotamu; Yotamu adabeleka Ahazi; Ahazi adabeleka Hezekiya; Hezekiya adabeleka Manase; Manase adabeleka Amoni; Amoni adabeleka Josia; Josia adabeleka Jekonia pabodzi na abale wake, panthawe iyo wanthu wa Chiizreali paadayendesewa ku Babuloni. 12 Pakhana mibadwe khumi na minayi kuchokela panthawe iyo wanthu wa Chiizreali paadayendesewa ku Babuloni kufikila pakubelekewa kwa Jesu, uyo akachemelewa Kristu: Jekonia adabeleka Shalatiyeli; Shalatiyeli adabeleka Zelubabeli; Zelubabeli adabeleka Abiyudi; Abiyudi adabeleka Eliyakimu; Eliyakimu adabeleka Azoli; Azoli adabeleka Zadoki; Zadoki adabeleka Akimu; Akimu adabeleka Eliyudi; Eliyudi adabeleka Eliyazala; Eliyazala adabeleka Matani; Matani adabeleka Jakopo; Jakopo adabeleka Josefi (mamuna wa Maliya, uyo akhali amayi wa Jesu). Jesu, akachemelewa Kristu. 17 Tsapano, pakhana mibadwe khumi na minayi kuchokela pana Abrahamu kufikila pana Daveti, pomwe khumi na minayi kuchokela pana Daveti kufikila panthawe yidayendesewa wanthu wa Chiizreali ku Babuloni, pomwe khumi na minayi kufikila pakubadwa kwa Kristu. 18 Idzvi ndidzvo dzvidayitika pakubadwa kwa Jesu Kristu. Amayi wake Maliya, akhali abvunziliwa na Jozefi, koma akanati apita wense panyumba, iye adadzviwona kuti akhana pathupi pakhadakonzelewa na mphamvu ya Mzimu wa Mulungu. 19 Jozefi akhali munthu wakhuyita dzvidalungama nthawe zense, nakutenepo akhafuna lini kuti anyazise Maliya padecha; saka adakumbuka nzelu yakuti asiye nayo Maliya mwakabisila. 20 Pamwepo paakhali kukumbuka dzvimwedzvi, ngilozi ya Mfumu idawoneka kwa iye mukolota ndiye idati, “Jozefi, chizukulu cha Daveti, usagope kutola Maliya kuti akhale mkazi wako. Pakuti dzvimwedzvi dzvayitiwa na mphamvu ya Mzimu wa Mulungu kuti iye akhale na pathupi. 21 Iye anizabeleka mwana wa chimuna, ndiye unizamuchemela kuti Jesu, pakuti anizapulumusa wanthu wake mudzvitazo dzvawo.” 22 Tsapano dzvense idzvi dzvidayitika kuti dzvidzadzikisiwe dzvile dzvidalewedwa na Mfumu kuchokela mwa mupolofita kuti, 23 “Mtsikana akanati adziwa mamuna anizakhala na pathupi, ndiye anizabeleka mwana wa chimuna, ndiye anizachemelewa kuti Imanueli” (dzvichilewa kuti, Mulungu ana ifepo). 24 Tsapano Jozefi paadalamuka, adalowola Maliya, ninga kuwuziwa kwaadayitiwa na ngilozi ya Mfumu. 25 Koma Jozefi na Maliya alibe kugona podzi kufikila mwana wabelekewa. Ndiye Jozefi adamutumiza dzina lakuti Jesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52