1 1 Abrahamichi bushoonaa Daawitichi bushoona tunati Yesuus Kiristoosichi shiijee yoodo ebine. 2 Abrahami Yiisaaqin shiyiye; Yiisaaqi Yaaqoobin shiyiye; Yaaqoobi Yihudinaa bi maneena'onon shiyiye; 3 Yihudi Tamaar waanee Fereesinaa Yeraahinon shiyiye; Fereesi Hesiroonin shiyiye; Hesirooni Raamin shiyiye; 4 Raami Aminadaabin shiyiye; Aminadaabi Nahishoonin shiyiye; Nahishooni Salimoonin shiyiye; 5 Salimooni Raab waanee Bo'aazin shiyiye; Bo'eezi Ruut waanee Obeedin shiyiye; Obeedi Iseyin shiyiye; 6 Iseyi Taatoo Daawitin shiyiye. Taatoo Daawiti shiichiqqa Uriyaahichi mechee tunati waanee Solomoonin shiyiye; 7 Solomooni Rehoboaamin shiyiye; Rehoboaami Abiyaahin shiyiye; Abiyaahi Asaafin shiyiye; 8 Asaafi Yehoshafaaxin shiyiye; Yehoshafaaxi Yooraamin shiyiye; Yooraami Uziyaahin shiyiye; 9 Uziyaahi Yotaamin shiyiye; Yotaami Akaazin shiyiye; Akaazi Hiziqiyaasin shiyiye; 10 Hiziqiyaasi Minaasin shiyiye; Minaasi Amoosin shiyiye; Amoosi Yosiyaasin shiyiye; 11 Yihudee Shawee asheena'o Baabiloonee Shawooch boonoshi kecee hammiyooba, Yosiyaasi Yekooniyaasinaa bi maneena'onon shiyiye. 12 Yihudee Shawee asheena'o Baabiloonee Shawooch boonoshi kecceetoyee gub, Yekooniyaasi Salaatiyaasin shiyiye; Salaatiyaasi Zerubabeelin shiyiye; 13 Zerubabeeli Abiyoodin shiyiye; Abiyoodi Eliyaaqin shiyiye; Eliyaaqi Azaarin shiyiye; 14 Azaari Saadooqin shiyiye; Saadooqi Akiimin shiyiye; Akiimi Eliyaadin shiyiye; 15 Eliyaadi Elaazaarin shiyiye; Elazaari Mataanin shiyiye; Mataani Yaaqoobin shiyiye; 16 Yaaqoobi Yooseefin shiyiye; Yooseefi Kiristoosi gettee beeti Yesuusin shiyati Maariyamin shaagga maakkiiti uroone. 17 Illa hini shiijaroo bulli, Abrahamichi shiijoochee tiijiqqi Daawitichi shiijarooch beddaahee, aaraa awudda shiijaroone; Daawitichi shiijoochee tiijiqqi Yihudee Shawee asheena'o Baabiloonee Shawooch boonoshi kecceemmi wottoon, aaraa awudda shiijaroone; Yihudee asheena'o Baabiloonee Shawooch keceetoochee tiijiqqi Kiristoosichi shiijooch beddaahee, aaraa awudda shiijaroone. 18 Yesuus Kiristoosichi shiijo ebine:- bi indee Maariyami Yooseefich maakkeeqqa shaaggeyaano beebee, Yaafa Ayaanoona yeqqafahan; bi yeqqafoo arichahe. 19 Biin maakkiiti Yooseefi cadiqa uro bi tunatoyich, Maariyaminoo ashi aafooch yeelliyoon qaawoo bi qajitoyich, aashoona shaagoon echiiya gabiye. 20 Yooseefi ebin gabii bi beetee, Doono Yeerichi maraakoo gumona danaqqi biich ishichiye:- "Daawitichi bushoo Yooseefo! Shaaga ne maakkiiti Maariyami yeqqafato, Yaafa Ayaanoonaniye; ebich shattaahine! Shaage! 21 Anaami bushoon shiyemmine; aroo bi asheena'on boonoshi axaaxoochee wodiiyemmo bi tunatoyich, bi shigoon 'Yesuusi' getiree shigiiyemmo neene" iye. 22 Ebi bulli tunato, Doono Yeeri keemachochi noonoona, "Ebiyoche! Gidiiree (giddiidee) yeqqafemmine; anaami bushoonoo shiyemmine; bi shigoo 'Amaaneeli' getee ceeggeeyemmone" iqqi bi gettito, ceennemmoyichiye. "Amaaneeli" geto, "Yeeri noonna tookkiiniye" getone. 24 Ebiyee gub, Yooseefi tokkatoochee tiyiqqi, Doono Yeerichi maraakoo gettitoomon tuniihe; shaagga bi maakkiiti Maariyamin daammiye. 25 Bi qaabba bushoon bi shiyammi wottoon, bi achooch shagaanoone. Yooseefiyoo shiijati bushoon "Yesuusi" iqqi shigiihe.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52