1 1 Yesu Krɩstʋ weyi ɛ-cɔzɔ lɛ Daaviidi nɛ ɛ́lɛ́ cɔzɔ lɛ Abraham yɔ, ɛ-cɔzɔnaa hɩla yɔ: 2 Abraham lʋlɩ Izaakɩ, Izaakɩ ñalʋlɩ Yakɔɔbʋ, Yakɔɔbʋ ñalʋlɩ Yuda nɛ ɛ-ɖalaa nɛ e-newaa. 3 Yuda ñalʋlɩ Faarɛɛzɩ nɛ Zaaraa. Payaɣ po-ɖoo se Tamaarɩ. Faarɛɛzɩ ñalʋlɩ Ɛsrɔm, Ɛsrɔm ñalʋlɩ Aram, 4 Aram ñalʋlɩ Aminaadaabɩ, Aminaadaabɩ ñalʋlɩ Naasɔɔnɩ, Naasɔɔnɩ ñalʋlɩ Salɩmɔɔ, 5 Salɩmɔɔ ñalʋlɩ Boozi. Payaɣ Boozi ɛnʋ e-ɖoo se Rahaabɩ. Boozi ñalʋlɩ Obɛɛdɩ. Payaɣ ɛ́lɛ́ ɖoo se Ruti. Obɛɛdɩ ñalʋlɩ Yesee 6 nɛ Yesee ñalʋlɩ wiyaʋ sɔsɔ Daaviidi. Daaviidi ñalʋlɩ Salomɔɔ. Salomɔɔ ɛnʋ e-ɖoo kɛkɛ sɔɔja Urii halʋ. 7 Salomɔɔ ñalʋlɩ Roboam, Roboam ñalʋlɩ Abiya, Abiya ñalʋlɩ Asafʋ, 8 Asafʋ ñalʋlɩ Yozafatɩ, Yozafatɩ ñalʋlɩ Yoram, Yoram ñalʋlɩ Oziyaasɩ, 9 Oziyaasɩ ñalʋlɩ Yoatam, Yoatam ñalʋlɩ Ahazɩ, Ahazɩ ñalʋlɩ Ezekiyasɩ, 10 Ezekiyasɩ ñalʋlɩ Manaasee, Manaasee ñalʋlɩ Amɔɔnɩ, Amɔɔnɩ ñalʋlɩ Yoziyaasɩ, 11 Yoziyaasɩ ñalʋlɩ Yekooniyaasɩ nɛ e-newaa. Alɩwaatʋ ńdʋ́ tɩ-taa pɛkɛzɩ Izrɛɛlɩ ñɩma tɛtʋ Babilooni. 12 Pʋbʋ wayɩ Yekooniyaasɩ ñalʋlɩ Salaatɩyɛlɩ, Salaatɩyɛlɩ ñalʋlɩ Zorobaabɛɛlɩ, 13 Zorobaabɛɛlɩ ñalʋlɩ Abiyudi, Abiyudi ñalʋlɩ Eliyaakim, Eliyaakim ñalʋlɩ Azɔɔrɩ, 14 Azɔɔrɩ ñalʋlɩ Sadɔɔkɩ, Sadɔɔkɩ ñalʋlɩ Akim, Akim ñalʋlɩ Eliyudi 15 Eliyudi ñalʋlɩ Eleyazaarɩ, Eleyazaarɩ ñalʋlɩ Maataɣ, Maataɣ ñalʋlɩ Yakɔɔbʋ 16 nɛ Yakɔɔbʋ ñalʋlɩ Yozɛɛfʋ nɛ ɛ́lɛ́ kpaɣ Maarɩɩ. Maarɩɩ ɛnʋ ɛlʋlɩnɩ Yesu weyi payaɣ se Krɩstʋ yɔ, pʋ-tɔbʋʋ se Weyi Ɛsɔ Lɩzaa Yɔ. 17 Yee ḿbʋ́, pɩkpaɣʋnɩ Abraham nɛ puwolo pɩsɩɩnɩ Daaviidi yɔ, cɔzɔnaa wɛ hiu nɛ naanza. Pɩkpaɣʋnɩ Daaviidi alɩwaatʋ nɛ puwolo pɩsɩɩnɩ ndʋ́ tɩ-taa pɛkɛzɩ Izrɛɛlɩ ñɩma tɛtʋ Babilooni yɔ, paba ñɛwɛ hiu nɛ naanza ɖɔɖɔ. Pɩkpaɣʋnɩ alɩwaatʋ ńdʋ́ nɛ puwolo pɩsɩɩnɩ Krɩstʋ yɔ, cɔzɔnaa wɛ hiu nɛ naanza ɖɔɖɔ. 18 Ɩna ɛzɩma pɩtɩŋaa nɛ palʋlɩ Yesu Krɩstʋ yɔ. Maarɩɩ weyi ɛlʋlɩ-ɩ yɔ, ɛɛkɛ pɛlɛ weyi posu Yozɛɛfʋ yɔ. Ɛ nɛ ɩ pataacaɣ wiɖiyi. Ɛlɛ́, Maarɩɩ haɣ howa nɛ Fezuu Kiɖeɖeu ɖoŋ. 19 Yozɛɛfʋ ɛnʋ, ɛkɛ ɛyʋ kʋtʋʋzʋ. Ḿbʋ́ yebina nɛ ɛna-ɩ ḿbʋ́ lɛ, ɛtɔsɔɔlɩ se ɛɖʋ-ɩ fɛyɛ ɛyáa hɛkʋ taa. Ɛlɛ́, ɛɖʋ se ekiziɣ-i mɛsaɣ tɛɛ. 20 Ɛwɛɛ ɛmaɣzɩɣ ḿbʋ́ lɛ, Kɩpaɣlʋ tiyiyu nɔɔyʋ lɩɩ ɛ-yɔɔ ɖoziye taa nɛ eheyi-i se: «Daaviidi sayɩ Yozɛɛfʋ! Sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ nɛ Maarɩɩ kpaɣʋ. Mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, Fezuu Kiɖeɖeu ɖoŋ ɛhaɣnɩ howa ŋ́gá. 21 Ɛlʋlʋʋ pɩɣa ŋ́gá lɛ, ŋyaa-kɛ se Yesu, mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, ŋ́gá kɔŋnɩ ɛyáa ñʋʋ yabʋ nɛ kalɩzɩ-wɛ pa-kɩwɛɛkɩm taa.» 22 Pɩtɩŋa payɩ pɩlaba ḿbʋ́ se tɔm ndʋ́ Kɩpaɣlʋ katɩŋnɩ náyʋ nɔɔyʋ yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩ yɔ, tɩla. Ńdʋ́ lɛ se: 23 «Ɩnaɣ, pɛlɛ nɔɔyʋ kɔŋ haɣʋ nɛ ɛlʋlɩ pɩɣa nɛ payaa-kɛ se Emaanʋyɛɛlɩ.» Pʋ-tɔbʋʋ se Ɛsɔ wɛ ɖɔ-cɔlɔ. 24 Yozɛɛfʋ fema lɛ, ɛkpaɣ Maarɩɩ ɛzɩ Kɩpaɣlʋ tiyiyu heyuu-i yɔ. 25 Ɛlɛ́, etotukini-i nɛ pʋkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ́ ɛlʋlɩ ɛ-pɩɣa yɔ. Ɛlʋlɩ-kɛ lɛ, Yozɛɛfʋ ɛnʋ ɛ́yáa-kɛ se Yesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52