1 1 Ẹ́ꞌbị́pị́ị Yẹ́sụ̃ Kúrísítõ vé rĩ pi ã rụ́ ꞌdĩ, Yẹ́sụ̃ Kúrísítõ ri úyú Dãwụ́dị̃ vé ni, Dãwụ́dị̃ ri úyú Ãbũrámã vé ni. 2 Ãbũrámã tị Ĩsákã ri, Ĩsákã tị Yõkóbũ ri, Yõkóbũ tị Yụ́dã pi ẹ́drị́pị́ị be, 3 Yụ́dã tị Pẽrézĩ pi Zérã be, kộpivé ẹ́ndrẹ́pị Tãmárã ꞌi, Pẽrézĩ tị Ẽzĩrónã ri, Ẽzĩrónã tị Rámã ri, 4 Rámã tị Ãmĩnãdábã ri, Ãmĩnãdábã tị Nãsónã ri, Nãsónã tị Sãlĩmónĩ ri, 5 Sãlĩmónĩ tị Bõójã ri, Bõójã vé ẹ́ndrẹ́pị Rábã ꞌi, Bõójã tị Õbédẽ ri, Õbédẽ vé ẹ́ndrẹ́pị Rụ́tã ꞌi, Õbédẽ tị Yésẽ ri, 6 Yésẽ tị ꞌbãgú Dãwụ́dị̃ ri, Dãwụ́dị̃ tị Sõlõmónã ri, Sõlõmónã vé ẹ́ndrẹ́pị ĩri ọ́tụ́ ũkú Ụ̃rị́yã vé ni, 7 Sõlõmónã tị Rõbámã ri, Rõbámã tị Ãbíjã ri, Ãbíjã tị Ásã ri, 8 Ásã tị Yõsĩpátã ri, Yõsĩpátã tị Yõrámã ri, Yõrámã tị Ụ̃zị́yã ri, 9 Ụ̃zị́yã tị Yõtómã ri, Yõtómã tị Ãkázã ri, Ãkázã tị Ĩjĩkíyã ri, 10 Ĩjĩkíyã tị Mãnásẽ ri, Mãnásẽ tị Ãmónã ri, Ãmónã tị Yõsíyã ri, 11 Yõsíyã tị Yékóníyã pi ẹ́drị́pị́ị be lókí kộpi ní ápázú mụzú Bãbẽlónã gá rĩ gé. 12 Kộpi ní ápázú mụzú Bãbẽlónã gá ꞌdãlé rĩ ã vụ́drị̃ gé, Yékóníyã tị Sãlĩtĩyélẽ ri, Sãlĩtĩyélẽ tị Zẽrũbãbélã ri, 13 Zẽrũbãbélã tị Ãbị̃yụ́dã ri, Ãbị̃yụ́dã tị Ẽlĩyãkímã ri, Ẽlĩyãkímã tị Ãzórã ri, 14 Ãzórã tị Zãdókã ri, Zãdókã tị Ãkímũ ri, Ãkímũ tị Ẹ̃lị̃yụ́dã ri, 15 Ẹ̃lị̃yụ́dã tị Ẽlẽzárã ri, Ẽlẽzárã tị Mãtánã ri, Mãtánã tị Yõkóbũ ri, 16 Yõkóbũ tị Yõsépã Mãríyã ágó ni ri, Mãríyã ní Yẹ́sụ̃ ĩ ní zịị́ Kúrísítõ ri tịzú. 17 Íꞌdózú Ãbũrámã vúgá cazú Dãwụ́dị̃ vúgá, ca úyú mụdrị́ drị̃ ni sụ. Íꞌdózú Dãwụ́dị̃ vúgá cazú ĩ ní ꞌbá rĩ pi urụzú mụzú Bãbẽlónã gá rĩ gé, ca úyú mụdrị́ drị̃ ni sụ. Íꞌdózú ĩ ní ꞌbá rĩ pi urụzú mụzú Bãbẽlónã gá rĩ gé cazú Kúrísítõ vúgá, ca úyú mụdrị́ drị̃ ni sụ. 18 Yẹ́sụ̃ Kúrísítõ vé tịngárá ĩri ꞌdíni, Yõsépã ãꞌyĩ Mãríyã Yẹ́sụ̃ ẹ́ndrẹ́pị ri jeé ꞌí ní ũkú rú. ꞌBo kộpi ní drĩ ĩ úmúzú trụ́ kuyé rĩ gé, ị́sụ́ Mãríyã ri ꞌa be, ꞌa ꞌdĩri Mãríyã ị́sụ́ Índrí Uletere rĩ vé ũkpõ sĩ. 19 Yõsépã ní adrií ꞌbá tã be pịrị rĩ sĩ, lẽ tã ꞌdĩri áyú gúnyá agá drị̃njá sẽzú Mãríyã ní ku, ụ̃sụ̃ ꞌí ẹ́sị́ agá ꞌdãlé, ꞌí lẽ Mãríyã ri gãá, ꞌbá ãzi ã nị̃ ku. 20 Yõsépã kã tã ꞌdĩri ụ̃sụ̃ụ́ ꞌdíni, Úpí vé mãlãyíkã ní ꞌi iꞌdazú ĩri ní urobí agá, ꞌyozú ĩri ní kĩnĩ, “Yõsépã Dãwụ́dị̃ ã mvá rĩ, lẽ mî ru ku, ꞌí je Mãríyã ri mí ní ũkú rú, ꞌa ĩri ní ị́sụ́ ꞌdĩri, ị́sụ́ Índrí Uletere rĩ vé ũkpõ sĩ. 21 Ĩri ímụ́ mvá rĩ tĩ ágó, mi rụ́ ni ꞌda Yẹ́sụ̃ ꞌi, ãꞌdiãtãsĩyã ĩri ímụ́ ꞌbá rĩ pi pa ĩvé ũnjĩkãnyã agásĩ.” 22 Tã ꞌdĩri ꞌo ꞌi ꞌdíni, átángá Úpí ní átá nẹ́bị̃ tị gé ꞌdãri ã nga rí ꞌi fũú tị ni gé bẽnĩ. 23 Átángá rĩ kĩnĩ, “Ũkú kácáŋá rú ni ímụ́ ꞌa ị́sụ́, ĩri mvá ágó tị, kộpi ímụ́ rụ́ ni ꞌda Ẽmánũẽlẽ ꞌi.” Ífífí ni Múngú ri ꞌbá be trụ́. 24 Yõsépã kã aruú ụ́ꞌdụ́ gélésĩ, ꞌdụ tã rĩ ngaá sụ̃ Úpí vé mãlãyíkã ní ẹzịị́ ꞌí ní rĩ tị́nị, jị Mãríyã ri mụzú ꞌbẹ̃tị́ ꞌí ní ũkú rú, 25 ꞌbo kộpi úmúkí ĩ trụ́ kuyé cĩmgbá Mãríyã ní mváŋá rĩ tĩngárá gá. Mãríyã kã mváŋá rĩ tĩí, Yõsépã ní mváŋá rĩ ã rụ́ ꞌdazú Yẹ́sụ̃ ꞌi.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52