1 1 Hiyayay ngadangadan ida la nonta toto-on makaap-apon Jesu-Cristo ni ap-apon David ni ap-apon Abraham. 2 Hi Abraham, ama ni hi Isaac; at hi Isaac, ama ni hi Jacob; at hi Jacob, ama ni hi Judah, tan wadaday aagi ton lalaki. 3 At hi Judah, ama ni hi Perez tan hi Zerah, ni hay ina da, hi Tamar; at hi Perez, ama ni hi Hezron; at hi Hezron, ama ni hi Ram. 4 At hi Ram, ama ni hi Amminadab; at hi Amminadab, ama ni hi Nahshon; at hi Nahshon, ama ni hi Salmon. 5 At hi Salmon, ama ni hi Boaz, ni hay ina to, hi Rahab; at hi Boaz, ama ni hi Obed, ni hay ina to, hi Ruth; at hi Obed, ama ni hi Jesse. 6 At hi Jesse, ama ni hi David ni nan-adi. At hi David, ama ni hi Solomon, at hay inan Solomon, hota datin ahawan Uriah. 7 At hi Solomon, ama ni hi Rehoboam; at hi Rehoboam, ama ni hi Abijah; at hi Abijah, ama ni hi Asa. 8 At hi Asa, ama ni hi Jehoshaphat; at hi Jehoshaphat, ama ni hi Jehoram; at hi Jehoram, ama ni hi Uzziah. 9 At hi Uzziah, ama ni hi Jotham; at hi Jotham, ama ni hi Ahaz; at hi Ahaz, ama ni hi Hezekiah. 10 At hi Hezekiah, ama ni hi Manasseh; at hi Manasseh, ama ni hi Amon; at hi Amon, ama ni hi Josiah. 11 At hi Josiah, ama ni hi Jeconiah, tan wadaday aagi ton lalaki. At hiyayadan han-aagi, naiongngada nonta timpon nadpâpan nontada toto-on Israel ni naiilawan da lad Babylon. 12 At nonta wadada law di Babylon, hi Jeconiah, impotot toh Shealtiel; at hi Shealtiel, ama ni hi Zerubbabel. 13 At hi Zerubbabel, ama ni hi Abiud; at hi Abiud, ama ni hi Eliakim; at hi Eliakim, ama ni hi Azor. 14 At hi Azor, ama ni hi Zadok; at hi Zadok, ama ni hi Akim; at hi Akim, ama ni hi Eliud. 15 At hi Eliud, ama ni hi Eleazar; at hi Eleazar, ama ni hi Matthan; at hi Matthan, ama ni hi Jacob. 16 At hi Jacob, ama ni hi Jose; at hi Jose, hi-gatoy makaahawa ni hi Maria ni nangiongnga ni hi Jesus a hi Cristo. 17 At mallapon Abraham inggaton David, hawal idan apat ni henerasyon. Mallapo ni hi David inggato nonta naiilawan da lad Babylon, hawal ni apat mowan. At mallapo mowan nonta wadadad Babylon inggatod naiongngaan Jesu-Cristo, hawal ni apat met laeng ni henerasyon. 18 At hiyaya law i istoryan naiongngaan ni hi Jesu-Cristo. Nonta ag pay naiongngah Jesus, hi Maria ni mangiongnga lin hi-gato, naikadin ahaw-en ni hi Jose. At hi Maria, nonta ag ida pay laeng nan-ahawa ni hi Jose, inamtaan to ay nabotyogan. At hiyaman ni botyog to, indawat ni Espiritu Santo. 19 Nem hi Jose ni naikadin mangahawa lin Maria, kan to ay ag to law ahaw-en hi Maria, nem libah i pahding ton mangihi-yan ta ag to piyan ni mabaingan hi Maria. Hi Jose, pehed i ogali to, isunga hiyayay kan to ay pahding to. 20 Nem nonta hiyayay to kanemnemneman amâgen to, impatibew i anghil Diyoh ni hi-gatod o-ogip ton kan ton hi-gato ay, “Jose ni ap-apon Adi David, ag ka pandowadowan mangahawan Maria, ta hiyama botyog to, hota Espiritu Santo i nangidawat. 21 Hay i-ongnga to li, laki, at hay ingadan mo li, Jesus, ta hi-gatoy mangihalakan ida li nonta too to, hiyay ag ida madohan panggep ni bahol da.” Kan nonta anghil. 22 Hiyayan amin i naamâg hiyay matongpal hota naipadto nonta bayag lan ehel Diyoh, 23 ni kan to ay, “Wada li ag nakotkotin madikit ni mabotyogan, at hay i-ongnga to li, laklaki; at hay ingadan dan man ni i-ongnga to li, Immanuel.” At hay banag niyan ngadan di hapit idan Judio, “Wadan hi-gatayoh Diyoh.” 24 At nonta nabangon hi Jose, pinadti to hota inhel ni anghil Diyoh di o-ogip to, at tinoloy ton inahawah Maria, 25 nem ag to ahanin indâ-dâ-lâg inggaton in-ongngan Maria hota laklaki. At hiyaman ni ongnga, nginadnan Jose ni Jesus.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52