1 1 Jesukrístu we̱a̱tri̱ ju̱ áiniawai. Tura ashí naṉkaamas ti uunt we̱a̱t Tawitcha nuyá̱ Aprajámsha ármiayi. 2 Kame Aprajáma uchirí̱ Isak. Tura Isaka uchirí̱ Jakup. Jakupa uchirí̱sha Jutá ni yachi̱ji̱a̱i̱. 3 Tura Jutá uchirí̱n Páresan tura Sarancha Tamar takusmiayi. Páresa uchirí̱sha Esrun, nuna uchirí̱sha Ram. 4 Nuna uchirí̱sha Aminiatáp. Nuna uchirí̱sha Nasun. Nuna uchirí̱sha Sarmun. 5 Sarmuna uchirí̱ncha Puásan Raap takusmiayi. Puasa uchirí̱n Uwitian Rut takusmiayi. Uwitia uchirí̱sha Isái. 6 Nuna uchirí̱sha úunt akupin Tawit. Uunt akupin Tawitia uchirí̱ncha Saramúṉkan Pitsawí takusmiayi. Pitsawísha emka Uríasa núwe̱yayi. 7 Saramúṉka uchirí̱ Rupuam. Nuna uchirí̱sha Apías. Nuna uchirí̱sha Asa. 8 Asa uchirí̱sha Jusapát. Nuna uchirí̱sha Juram. Nuna uchirí̱ Usías. 9 Usíasa uchirí̱ Jutam. Nuna uchirí̱ Akaas. Nuna uchirí̱ Esekías. 10 Esekíasa uchirí̱ Manasés. Nuna uchirí̱ Amun. Nuna uchirí̱ Jusías. 11 Jusíasa uchirí̱ Jekunías ni yachi̱ armia nuja̱i̱. Nui̱ Papirúnianmaya̱ aents Israer shuaran mesetja̱i̱ nupetkar Papirúnianam achirar júkiarmiayi. 12 Nu ukunmaṉka Jekuníasa uchirí̱ Saratiár akiiniamiayi. Tura nuna uchirí̱ Surupapír. 13 Surupapíra uchirí̱ Awiut. Nuna uchirí̱ Iriakím. Nuna uchirí̱ Ásur. 14 Asura uchirí̱ Satuk. Nuna uchirí̱ Akim. Nuna uchirí̱ Eriut. 15 Eriuta uchirí̱ Iriasár. Nuna uchirí̱ Matan. Nuna uchirí̱ Jakup. 16 Jakupa uchirí̱ Jusé Marí áishri̱ya nu. Marisha Jesusan takusmiayi. Nu Jesuska shuaran uwemtikkiartin asa Kristu tu anaikiamuiti. 17 Tuma asamtai Aprajámnumia̱ Tawitnium Jesusa we̱a̱tri̱ katurse áiniawai. Tawitniumia̱sha Papirúnianam jukimiunma nui̱sha katurse we̱a̱t áiniawai. Papirúnianam jukimiunmaya̱sha Krístunam ataksha katurse áiniawai. 18 Jesukrístu akiiniamu jú̱nis ámiayi. Ni nukurí̱ Marí Juseja̱i̱ anajmanairuyayi. Tura tsaníatsa̱i̱ṉ Yusa Wakaní̱ ajaprumtikiamiayi. 19 Ajaprukmataisha Jusé Marin iniatsá̱a̱tsuk nin ajapatniun enentáimpramiayi. Tura tí peṉker túrin asa aya iniaisatniun wakerimiayi aents nékainiatsa̱i̱ṉ. 20 Nuna tu enentáimia pujái̱ mesekranam Yusa suntari̱ tarí ipiatkámiayi. Tura chicharuk «Juseá, ame we̱a̱trum Tawitchakait. Tuma asam Mariji̱a̱i̱ nuatnaikiatin ashamkaip. Uchin takustatna nuka Yusa Wakaní̱niuiti. 21 Uchin áishmaṉkan takustatui tura nuna naari̱ JESUS anaikiattame. Ashí ni shuari̱n ni tunaarí̱ya̱ uwemtikrartin asa Jesus anaikiatniuiti» tímiayi. 22 Yus ni etserniuri̱ji̱a̱i̱ yaunchu timia nu uminkiati tusa nu túrunamiayi. Ju̱na áamtikramiayi. 23 «Nuwa̱ natsa ajapruktatui tura áishmaṉchin takustatui. Nuna náari̱sha Emanuér anainiaktatui.» Tu áarmaiti. Emanuérsha nu chichamnum «Yus iiji̱a̱i̱ pujuwiti» tawai. 24 Jusesha mesekramsúa shintiar Yusa suntari̱ timia núnisaṉ Marin nuatkamiayi. 25 Tura uchin takatsa̱i̱ṉ tsaniṉchamiayi. Tura áishmaṉchin takusmatai Jesus tu anaikiamiayi.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52