1 1 Afa wa ci kara na hwèn nwo tsu bu Dawuda atsu bu Ibrahim. 2 Ibrahim mba Ishaku, Ishaku mba Yakubu, Yakubu mba Yahuda ba bazhenzaa. 3 Yahuda ka mba Farisa ba Zaraha, ayobe ci Tamara, Farisa mba Hasaruna, Hasaruna ka mba Arama. 4 Arama mba Aminadabu, Aminadabu mba Nahshon, Nahshon mba Sa­ lamuna, 5 Salamuna mba Boaz, ayoa ci Rahaba, Boaz mba Obida ayoa ci Rut, Obida mba Jesse, 6 Jesse ka mba Dawuda wa na akù. Dawuda wa na akù mba Solomon waa ayoa ndi ci awa bu Uriya ra, 7 Solomon mba Rehoboam, Rehoboam mba Abiya, Abiya mba Asa. 8 Asa mba Yahushafat, Yahushafat mba Yurama, Yu­ rama mba Yuzaya, 9 Yuzaya mba Yutamu, Yutamu mba Ahazu, Ahazu ka mba Hizikiya, 10 Hiziki-ya mba Manasseh, Manasseh mba Amunu, Amunu ka mba Yushiya. 11 Yushiya mba Yakun­ ya ba bazhenzaa ki fin yo waa ajokenbe panbe nya hobe ya ki Babila ra. 12 Ki nyaken waa be hobe ya ki Babila ra hunnu Yakunya hun mba Shalatilu, Shalatilu ka mba Zerubahel. 13 Zerubabel mba abihudu, Abihudu mba Aliyakimu, Aliyakimu ka mba Azuru. 14 Azuru mba Saduku, Saduku mba Ahima, Ahima ka mba Aliyudu, 15 Aliyudu mba Aliazaru, Aliazaru mba Matanu, Matanu mba Yakubu. 16 Yakubu mba Yusufu anu bu Mariyamu wa mba Yesu waa beri baku danra Kiristi ra. 17 Ki bye nwo tsu baa hwèn­ hwen baa ci kara, pan ki cin bu Ibrahim keke ya ki cin bu Dawuda kata be kwan dzun ci nwo tsu dzwe nwa nyena. Kati pan ki cin bu Dawuda numa ya ki fin ayo waa be ndi hobe ya ki Babila ra, pan numa ya zan ki cin bu Kiristi, be ka ci nwo atsu dzwe nwa nyena du. 18 Nyaco waa be mba Yesu Ki­ risti kiyo ci kara. Ávo waa Yusufu na nya Mariyamu nyanya tiri ku ngha goadi baku raba se be mbyà Denden bu Cidon yi Mariyamu ci ba adi pyinna. 19 Yusufu nua ci apa wa tsa abu wa sansan ku con'a wa yi Mariyamu tsenni duzo pajukun numa ba, kuna nga jiji ku gadi baku ki bye nyaco wa yuyu kuku numa. 20 Ama ki bye ayo waa ku ci na ga hwan ki cin aji waji ki vo numa se nwutsōn dzun bu Cidon dzu don bi ta dia numa yi Yusufu ki zo ndo danra, "Yusufu nwu bu Dawuda ka zin u azin ba, ú ban u Mariyamu awau, ki cin waa adi pyinna waa ku ci baku ra dzu bye Denden bu Cidon bi kaku. 21 Kuri bi mba nwu, ùri bi tso nwu waji zen danra Yesu ki cin waa kuri bi nwàdzu pajukun'a ki bye abu wa bababe." 22 Abu baa ci kara kata tsa numa ki cin waa jiji aji waa Cidon ndi dan pwadzu ki nu bu apa wa da don'a ra ku dzu, aji waa ku ndi danra, 23 "Ní mbyà nwu mafan wa wuwa wa go foa di ba wunu fo raba, kuri bi ci ba adi pyinna, kuri mba nwu beri baku danra Immanuel." (A cinna bu azen waji danra, "Cidon bai ci dzun.") 24 Ki bye waa Yusufu fen dze jinni ki bye aná numa ku zen nde pan aji waa nwutsōn bu Ci­ don dan yiku ra, ku ban awaa. 25 Ama ku go foa di baku fo raba pan numa keke ya zan anyunu waa ku mba nwu waji ra. Yusufu tso nwu waji zen danra Yesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52