1 1 Tiya da mga pangapoan laki Hisos Kiristo ibat sa laki Abraham anggan sa hadi Dabid: 2 Koyay Abraham, kolaki Isaak da- Hakob, laki Hoda da- konin mga arian; kolaki Paris da- Zara (sidawa adang ba bayi Tamar), kora Isrom, Aram, Abinadab, Naason, Salmon, Boos (konin adang ba bayi Rahab), laki Obid (kon adang ba bayi Rot), laki Hisi, da- hadi Dabid. 6 Ibat kay sa hadi Dabid anggan sa odas da mga taga Israil ba inalila sa lopa Babilonya, tiya da mga pangapoan laki Hisos Kiristo: hadi Dabid, laki Salomon (kon adang ba ag sawa galing laki Orias), laki Roboam, Abias, Asa, Hosapat, Horam, Osias, Hotam, Akas, Isikyas, Manasis, Amon, Hosiyas, laki Hikoniyas da- konin mga arian. 12 Ibat sa kora inalila sa Babilonya ba tiya da listahan mga pangapoan laki Hisos Kiristo : laki Hikoniyas, Salatil, Sorobabil, Abiod, Iliyakim, Asor, Sadok, Akim, Iliod, Iliasar, Matan, Hakob, da- laki Hosi, ag sawa bayi Mariya. Bayi Mariya kay da adang laki Hisos pag nag-awit Kiristo. 17 Kaya, ibat sa koyay Abraham anggan sa hadi Dabid ba maki labin-apat ka pangapoan. Ibat kay sa hadi Dabid anggan sa inalila da mga taga Israil sa Babilonya ba labin-apat:takay ka pangapoan da- ibat sa kora inalila sa Babilonya anggan sa laki Kiristo ba labin-apat:takay din ka pangapoan. 18 Makay tiya da inonga laki Hisos Kiristo. Bayi Mariya kon adang da- laki Hosi ba pakasalen. Ngani bayo sidawa mal-anggat:tani ba bayi Mariya ba manraying:ngani mana sa kapangyadihan Ispirito Banal. 19 Laki Hosi, konin batay sawa, ba mataldeng ka iraya da- iya ba dayo magpakaya sa bayi Mariya. Kaya konin rinemrem somway sa konin sa nawed amatangan roma. 20 Maraw nagremrem laki Hosi tiya ba paban-aw sa konin sa akalkan da sai ka anghil Panginoon. Tiya da konin sinabi : Hosi, kaapoan hadi Dabid, kawo ayaw dayo pakasal sa bayi Mariya; kaya iya manraying ba sa kapangyadihan Ispirito Banal. 21 Iya batay mangonga sai ka lalaki da- da komo batay ginawa ngaran ba Hisos kada iya da batay magribri sa konin kairayaan sa kora mga kadaetan. 22 Nangyadi da boo naba para natped da pinasabi Panginoon sa konin tagabarita amba, 23 Koyo gidte pakarngeyan! Batay manraying da sai ka daraga gidte da- batay mangonga sai ka lalaki da- Imanoil da konin batay ginawa awitan- da alabet sabiyen ba, Tamo kaanggat da Diyos. Naba:a ngani. 24 Maraw apolawan laki Hosi ba konin timped da sogo anghil Panginoon. Pakasal:lani iya sa bayi Mariya. 25 Ngani nawed pinanawenan laki Hosi bayi Mariya anggan sa nawed inonga da polahan, naba ba lalaki. Da- da konin ginawa ngaran ba Hisos.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52