1 1 Kaangwí an iidíguú tlahhoó Yesu Kristo. Inós oo tlahhoó Daudi, Daudi oo tlahhoó Abrahamu. 2 Abrahamu Isaka guri laqwaál. Isaka Yakobo guri laqwaál. Yakobo Yuda guri laqwaál, nee hhaeewós. 3 Yuda Peresi nee Sera giri laqwaál, aayír'ín a Tamari. Peresi Esromu guri laqwaál. Esromu Aramu guri laqwaál. 4 Aramu Aminadabu guri laqwaál. Aminadabu Nashoni guri laqwaál. Nashoni Salmoni guri laqwaál. 5 Salmoni Boasi guri laqwaál, nee aayírós a Rahabu. Boasi Obedi guri laqwaál, nee aayírós a Ruti. Obedi Yese guri laqwaál. 6 Yese waawutmo Daudi guri laqwaál. Daudi Sulemani guri laqwaál, nee aayírós a harér Uria. 7 Sulemani Rehoboamu guri laqwaál. Rehoboamu Abiya guri laqwaál. Abiya Asa guri laqwaál. 8 Asa Yehoshafati guri laqwaál. Yehoshafati Yoramu guri laqwaál. Yoramu Usia guri laqwaál. 9 Usia Yotamu guri laqwaál. Yotamu Ahasi guri laqwaál. Ahasi Hesekia guri laqwaál. 10 Hesekia Manase guri laqwaál. Manase Amoni guri laqwaál. Amoni Yosia guri laqwaál. 11 Yosia Yekonia nee hhaeewós giri laqwaál, qoomár múk Israeli kuwa loohotís baraá yaamaá Babelír i alé. 12 Nee alaá muu kuwa loohotís amór Babeli, Yekonia Shealtieli guri laqwaál. Shealtieli Serubabeli guri laqwaál. 13 Serubabeli Abihudi guri laqwaál. Abihudi Eliakimu guri laqwaál. Eliakimu Asori guri laqwaál. 14 Asori Sadoki guri laqwaál. Sadoki Akimu guri laqwaál. Akimu Eliudi guri laqwaál. 15 Eliudi Eleasari guri laqwaál. Eleasari Matani guri laqwaál. Matani Yakobo guri laqwaál. 16 Yakobo Yosefu guri laqwaál, hhawaatuú Mariamu aayír Yesu kudá' ta babay Kristo. 17 Gawaá adoorihe iimír iimu/úngw xwaylár Abrahamu ay Daudi a qari mibá nee tsiyáhh. Nee iimír xwaylár Daudi ay qoomár loohotimisuú muu baraá yaamaá Babelír i alé a qari mibá nee tsiyáhh. Nee iimír loohotimisuú muu baraá yaamaá Babelír i alé ay Kristo kuwa laqwaál a qari mibá nee tsiyáhh. 18 Xwaylár Yesu Kristo a adoorí. Mariamu, aayór Yesu, Yosefu gana lehhiíta. Nee ala qoomár inooín tiwa i tseewuy'iiká, Mariamu naxés kari tsaáhh tawa tsiiháy ar /uuruú Qeeruú hhoohhoó'. 19 Yosefu, hhawaatuú Mariamu, inós a heé ganaá', nee ga slaiiká ngiwa mureekeesi. Iri baraá muunuúwós i oó', “A qawtí máw.” 20 Ala iwa kaangwí axweesi malaykamoó Aako guna i daqáy ar baraá tlata, guri báy, “Yoséfu oo tlahhoó Daudi, ma da'ayuutaar Mariamu kawa dux, tawa hareerók, asma tsiihaywós oo Qeeruú hhoohhoó'. 21 Inós na/oó garma gu xwayluúr, nee umuuwós kway beer Yesu, asma inós mukós gu ba/amis baraá tlakweemaaine.” 22 Tí sleémeero ina tleehharút, as tidá' Aako aa oó' ar loohír aarusmo iwa bo/, ar gídaabá, 23 “Ga/aaweek, /amatliito'o i tsít, na/oó garma gu xwayluúr, ku umí tsaat, ku bay Imanueli” gídaabárós, “Mungú nee atén dinkwa.” 24 Yosefu qoomár niwa tláy baraá gu'uteero, tidá' malaykamo ngwa báy gari tleéhh, hareerós gari duúx. 25 Nee ala taa hara tseewuy'iiká tam ay qoomár garmaawós nguwa xwayluúr. Umuuwós guri tsaát guri báy Yesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52