1 1 Ọwaa bụ eri Jisọsu Kuráyisutu: Jisọsu Kuráyisutu shi l'eri Dévidi; Dévidi eshi l'eri Ébirihamu. 2 Ébirihamu bụ nna Áyizaku; Áyizaku bụ nna Jékọpu; Jékọpu abụru nna Júda mẹ ụnwunna iya. 3 Júda bụ nna Pẹ́rezu; mẹ Zera. Nne, mụru ẹphe ẹbo ono bụ Táma. Pẹ́rezu bụ nna Hézurọnu; Hézurọnu abụru nna Áramu; 4 Áramu bụ nna Amínadabu; Amínadabu bụ nna Náshọnu; Náshọnu abụru nna Sálumọnu. 5 Sálumọnu bụ nna Bówazu. Nne Bówazu bụ Réhabu. Bówazu bụ nna Óbẹdu. Onye bụ nne iya bụ Rutu. Óbẹdu abụru nna Jesi. 6 Jesi abụru nna onye eze ndiche ono; mbụ Dévidi. Tọ dụ iya bụ; Dévidi abụkwanuru nna Sólomọnu. Onye bụ nne Sólomọnu bụ nwanyi ọbu, o shi lụjee mbụ Uráya. 7 Sólomọnu bụ nna Réhobuwamu. Réhobuwamu bụ nna Abíja. Abayíja abụru nna Ása. 8 Ása bụ nna Jehoshafatu; Jehọ́shafatu bụ nna Jóramu; Joramu abụru nna Uzáya; 9 Uzáya bụ nna Jótamu; Jótamu bụ nna Éhazu. Éhazu abụru nna Hezekáya; 10 Hezekáya bụ nna Manásẹ; Manásẹ bụ nna Émọsu; Émọsu abụru nna Josáya. 11 Josáya abụru nna Jẹkonáya mẹ unwunne iya unwoke l'ogege ono, a kpụru ndu Ízurẹlu lẹ ndzụ; ẹphe eje abụru ohu lẹ Bábyilọnu ono. 12 Tọ dụ iya bụ; ndu Ízurẹlu eshitsulephu Bábyilọnu lata; Jẹkonáya abya abụru nna Shiyálutiyẹlu; Shiyálutiyẹlu abụru nna Zerúbabelu. 13 Zerúbabelu bụ nna Abíyudu; Abyíyudu bụ iya bụ nna Eláyekimu. Eláyekimu abụru nna Azọ. 14 Azọ bụ nna Zédọku; Zédọku bụ nna Ákịmu; Ákịmu abụru nna Elíyudu. 15 Elíyudu bụ nna Eliyéza; Eliyéza bụ nna Mátanu; Mátanu abụru nna Jékọpu. 16 Jékọpu bụ nna Jósẹfu; Jósẹfu bụ iya bụ nji Méri. Méri bụ iya bụ onye mụru Jisọsu, eeku Kuráyisutu. 17 Ọo ya bụ l'ọ dụ ọgbo iri l'ẹno tsube l'ọgbo kẹ Ébirihamu phẹ; rua l'ọgbo kẹ Dévidi phẹ. Yọ dụkwaphu ọgbo iri l'ẹno tsube l'ọgbo kẹ Dévidi phẹ; rua teke ono, a kpụru ndu Ízurẹlu lẹ ndzụ laa Bábyilọnu ono; bya adụkwaphu ọgbo iri l'ẹno ọdo tsube teke ono, a kpụru ndu Ízurẹlu lẹ ndzụ laa Bábyilọnu ono; rua teke a mụru Kuráyisutu. 18 Ọwaa ẹge e shi mụa Jisọsu Kuráyisutu ndọ-ọ: Lẹ Jósẹfu jeru okfu Méri, bụ nne Jisọsu; jebua. Tọ laakwanu nk'iya; k'ọphu yẹle iya zẹjewaru. A bya amaru; Méri egbe dụwanu ime. Yọ bụru Ume-dụ-Nsọ; bẹ ime ono shi l'ẹka. 19 Jósẹfu, bụ nji iya ono; bẹ bụkwanu onye doberu ẹka ndoo. Yoo mekwanu tẹ ya be me Méri iphe-iphere l'edzudzu ọha. Yọ chọde ẹge ya e-me jịka Méri; t'ẹ ba mma. 20 Yọ rịnyaa ya; ojozi-imigwe, shi l'ẹka Nnajiufu abyakfutashia ya lẹ nrọ; bya asụ iya: “Jósẹfu; nggụbe o-shi-l'eri Dévidi; ba atsụshi egvu ọlu Méri. Nwata ono, ọ dụ ime iya ono bụkwa Ume-dụ-Nsọ b'o shi l'ẹka. 21 Ọo-mụ nwata nwoke. Iphe ịi-gụ iya bụ Jisọsu; okfu l'ọo-dzọta ndu nk'iya l'ẹka iphe dụ ẹji, ẹphe meshiru.” 22 Iphe-a l'ọ ha mekotaru; k'ọphu iphe ono, Nnajiufu shi l'ọnu onye nkfuchiru iya kfua ono e-re; mbụ iphe ono, o kfuru; sụ: 23 “Lekwa! Lẹ nwamgbọko, yẹle nwoke ta zẹbua a-tsụta ime; mụa nwata nwoke, ẹpha iya a-bụ Imánuwẹlu.” Iphe Imánuwẹlu bụ bụ: “Nchileke nọ swiru ayi.” 24 Tọ dụ iya bụ; Jósẹfu etehulephu; mee ya ẹge ono, ojozi-imigwe, shi l'ẹka Nnajiufu kfuru iya ono; duta Méri teke ono t'ọ bụru nyee ya. 25 Obenu lẹ Jósẹfu yẹle Méri ta zẹbukwanua jeye Méri ezeda; mụa nwata nwoke ono. Jósẹfu agụa nwata ono Jisọsu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52