1 1 Ɛ́kɔ-gbágbóǹgbàgbò-Yèésù Kírísítò ŋa ní: Àbàràhámì dzɛ́ gbágbóǹgbàgbò-Ɖàfíɖì, tsí Ɖàfíɖì gbo dzɛ́ gbágbóǹgbàgbò-Yèésù. 2 Àbàràhámì bí Ìsákà, tsí Ìsákà gbo ǹɖe, tsí bí Yàkúbù, tsí Yàkúbù gbo ǹɖe, tsí bí ɔma ɔnɔkɛ̃̀ɛ̃ máàméèdzì, tsí à náa kpe ɔ̀kã̀ ní Yúɖà. 3 Tsí Yúɖà á gbo bí Fàrɛ́sì òŋu Sèrá ńnɔ́-Tàmárà. Tsí Fàrɛ́sì gbo ǹɖe, tsí bí Èsìrómì, tsí Èsìrómì gbo ǹɖe, tsí bí Àrámì. 4 Tsí Àrámì gbo ǹɖe, tsí bí Àmìnàɖábù, tsí Àmìnàɖábù gbo ǹɖe, tsí bí Nàsɔ́nì, tsí Nàsɔ́nì gbo ǹɖe, tsí bí Sàlàmɔ́nì. 5 Tsí Sàlàmɔ́nì ɛ́ nɛ́ Ràhábà, tsí bí Bòwásì, tsí Bòwásì gbo ǹɖe, tsí nɛ́ Rútì, tsí bí Òbɛ́ɖì, tsí Òbɛ́ɖì gbo ǹɖe, tsí bí Yèsé. 6 Tsí Yèsé gbo ǹɖe, tsí bí ólú Ɖàfíɖì. Tsí Ɖàfíɖì gbo ǹɖe, tsí bí Sàlòmɔ́ ńnɔ́-aya-Yùríyà dzɔ̀ɔ́ dzɔ̀ɔ́. 7 Tsí Sàlòmɔ́ gbo ǹɖe, tsí bí Rèhòbòwámì, tsí Rèhòbòwámì gbo ǹɖe, tsí bí Àbíyà, tsí Àbíyà gbo ǹɖe, tsí bí Àsáfà. 8 Tsí Àsáfà gbo ǹɖe, tsí bí Yèhòsàfátì, tsí Yèhòsàfátì gbo ǹɖe, tsí bí Yòrámì, tsí Yòrámì gbo ǹɖe, tsí bí Yùsíyà. 9 Tsí Yùsíyà gbo ǹɖe, tsí bí Yòwàtámì, tsí Yòwàtámì gbo ǹɖe, tsí bí Àhásì, tsí Àhásì gbo ǹɖe, tsí bí Èsèkíyà. 10 Tsí Èsèkíyà gbo ǹɖe, tsí bí Mànàsé, tsí Mànàsé gbo ǹɖe, tsí bí Àmɔ́nì, tsí Àmɔ́nì gbo ǹɖe, tsí bí Yòsíyà. 11 Tsí Yòsíyà á gbo bí ɔma ɔnɔkɛ̃̀ɛ̃ ŋa, tsí à náa kpe ɔ̀kã̀ ní Yɛ̀kòníyà. Ńǹwèrè nyɛ̀ŋɛ̀ ní ɛnɛ-ìlú-Bàbìlónì ŋa wáa mú ɔma-Ìsàràyɛ́lì ŋa ńkpá ní ká káà gbé ńǹlú-àŋa á. 12 Náànyì-bɛ́ɛ̀ ɛ́, Yɛ̀kòníyà wáa bí Sàlàtìyɛ́lì, tsí Sàlàtìyɛ́lì gbo ǹɖe, tsí bí Sòròbàbɛ́lì. 13 Tsí Sòròbàbɛ́lì gbo ǹɖe, tsí bí Àbíwù, tsí Àbíwù gbo ǹɖe, tsí bí Èlìyàkímì, tsí Èlìyàkímì gbo ǹɖe, tsí bí Àsɔ́rì. 14 Tsí Àsɔ́rì gbo ǹɖe, tsí bí Sàɖókì, tsí Sàɖókì gbo ǹɖe, tsí bí Àkímì, tsí Àkímì gbo ǹɖe, tsí bí Ɛ̀lìyúɖì. 15 Tsí Ɛ̀lìyúɖì gbo ǹɖe, tsí bí Èlèyàsárì, tsí Èlèyàsárì gbo ǹɖe, tsí bí Màtánɔ̀, tsí Màtánɔ̀ gbo ǹɖe, tsí bí Yàkúbù. 16 Tsí Yàkúbù gbo ǹɖe, tsí bí Yòsɛ́fù, tsí Yòsɛ́fù gbo dzɛ́ ɔkɔ-Màríyà. Màríyà á ní bí Yèésù, ɛnɛ yèé à náa kpè ní Kírísítò ɛ́. 17 Ńbɛ̀ɛ́, Ɖàfíɖì wà dzɛ́ ɔmalɔ́ma máàmɛ́ɛrɛ̃‐ɛ̀ fú Àbàràhámì, tsí Ɖàfíɖì gbo gba ɔmalɔ́ma máàmɛ́ɛrɛ̃ tã́ná ká mú ɔma-Ìsàràyɛ́lì ŋa ńkpá lɔ ńBàbìlónì. Tsí Kírísítò gbo wà dzɛ́ ɔmalɔ́ma máàmɛ́ɛrɛ̃‐ɛ̀ ti ńǹwèrè nyɛ̀ŋɛ̀ wáa fú ńǹwèrè yèé à bíi ɛ́. 18 Báàyí ɛ́, bí à bí Yèésù Kírísítò gbà fáà? Màríyà dzɛ́ ìnà-Yèésù. Tã́ná kó bí Yèésù ɛ́, Yòsɛ́fù wà ɖíìgbã̀nà‐ɛ̀. Ó ɖi, à kò ma èwò-ara-ŋa, tsí Mímí-Ɔ̀ɖáyé tse tsí ó nɛ́fũ̀. 19 Tsí ɔkɔ‐ɛ̀ Yòsɛ́fù, ɔ̀nyà-atsòtítɔ́-Ɔ̀ɖáyé-kã̀ ni, tsí kò wà wò ní òŋu kó ɖánɔ́ mú Màríyà nódzú-ɔ̀nyà ŋa. Ńbɛ̀ɛ́, ó tsèsérè, tsí ó ǹɖe ní òŋu kó kɔ̀ɔ́ náàrì fɔ iŋɛ́ yèé ó tse ɛ́. 20 Tsí kíbí ó wà tsèsérè ɛ́, adzítsɛ́-Ɔlɔ́dzɔ́-kã̀ mú ara‐ɛ̀ ŋàá nódzú-àlá, tsí wà wí fúu ní: Yòsɛ́fù, ɔmalɔ́ma-Ɖàfíɖì, máa sá, nɛ́ ìgbã̀nà‐ɛ̀ɛ ɛ́, iŋɛ́ yèé tse ɛ́, Mímí-Ɔ̀ɖáyé ní tse tsí ó nɛ́fũ̀ ɛ́. 21 Tsí nákó bíma ɔnɔkɛ̃̀ɛ̃-kã̀, tsí nàa sɔ ɛ́kɔ fúu ní Yèésù, iŋɛ́ yèé tse ɛ́, òŋu ní nákó gba ɛnɛ-ìlú‐ɛ̀ ŋa dzɔ̀ɔ́ nɔ́wɔ́-àbi-ŋà ŋa á. 22 Iŋɛ́ ŋa á wáa lɔ bɛ́ɛ̀ náàtsùgbé-iŋɛ́ yèé Ɔ̀ɖáyé fɔ̀ wáa lɔ ńǹwé‐ɛ̀ gbà ńǹtá-agbáfɔ̀-Ɔ̀ɖáyé fɔ̀ ɛ́ kó tsɛ. 23 Ó kɔ si ní: “È rí gé, ɔnɔbɛ̃̀ɛ̃-kã̀ yèé kò ma ɔkɔ ɛ́ nákó nɛ́fũ̀, tsí nákó bíma ɔnɔkɛ̃̀ɛ̃-kã̀, tsí à nákó kpe ɔma á ní Èmànùwɛ́lì.” (Òkpì-ɛ́kɔ ɛ́ ní dzɛ́ Ɔ̀ɖáyé wà bá wa si ɛ́.) 24 Kíbí Yòsɛ́fù dzí ɛ́, ó ǹɖe, tsí tse si ńǹtá-iŋɛ́ yèé adzítsɛ́-Ɔlɔ́dzɔ́ ɛ́ fɔ̀ fúu ɛ́, tsí ó nɛ́ Màríyà. 25 Ó ɖi, kò sũ̀ báa títí ó bíma ɔnɔkɛ̃̀ɛ̃-kã̀, tsí ó sɔ ɛ́kɔ fú ɔma á ní Yèésù.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52