1 1 Hiyah te napatad hi napu'agan Jesu Kristu an himpangapu ti hi Jesus di holag David hidin nahup an dana' Abraham: Hi Abraham hi Engganan David 2 Hi Abraham ya nunholag ta hi Isaac, ya nunholag hi Isaac ta hi Jacob, ya nunholag hi Jacob ta da Judah ya nan a'aginan linala'i. 3 Ya nunholag hi Judah ta da Perez ay Zerah an hi inadah Tamar, ya nunholag hi Perez ta hi Hezron, ya nunholag hi Hezron ta hi Ram. 4 Ya nunholag hi Ram ta hi Amminadab, ya nunholag hi Amminadab ta hi Nahshon, ya nunholag hi Nahshon ta hi Salmon. 5 Ya nunholag hi Salmon ta hi Boaz an hi inanah Rahab, ya nunholag hi Boaz ta hi Obed an hi inana ya hi Ruth, ya nunholag hi Obed ta hi Jesse, 6 ya nunholag hi Jesse ta hi David an din ali. Hi David hi Engganan Jehoiachin Ya nunholag hi David ta hi Solomon an hi inana ya ahawan Uriah hidin hopapna. 7 Ya nunholag hi Solomon ta hi Rehoboam, ya nunholag hi Rehoboam ta hi Abijah, ya nunholag hi Abijah ta hi Asa. 8 Ya nunholag hi Asa ta hi Jehoshaphat, ya nunholag hi Jehoshaphat ta hi Joram, ya nunholag hi Joram ta hi Uzziah. 9 Ya nunholag hi Uzziah ta hi Jotham, ya nunholag hi Jotham ta hi Ahaz, ya nunholag hi Ahaz ta hi Hezekiah. 10 Ya nunholag hi Hezekiah ta hi Manasseh, ya nunholag hi Manasseh ta hi Amon, ya nunholag hi Amon ta hi Josiah. 11 Ya nunholag hi Josiah ta da Jehoiachin ya nan a'aginan linala'i. Hidin atagun Jehoiachin di nangabakan nan iBabylon hinan Hudyu, at inyuyda didad Babylon. Hi Jehoiachin hi Engganan Jesu Kristu 12 Ya nunholag hidid Babylon hi Jehoiachin ta hi Shealtiel, ya nunholag hi Shealtiel ta hi Zerubbabel. 13 Ya nunholag hi Zerubbabel ta hi Abiud, ya nunholag hi Abiud ta hi Eliakim, ya nunholag hi Eliakim ta hi Azor. 14 Ya nunholag hi Azor ta hi Zadok, ya nunholag hi Zadok ta hi Akim, ya nunholag hi Akim ta hi Eliud. 15 Ya nunholag hi Eliud ta hi Eleazar, ya nunholag hi Eleazar ta hi Matthan, ya nunholag hi Matthan ta hi Jacob. 16 Ya nunholag hi Jacob ta hi Joseph an ahawan Mary an hi inan Jesus an Hiyay ma'alih Alin Pento' Apo Dios (unu Kristuh nan hapit di iGreece). 17 Mipalpu ay Abraham ta nangamung ay David ya himpulu ta opat di napatad hi nahlanahlagan di Hudyu, ya nete"an David goh ta nangamung din nahbutandad Babylon ya himpulu ta opat di napatad hi nahlaganda, ya nete"an den nahbutandad Babylon ya un mitungaw hi Kristu ya himpulu ta opat goh di napatad hi nahlaganda. Hay Aat di Nitungawan Jesus 18 Hiyah te ulgud hi aat di nitungawan Jesu Kristu: hi Mary ya niyali ay Joseph ta mun'ahawada, mu agguyda nun'addum. Ya palpaliwan ya i'innilan Mary an nawadaan, mu nan Na'abuniyanan an Lennaway nunlumun ne han inhabina. 19 Mu na'ahhamad di ugalin Joseph, ya adina pohdon an mabainan hi Mary, at hay ninomnomna ya ihiyana hiya an adina ipa'pa'innila. 20 Ya otog di punnomnomanah aatna ya nolo', ya nun'enap, ya tinnigna han anghel Apu tu'u an inalinan hiyay, "He"a, Joseph an holag David, ya adi'a bumain an mangahawan Mary ti henen inhabina ya hay limmun nan Na'abuniyanan an Lennawa. 21 At itungawna, ya lala'i, ya hay ingadanyu ya hi Jesus ti Hiyay mamaliw hinan bahol di tatagu." 22 Ya na'at hana ta mipa'annung din inalin Apo Dios hidin propetana ti inalinay, 23 "Munhabi han babain mid ah lala'ih nangelo' ay hiya, ya muntungaw, at lala'i, ya hay ipingadanda ya hi Emmanuel an hay pohdonan ibaga ya wah Apo Dios ay ditu'u." 24 Ya unat goh bimmangon hi Joseph ya inunudna din inalin di anghel, at inahawanah Mary. 25 Mu agguyda nundelloh an nolo' ta nangamung unna intungaw han lala'in imbaluyna. Ya nginadnan Joseph ta hi Jesus.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52