1 1 Hi Jesu Kristu an apapun David an holag Abraham ya hiyah tuwey tonton di a'ammodna. 2 Hi Abraham ya nuntanud ta hi Isaac. Ot muntanud hi Isaac ta hi Jacob. Ya nuntanud hi Jacob ta hi Judah ya nadan i'ibanan linala'i. 3 Ot muntanud da Judah i Tamar ta da Peres i Serah. Ya nuntanud hi Peres ta hi Hesron. Ot muntanud hi Hesron ta hi Ram. 4 Ya nuntanud hi Ram ta hi Aminadab. Ot muntanud hi Aminadab ta hi Nason. Ya nuntanud hi Nason ta hi Salmon. 5 Ot muntanud da Salmon i Rahab ta hi Boas. Ya nuntanud da Boas i Ruth ta hi Obed. Ot muntanud hi Obed ta hi Jesse. 6 Ya nuntanud hi Jesse ta nan patul an hi David. Ot muntanud hi David ta hi Solomon an hay hi inana ya din ahawan ni' Uriah. 7 Ya nuntanud hi Solomon ta hi Rehoboam. Ot muntanud hi Rehoboam ta hi Abijah. Ya nuntanud hi Abijah ta hi Asa. 8 Ot muntanud hi Asa ta hi Jehosapat. Ya nuntanud hi Jehosapat ta hi Jehoram. Ot muntanud hi Jehoram ta hi Ussiah. 9 Ya nuntanud hi Ussiah ta hi Jotam. Ot muntanud hi Jotam ta hi Ahas. Ya nuntanud hi Ahas ta hi Hesekiah. 10 Ot muntanud hi Hesekiah ta hi Manasseh. Ya nuntanud hi Manasseh ta hi Amon an hi aman Josiah. 11 Ot muntanud hi Josiah ta hi Jekoniah ya nadan i'ibanan linala'i. Ya hidin atagun da Jekoniah di nangabakan nadan i Babilon hinadan Judyu ot iyeda didah bobleda hi ad Babilon. 12 Ta hidin awahdidah ad Babilon ya nuntanud hi Jekoniah ta hi Sealtiel. Ot muntanud hi Sealtiel ta hi Serubbabel. 13 Ya nuntanud hi Serubbabel ta hi Abiud. Ot muntanud hi Abiud ta hi Eliakim an hi aman Asor. 14 Ya nuntanud hi Asor ta hi Sadok an hi aman Akim. Ot muntanud hi Akim ta hi Eliud 15 an hi aman Eleaser. Ya nuntanud hi Eleaser ta hi Mattan an hi aman Jacob. 16 Ot muntanud hi Jacob ta hi Joseph an ahawan Mary an hi inan Jesus an ma'alih Kristu. 17 Ta hay bilang di tinanud an mihipun i Abraham ta inggana i David ya himpulut tuluy (13) tinanud. Ya mihipun i David ta ingganah din nangiyayan nadan i Babilon hinadan i Judah hi bobleda ya himpulut tulu (13) boy tinanud. Ya atbohdin himpulut tuluy (13) tinanud an mihipun hi awadandah ad Babilon ta ingganah niyayyaman Kristu. 18 Hiyah tuwey na'at ot ahi miyayyam hi Jesus. Hi Mary ya nahahapit di eda pun'ahawaan i Joseph. Mu aggeda ni' nalo' i Joseph ya numbutyug hi Mary te nan imbutyugna ya nan Espiritun Apu Dios di nunlumu. 19 Ya hi Joseph an mangiyahawaot i Mary ya maphod di pangatna an tagu. Mu aggena innilay na'at ta numbutyug hi Mary ta hiya nan hay ninomnomna ya adina mo iyahawa. Mu aggena damdama pinhod an bainon hi Mary hi numbutyugana ta hiya nan hay ninomnomna ya namaag ya onda nunhapit ta ipogpogda an ma''id ha dakol hi manginnila. 20 Mu hidin munnomnomnom hi Joseph hi atona ya na'uyung. Ya numpa'inop han anghel Apu Dios an alyonan hiyay, He''a Joseph an apapun David, hanat adi'a bumain an mangiyahawa i Mary te hinaen imbutyugna ya nan Espiritun Apu Dios di nunlumu. 21 Ot hay iyayyamna ya han lala'i ta ngadanam hi Jesus te hiyay mangdat hi itaguwan nadan tatagun nun'abahulan hi'onda mangulug i hiya. 22 Ta ma'at danae ta mipa'annung din impitudo' Apu Dios hinan ohah nadan propeta an alyonay, 23 Nomnomnomonyu an ahi mawadaan han babai an ta'on hi ma"id ha inilo'nah lala'i. Ya hay iyayyamna ya han lala'i ta ngadananda hi Immanuel an hay pinhod nan Immanuel an ipa'innila ya wadah Apu Dios i dita'u. 24 Ta on inggibo' mon Joseph ot nomnomnomona nan inalin nan anghel Apu Dios ot hiyay unudona ta inyahawanah Mary. 25 Mu aggena ni' inilo' hi Mary ta ingganaot miyayyam nan golang. Ot ngadanan Joseph ta hi Jesus.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52