1 1 Orúkɔ gbaágbó Jesúù* Krísù* an nìí: Abrahám̀* jí gbaágbó Dafídì*, shí Dafídì jí gbaágbó Jesúù. 2 Abrahám̀ bí Isákì*, shí Isákì bí Jakɔ́bù, shí Jakɔ́bù bí Judáà* ùungbo ɔmanà ɛ̀ an lólokìnrin gbo. 3 Shí Judáà bí Farɛ́sì kánná Seráà línú Tamáà. Shí Farɛ́sì bí Ɛsirɔ́ɔ̀n, shí Ɛsirɔ́ɔ̀n bí Arám̀. 4 Shí Arám̀ bí Aminadábù, shí Aminadábù bí Naasónì, shí Naasónì bí Salimɔ́ɔ̀. 5 Shí Salimɔ́ɔ̀ lí Ràhábù, shí ó bí Bòósì, shí Bòósì lí Rùútì, shí ó bí Jobɛ́dì, shí Jobɛ́dì bí Jɛséè. 6 Shí Jɛséè bí olulú Dafídì. Shí Dafídì bí Salomɔ́ɔ̀ línú ɔni yèé ti shaya Úrì tètè ɛ̀. 7 Shí Salomɔ́ɔ̀ bí Roboám̀, shí Roboám̀ bí Abíyà, shí Abíyà bí Asáà. 8 Shí Asáà bí Josafáà, shí Josafáà bí Jorám̀, shí Jorám̀ bí Osiásì. 9 Shí Osiásì bí Jowatám̀, shí Jowatám̀ bí Akásì, shí Akásì bí Esekiásì. 10 Shí Esekiásì bí Manaséè, shí Manaséè bí Amɔ́nì, shí Amɔ́nì bí Josiásì. 11 Shí Josiásì ɔ́ bí Jekoniásì ùungbo ɔmanà ɛ̀ an lólokìnrin gbo lírè yèé ɔni ìlú Babilɔ́nì* án wa kó ɔma Israɛ́lì* an ùungbo ikpá gbo lɔ ɛ̀. 12 Yèé ogu kó ɔma Israɛ́lì an ùungbo ikpá gbo lɔ lí ìlú Babilɔ́nì ɔ́, Jekoniásì bí Salatiɛ́lì, shí Salatiɛ́lì bí Sorobabɛ́lì. 13 Shí Sorobabɛ́lì bí Abíwù, shí Abíwù bí Eliakím̀, shí Eliakím̀ bí Asɔ́ɔ̀. 14 Shí Asɔ́ɔ̀ bí Sadɔ́kì, shí Sadɔ́kì bí Akím̀, shí Akím̀ bí Elíwù. 15 Shí Elíwù bí Eleasáà, shí Eleasáà bí Matáàn, shí Matáàn bí Jakɔ́bù. 16 Shí Jakɔ́bù bí Josɛ́fù* yèé wa jí ɔkɔ Màrí* ɛ̀. Màrí ɔ́ nìí bí Jesúù yèé àà kpè lí Krísù ɛ̀. 17 Líbɛ̀ ɔ́, à ká ka ìran mírìnlá ti lírè yèé à bí Abrahám̀ ɔ́ títí dìrè yèé à bí Dafídì ɛ̀; shí à ká ka ìran mírìnlá ti lírè yèé à bí Dafídì ɔ́ títí dìrè yèé ogu wa kó ɔma Israɛ́lì an lɔ lí ìlú Babilɔ́nì ɛ̀. Shí à ká sɛ̀ rɛ́ ka ìran mírìnlá ti lírè yèénì títí fu dìrè yèé à bí Krísù ɛ̀. 18 Yebá bíbí Jesúù Krísù jɛ́ lɔ ɔ́ nìí: Màrí ìnà Jesúù wà lónùkun ùungbo Josɛ́fù gbo. Àmá a kò jìjɔ́ gbé línulé òbú ɔ́ rí, ítán shí ó léfùn gbà lí agbóra Ɛ̀mí Mímá*. 19 Josɛ́fù ɔkɔ ɛ̀ ɔ́ jí ònìyàn ɔlɔ́gangan, kò sɛ̀ wà wù ú shí kó dánú mú Màrí lí gbaungba. Yɛ̀ she shí ó mà ní ùun ɛ kó kɔ̀ ú lí ìbɔ̀lɛ̀. 20 Lírè yèé ó wà sérè bɛ́ɛ̀ ɔ́, ìjíshɛ́ ɔ̀run* kàn mú ara díye ú lójú àlá, shí ó wí fú u ní: «Josɛ́fù, ɔma Dafídì, ɛ̀dùn kó ma dá ɛ shí o kɔ aya ɛ̀ɛ Màrí, torí Ɛ̀mí Mímá nìí she shí ó léfùn ɛ̀. 21 Ɛ kó bí ɔma olokìnrin kàn, shí ɛ̀ sho sɔ ú lí Jesúù, torí ùun nìí ɛ kó gba aro ɛ̀ là kóò línú ɛ̀shɛ̀ ɛ̀ an ɛ̀.» 22 Iwun yèénì an kpóó shɛlɛ̀ bɛ́ɛ̀, torí iwun yèé Olúwa ti wí gbà líìtá alágbàwí* ɔ́ kó shɛ ni. 23 Ó ní: «Olobìnrin kàn yèé kò ma olokìnrin rí ɔ́ ɛ kó léfùn, shí ɛ kó bí ɔma olokìnrin òbú, shí à ká kpè ú lí Emanuwɛ́lì.» Àlàyé ɛ̀ nìí jí: «Ɔlɔ́run wà ùungbo ni gbo» ɛ̀. 24 Yèé Josɛ́fù jí kóò lí òrùngbó ɔ́, ó she iwun yèé ìjíshɛ́ ɔ̀run ɔ́ wí fú u ɔ́, shí ó sɛ̀ gba Màrí lí aya. 25 Àmá, kò gbé ùungbo ɛ̀ gbo títí shí ó bí ɔma ɔ́. Shí yèé ó bí ɔma ɔ́, Josɛ́fù sɔ ú lí Jesúù.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52