1 1 Benomo cuega mámecùaù Juzíñamui Jitó Jesucristo nánoramacù. Jesucristo jaiai illaùma David náùraùmona comuídùmùe. Daje izói afémùe David nánoramùe Abraham náùraùmona comuídùmùe. 2 Afe Abraham Isaac moo, íemo jùáù Isaac Jacob moo. Iemo Jacob Judá ie ámatùaùri íaùoù moo. 3 Iemo Judá Fares Zara dùga íaillùnoù moo. Afe íaillùnoù ei Tamar. Iemo Fares Esrom moo. Iemo Esrom Aram moo. 4 Iemo Aram Aminadab moo. Iemo jùáù Aminadab Naasón moo. Iemo Naasón Salmón moo. 5 Iemo Salmón Booz moo. Afe Booz ei Rahab. Iemo Booz Obed moo. Afe Obed ei Rut. Iemo Obed Isaí moo. 6 Iemo Isaí illaùma David moo. Iemo illaùma David, Urías tùilla mei Urías aù ote. Iemo David íaillùnoù jitó Salomón. 7 Iemo Salomón Roboam moo. Iemo Roboam Abías moo. Iemo Abías Asa moo. 8 Iemo Asa Josofat moo. Iemo Josofat Joram moo. Iemo Joram Uzías moo. 9 Iemo Uzías Jotam moo. Iemo Jotam Acaz moo. Iemo Acaz Ezequías moo. 10 Iemo Ezequías Manasés moo. Iemo Manasés Amón moo. Iemo Amón Josías moo. 11 Iemo Josías Jeconías naa ie ámatùaùri moo. Aféruillaùdo Israel naùraù Babilonia énùemo lláviano uigáiaùoù. 12 Afe mei Jeconías Salatiel moo. Iemo Salatiel Zorobabel moo. 13 Iemo Zorobabel Abiud moo. Iemo Abiud Eliaquim moo. Iemo Eliaquim Azor moo. 14 Iemo Azor Sadoc moo. Iemo Sadoc Aquim moo. Iemo Aquim Eliud moo. 15 Iemo Eliud Eleazar moo. Iemo Eleazar Matán moo. Iemo Matán Jacob moo. 16 Iemo Jacob José moo. Afe José, María ùni. Aféngomona comuide Jesús. Afémùe jùáùcù Cristo. 17 Be daùí Abrahámona Davidmo itàgùma catorce méidùgùmaùaù. Daje izói David illágùmamona Israel naùraù lláviano Babilonia énùemo uillágùmamona catorce méidùgùmaùaù. Iemo jùáù afénomona catorce jùáùgùma Cristo comuíllanomo. 18 Jesucristo jocoina bie izói joide. Ie ei María ja jùcánogango Josemo ùníreillena. Naù José dùga iñena llezica, María Juzíñamui Ñuera Joreño ràinodo, ja úruereacade. 19 Ie ùni José ñue jaàcùna itàmùe, mei íadù uáfodo comùnù eróicana Maríana oni dotáacañede. Mei jùáùfodo báinino buna onóñeno aféngona oni fùéacade. 20 Bíemo comécùilla llezica, ie ànùa anado ángel daùnámùe, Juzíñamui abù ímùe íemo càocaide. Iena daùde: José, David izíe ímùe, meáiruiñeno o iri. María o aùza o oíri, mei afengo jocolle jitó Juzíñamui Ñuera Joréñodo comuídeza. 21 Afengo jitó jócoite; ie mei Jesuna ie mámecù jàtaitùo. Afémùe daùí mámecùreite, mei ie comànùna íaùoù fùénidùfuemona jílloiteza, daùde. 22 Nana bie íficaide, jaiai Juzíñamui uai jino llóraùma dáùnana ñue àcoùmo fúitallena. Afe uai llóraùma bie izói daùde: 23 Naù ùnínide jitaùngo úruereacade; íemona jitó cómuite. Afémùe mámecù Emanuel daùille. Afecù daùíacade, Juzíñamui caù dùga ite. 24 José nùcáùrillamona cazíllano Juzíñamui abù ímùe íemo ocuilla izói fùnode. Maríana ie aù izói ote. 25 Mei íadù María jitó jócuanomo, afe íaillùnoù ua ùni izói iñédiaillùnoù. Jócuano Jesusna ie mámecù jùtade.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52