1 1 ଅବ୍ରାହାମ୍‌ ଅଣ୍ଡଃ ଦାଉଦୁ ରାଜାଃ ବଂସରେନ୍‌ ହୋନ୍‌‌ସେଡ୍‌‌ ଜୀସୁ ମାସିଏଃ ବଂସରେ‌ନ୍‌‌ ଆପୁକୱାଃ କୁ‌ର୍‌‌ସିନାମାଦ‌ ନିୟାଗେ: 2 ଅବ୍ରାହାମାଃ ହୋନ୍‌‌‌ସେଡ୍‌‌ଦ ଇସାକ୍‌। ଇସାକାଃ ହୋନ୍‌‌‌ସେଡ୍‌‌ଦ ଜାକୁ‌ବ୍‌‌। ଅଣ୍ଡଃ ଜାକୁ‌ବେଃ ହୋନ୍‌‌‌ସେଡ୍‌‌ତେ‌କ‌ଦ ଜିଉଦା ଅଣ୍ଡଃ ଆୟାଃ ଉଣ୍ଡି-ବାଉତେ‌ତେ‌କ‌। 3 ତାମରାଃ ହ‌ମପା'ୟେତେ‌ ଜିଉଦାଃ ହୋନ୍‌‌ସେଡ୍‌‌ତିକିଙ୍ଗ୍‌‌ ପେର‌ସ୍‌ ଅଣ୍ଡଃ ସେର‌କିଙ୍ଗ୍‌‌ ଜନ‌ମିୟାନା। ପେର‌ସାଃ ହୋନ୍‌‌ସେଡ୍‌‌ଦ ହିସ୍ରନ୍‌‌, ଅଣ୍ଡଃ ହିସ୍ରନାଃ ହୋନ୍‌‌‌ସେଡ୍‌‌ଦ ଅରାମ୍‌। 4 ଅରାମାଃ ହୋନ୍‌‌‌ସେଡ୍‌‌ଦ‌ ଅମିନାଦ‌ବ‌ ଅଣ୍ଡଃ ଅମିନାଦ‌ବାଃ ହୋନ୍‌‌‌ସେଡ୍‌‌ଦ‌ ନ‌ହ‌ସନ୍‌‌। ଅଣ୍ଡଃ ନ‌ହ‌ସନାଃ ହୋନ୍‌‌‌ସେଡ୍‌‌ଦ‌ ସଲ‌ମନ୍‌‌। 5 ସଲ‌ମନାଃ ହୋନ୍‌‌‌ସେଡ୍‌‌ ବୋୟଜଦ‌ ରାହାବାଃ ହ‌ମପା'ୟେତେଃ ଜନ‌ମିୟାନା। ବୋୟଜାଃ ହୋନ୍‌‌ସେଡ୍‌‌ ଅବେଦ୍‌ଦ ରୁ‌ଉତୁ‌ଏଃ ହ‌ମପା'ୟେତେଃ ଜନ‌ମିୟାନା। ଅଣ୍ଡଃ ଅବେ‌ଦାଃ ହୋନ୍‌‌‌ସେଡ୍‌‌ଦ‌ ଜିସି। 6 ଜିସିଏଃ ହୋନ୍‌‌‌ସେଡ୍‌‌ଦ‌ ଦାଉଦୁ ରାଜା। ଦାଉଦୁ ରାଜାଃ ହୋନ୍‌‌‌ସେଡ୍‌‌ଦ‌ ସଲ‌ମନ୍‌‌। ସଲ‌ମନ୍‌‌ଦ‌ ଉରିୟୱାଃ ଇରାଃ ହ‌ମପା'ୟେତେଃ ଜନ‌ମିୟାନା। 7 ସଲ‌ମନାଃ ହୋନ୍‌‌ସେଡ୍‌‌ଦ‌ ରିହ‌ବିୟାମ୍‌ ଅଣ୍ଡଃ ରିହ‌ବିୟାମାଃ ହୋନ୍‌‌‌ସେଡ୍‌‌ଦ‌ ଅବିୟ। ଅବିୟୱାଃ ହୋନ୍‌‌‌ସେଡ୍‌‌ଦ ଆସା। 8 ଆସାଃ ହୋନ୍‌‌‌ସେଡ୍‌‌ଦ‌ ଜିହୋସାପତ୍‌‌ ଅଣ୍ଡଃ ଜିହୋସାପତାଃ ହୋନ୍‌‌‌ସେଡ୍‌‌ଦ‌ ଜୋରାମ୍‌। ଜୋରାମାଃ ଗୁଙ୍ଗୁ ହୋନ୍‌‌‌ସେଡ୍‌‌ଦ ଉଜିୟ। 9 ଉଜିୟଆଃ ହୋନ୍‌‌‌ସେଡ୍‌‌ଦ‌ ଜୋତ‌ମ୍‌ ଅଣ୍ଡଃ ଜୋତ‌ମାଃ ହୋନ୍‌‌‌ସେଡ୍‌‌ଦ‌ ଆହସ୍‌। ଆହସାଃ ହୋନ୍‌‌‌ସେଡ୍‌‌ଦ ହିଜକିୟ। 10 ହିଜକିୟଆଃ ହୋନ୍‌‌‌ସେଡ୍‌‌ଦ‌ ମାନ‌ସି। ମାନ‌ସିଏଃ ହୋନ୍‌‌‌ସେଡ୍‌‌ଦ‌ ଆମୋନ୍‌‌। ଆମୋନାଃ ହୋନ୍‌‌‌ସେଡ୍‌‌ଦ ଜୋସିୟ। 11 ଜୋସିୟୱାଃ ହୋନ୍‌‌‌ସେଡ୍‌‌ତେ‌କ‌ ଜିକ‌ନିୟ ଅଣ୍ଡଃ ଆୟାଃ ଉଣ୍ଡିତେ‌ତେ‌କ‌। ଏନ୍‌‌ ଦିପିଲେ‌ଙ୍ଗ୍‌‌ରେ‌ଗେ ବାବିଲ‌ନ୍‌‌ରେ‌ନ୍‌‌କ‌ଦ‌ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌‌ ଦିସୁମ୍‌ରେ‌ନ୍‌‌ ଜିଉଦିକ‌ ଆକୱାଃ ଦିସୁମ୍‌ ବାବିଲ‌ନ୍‌‌ତେ‌କ‌ ତ‌'ଲ୍‌‌-ଇଡ୍‌‌କେ‌ଡ୍‌‌କ‌ୱା। 12 ବାବିଲ‌ନ୍‌‌ତେ‌କ‌ ତ‌'ଲ୍‌‌-ଇଡ୍‌‌କେ‌ଡ୍‌‌କ‌ ଇମିତେ‌'ତେ‌ ଜୀସୁ ଜନ‌ମି' ଜଙ୍ଗ୍‌‌ ଆୟାଃ ବଂସରେ‌ନ୍‌‌ ହା'ମ୍‌ ଆପୁକ‌ଦ ନିକୁ‌ଗେ: ଜିକ‌ନିୟାଃ ହୋନ୍‌‌‌ସେଡ୍‌‌ଦ‌ ସଲ୍‌‌ଟିଏଲ୍‌‌ ଅଣ୍ଡଃ ସଲ୍‌‌ଟିଏଲାଃ ହୋନ୍‌‌‌ସେଡ୍‌‌ଦ‌ ଜିରୁ‌ବାବେ‌ଲ୍‌‌। 13 ଜିରୁ‌ବାବେ‌ଲାଃ ହୋନ୍‌‌‌ସେଡ୍‌‌ଦ‌ ଅବିହୁ‌ଦ୍‌‌ ଅଣ୍ଡଃ ଅବିହୁ‌ଦାଃ ହୋନ୍‌‌‌ସେଡ୍‌‌ଦ‌ ଏଲିୟାକିମ୍‌। ଏଲିୟାକିମାଃ ହୋନ୍‌‌‌ସେଡ୍‌‌ଦ‌ ଆସର୍‌‌। 14 ଆସରାଃ ହୋନ୍‌‌ସେଡ୍‌‌ଦ‌ ସାଦୋକ‌ ଅଣ୍ଡଃ ସାଦୋକାଃ ହୋନ୍‌‌‌ସେଡ୍‌‌ଦ‌ ଆକିମ୍‌। ଆକିମାଃ ହୋନ୍‌‌‌ସେଡ୍‌‌ଦ‌ ଏଲିହୁ‌ଦ୍‌‌। 15 ଏଲିହୁ‌ଦାଃ ହୋନ୍‌‌‌ସେଡ୍‌‌ଦ‌ ଏଲିୟାଜର୍‌‌ ଅଣ୍ଡଃ ଏଲିୟାଜରାଃ ହୋନ୍‌‌ସେଡ୍‌‌ଦ‌ ମତାନ୍‌‌। ମତାନାଃ ହୋନ୍‌‌‌ସେଡ୍‌‌ଦ‌ ଜାକୁ‌ବ୍‌‌। 16 ଜାକୁ‌ବାଃ ହୋନ୍‌‌‌ସେଡ୍‌‌ଦ‌ ମରିୟମାଃ କୁ‌ୱା ଜୋସେପ୍‌। ଏନ୍‌‌ ମରିୟମାଃ ହ‌ମପା'ୟେତେ‌ଗେ ଜୀସୁଦଏ ଜନ‌ମିୟାନା। ଜୀସୁଦ‌ “ମାସି”କ‌ ମିତାଇୟେ। 17 ଏନ୍‌‌ ଲିକାତେ‌ ଅବ୍ରାହାମାଃ ଇମିତେ‌ଙ୍ଗେ‌'ତେ‌ ଦାଉଦୁ ରାଜାଃ ଦିପିଲେ‌ଙ୍ଗ୍‌‌ ଜଙ୍ଗ୍‌‌ ଗେଲ୍‌ ଉପୁନିୟେ ବଂସରେ‌ନ୍‌‌କ‌ ତାଇକିନା ଅଣ୍ଡଃ ଦାଉଦୁ ରାଜାଃ ଇମିତେ‌'ତେ‌ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌‌ ଦିସୁମ୍‌ରେ‌ନ୍‌‌ ଜିଉଦିକ‌ ବାବିଲ‌ନ୍‌‌ତେ‌କ‌ ତ‌'ଲ୍‌‌ ଇଡ୍‌‌କେ‌ଡ୍‌‌କ‌ ଇମିତେ‌ ଜଙ୍ଗ୍‌‌ ଗେଲ୍‌ ଉପୁନିୟେ ବଂସରେ‌ନ୍‌‌କ‌ ତାଇକିନା। ଅଣ୍ଡଃଗେ ବାବିଲ‌ନ୍‌‌ତେ‌କ‌ ତ‌'ଲ୍‌-ଇଡ୍‌‌କେ‌ଡ୍‌‌କ‌ ଇମିତେ‌'ତେ‌ ମାସି ଜନମ୍‌ଲେନ୍‌ ଜଙ୍ଗ୍‌‌ ଗେଲ୍‌ ଉପୁନିୟେ ବଂସରେ‌ନ୍‌‌କ‌ ତାଇକିନା। cd ନେ‌ନ୍‌‌ କିତେ‌ବ୍‌‌ରେ‌ୟାଃ ପର୍‌‌ତ‌ମ୍‌ ଅଣ୍ଡଃ ବାରିୟେ ହାଟିଙ୍ଗ୍‌‌ରେ‌ ଜୀସୁଏଃ ଜନ‌ମ୍‌ରେ‌ୟାଃ କା'ନି, ଆଏଃ ବାଲେ‌ ସିଟିୟେ ତାଇକେ‌ନ୍‌‌ ଇମିତେ‌ଙ୍ଗ୍‌‌ରେ‌ ହ‌ବାଲେ‌ନ୍‌‌ ଗଟଣାକ‌ ଇନା ସବେନାଃ ଅଲାକାନା। ନେ‌ନ୍‌‌ ଅତେଦିସୁମ୍‌ରେ ଜୀସୁଏଃ ଜନ‌ମ୍‌ ଚିଲିକେ‌ ହ‌ବାୱା ଅଣ୍ଡଃ ଆୟାଃ ଜିବ‌ନ୍‌‌ରେ‌ ଅକ‌ନ୍‌ ଅକ‌ନ୍‌ ଗଟଣାକ‌ ହ‌ବାୱା ଇନା ସବେ‌ନାଃଗେ ଇସରାଃ ଉଳୁଃ ବିଚେ‌ର୍‌‌ ଲିକା ଅଣ୍ଡଃ ଆୟାଃ ଆଇଦାରି ଲାତାର୍‌‌ରେ‌ଗେ ହ‌ବାୟାନା ମେନ୍‌‌ତେ‌ ଏସୁ ପୁରେ‌ ସିର୍‌‌ମେ ଆୟାର୍‌‌ତେ‌ ଇସରାଃ କାଜି ଉଦୁ‌ବ୍‌‌-ଆ'ୟାର୍‌କ‌ କାଜି ଉଦୁବ୍‌ଲିଡା। ଏସୁ ପୁରେ‌ ସିର୍‌‌ମେ ଆୟାର୍‌‌ତେ‌ ଇସରାଃ କାଜି ଉଦୁ‌ବ୍‌‌-ଆ'ୟାର୍‌କ‌ କାଜିଲେ‌ଡ୍‌‌ ଇସରାଃ ଏନ୍‌ କାଜିକ‌ ମାତିୟୁ ନେ‌ନ୍‌‌ କିତେ‌ବ୍‌‌ରେଃ କାଜି ଉଦୁ‌ବ୍‌‌ ରୁ‌ୱେତାନା। 18 ଜୀସୁ ମାସିଏଃ ଜନ‌ମ୍‌ଦ ନେ‌ଲେକାଗେ ହ‌ବାୟାନା। ଆୟାଃ ଇଙ୍ଗାତେ‌ ମରିୟମ୍‌ଦ‌ ଜୋସେପ୍‌ଲଃ କାଜି-ସି'ଡ୍‌ଲେନ୍‌ ତାଇକିନା। ମେନ୍‌ଦ‌ ଆକିଙ୍ଗ୍‌ ମିସେତେ‌ ଆଉରିକିଙ୍ଗ୍‌‌ ତାଇନ୍‌ ଆୟାର୍‌‌ତେ‌ ଇନିଃଦ‌ ପାର୍‌‌ଚି ରୁୱାଃ ପେଃତେଃ ହ‌ମପା'କାନା ମେନ୍‌‌ତେଃ ଆଟ୍‌କାର୍‌କିଡା। 19 ଏନ୍‌‌ତେ‌ ଆୟାଃ କୁ‌ୱା ଜୋସେପ୍‌ ମିଡ ବୁଗିନ୍‌ ଦ‌ର‌ମ୍‌ ହୋଏ ତାଇକେ‌ନ୍‌‌ତେ‌, ଆଏଃଦ ସବେ‌ନ୍‌‌ ହୋକ‌ ସାମାନାଙ୍ଗ୍‌‌ରେ‌ ମରିୟମ୍‌ ଗିୟୁଃ ଉମି ଇଚି' ଲାଗିଡ୍‌ କାଏଃ ସାନାଙ୍ଗିୟାନା। ଇନାମେନ୍‌‌ତେ‌ ଆଏଃ ହାପାତେ ଆ'ନ୍ଦିରେୟାଃ କାଜି-ସି'ଡ୍‌ କାଜି ରାପୁଡେ‌ ଲାଗିଡେଃ ଉଳୁଃ-ମୁଣ୍ଡିକିଡା। 20 ଆଏଃ ନେଲେକାଏ ଉଳୁଃମୁଣ୍ଡିତେନ୍‌‌ ତାଇକେ‌ନ୍‌‌ରେ‌ଗେ ପ୍ରବୁ‌ କୁ‌ଲେ‌କେଇ ମିଡ‌ ସିର୍‌‌ମେ ଦୁ‌ଉତୁ‌ କୁ‌ମୁତେ‌ ଜୋସେପ୍‌ତାଃରେ‌ ନେ‌ଲ୍‌ ‌ଇଚିୟେନ୍‌‌ତେଃ କାଜିୟେଇୟେ, ‘‘ଦାଉଦୁୱାଃ ବଂସରେନ୍‌ ହୋନ୍‌ସେଡ୍‌ ଜୋସେପ୍‌, ଆମାଃ ଇରା ମରିୟମ୍‌ଦ‌ ଇସରାଃ ପାର୍‌‌ଚି ରୁ‌ୱାଃ ଦୀୟେତେ‌ଗେଃ ହ‌ମପା'କାନା। ଇନାମେନ୍‌‌ତେ‌ ଇନିଃ ଜୁଗାୱି' ଲାଗିଡ୍‌‌ତେ‌ ଆଲ‌ମ୍‌ ବ‌ର‌ୟା। 21 ଆଏଃ ମିଡ‌ କୁ‌ୱା ହୋନେଃ ଜନ‌ମି'ୟେ। ଇନିଃଦ‌ ଆୟାଃ ହୋକ‌ ଆକୱାଃ ସବେନ୍‌ ପାପୟେତେଃ ହାର୍‌‌ଦୁଃକ‌ୱା। ଇନାମେନ୍‌‌ତେ‌ ଇନିଃ ଜୀସୁ ନୁ‌ତୁ‌ମି'ମ୍‌।’’ 22 ପ୍ରବୁ‌ ଇସର୍‌ ଆୟାଃ କାଜି ଉଦୁ‌ବ୍‌‌-ଆ'ୟାର୍‌‌ନିଃଏଃ ଦୀୟେତେଃ ଉଦୁ‌ବ୍‌‌ଲେ‌ଡ୍‌‌ ନେ‌ନ୍‌‌ କାଜି ପୁରେୱ ଲାଗିଡ୍‌ଗେ ନିନା ସବେନାଃଦ ହ‌ବାୟାନା। 23 ‘‘ପାର୍‌‌ଚି ଜିବନ୍‌ତେନ୍‌ ମିଡ‌ ଡିଣ୍ଡେ ହାପାନୁ‌ମ୍‌ଦ ହ‌ମପା'ୟାନ୍‌ତେ‌‌ ମିଡ‌ କୁ‌ୱା ହୋନେଃ ଜନ‌ମି'ୟେ। ହୋକ‌ ଆଏଃ ‘ଇମାନୁ‌ଏଲ୍‌‌’କ‌ ନୁ‌ତୁ‌ମି'ୟେ। ଏନ୍‌‌ ନୁ‌ତୁ‌ମ୍‌ରେ‌ୟାଃ ମାନେ‌ଦ‌ ‘ଇସର୍‌‌ ଆବୁ‌ଲଃତେଃ ମିନାଃଇୟେ।’ ’’ 24 ଏନ୍‌‌ତେ‌ ଜୋସେପ୍‌ ଜାପିଡେ‌'ତେଃ ଏଁନିୟାନ୍‌ତେ ପ୍ରବୁ‌ଏଃ ଦୁ‌ଉତୁ‌ କାଜିୟେଇ ଲିକାଗେଃ ପାଇଟିକିଡା, ଅଣ୍ଡଃ ମରିୟମ୍‌ ଆୟାଃ ଇରା ଲିକାଏ ଜୁଗାୱକିଃଏ। 25 ଜୋସେପ୍‌ ଅଣ୍ଡଃ ମରିୟମ୍‌ ମିଡ୍‌ତେଃରେକିଙ୍ଗ୍‌ ତାଇୟେନେ‌। ମେନ୍‌ଦ ହୋନ୍‌‌ସେଡ୍ ଆଉରିଃ ଜନ‌ମି' ଜଙ୍ଗ୍‌‌ କାକିଙ୍ଗ୍‌‌ ବାସାକିନା। ଅଣ୍ଡଃ ହୋନ୍‌‌ ଜନ‌ମିୟାନ୍‌ରେ ଜୋସେପ୍‌ ଇନିଃ ଜୀସୁଇ ନୁ‌ତୁ‌ମ୍‌କିଃଏ।
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52