1 1 Inda ti listahan gimpuunan lahi ni Hisu-Kiristu, ginan sa linahi ni Dabid, ginan diman waydi sa linahi ni Abraham. 2 Kay anak ni Abraham si Isaak, kay anak ni Isaak si Hakub, kay anak ni Hakub si Huda hanggan kay manga patar-ari. 3 Kay manga anak ni Huda sa kan Tamar sida ni Piris, ni Sira. Kay anak ni Piris si Isrun, kay anak ni Isrun si Aram. 4 Kay anak ni Aram si Aminadab, kay anak ni Aminadab si Naasun, kay anak ni Naasun si Salmun. 5 Kan Salmun anak sa kan Rahab si Buus, kan Buus anak sa kan Rut si Ubid, kay anak ni Ubid si Isai. 6 Kay anak ni Isai si Hari Dabid. Kay anak maan ni Dabid si Sulumun sa kay asawa ni Uryas pag babayi. 7 Kay anak ni Sulumun si Rubuam, kay anak ni Rubuam si Abyas, kay anak ni Abyas si Asap. 8 Kay anak ni Asap si Husapat, kay anak ni Husapat si Huram, kay anak ni Huram si Usyas. 9 Kay anak ni Usyas si Hutam, kay anak ni Hutam si Akas. Kay anak ni Akas si Isikyas. 10 Kay anak ni Isikyas si Manasis, kay anak ni Manasis si Amus, kay anak ni Amus si Husyas. 11 Kay anak ni Husyas si Hikunyas hanggan kay manga patar-ari. Ati katpung kaybi pag udas nadara bihag ti manga Israilita tag sa Babilunya. 12 Pagka dinara yi bihag sida tag sa Babilunya, may anak si Hikunyas si Salatyil, kan Salatyil anak si Surubabil. 13 Kan Surubabil anak si Abyud, kan Abyud anak si Ilyakim, kan Ilyakim anak si Asur. 14 Kan Asur anak si Saduk, kan Saduk anak si Akim, kan Akim anak si Ilyud. 15 Kan Ilyud anak si Iliyasar, kan Iliyasar anak si Matan, kan Matan anak si Hakub. 16 Kay anak ni Hakub si Husi, kay yi ngani asawa ni Marya kay ina ni Hisus, imaw yi ti pag-ingarnan pinili Diyus Manugribri pag Hari. 17 Nakan ngani may sampulu may upat gid ka sinulput tawu ginan sa kan Abraham hanggan tugka sa kan Dabid. Ginan sa kan Dabid sampulu may upat maan ka sinulput tawu hanggan tugka sa pagkadara bihag tag sa Babilunya. Ginan sa pagkadara bihag tag sa Babilunya sampulu may upat waydi maan ka sinulput tawu tugka sa pinili Diyus Manugribri pag Hari. 18 Kainda kay ipinanganak ni Hisu-Kiristu. Kay ina si Marya patabug sa kan Husi, dapat udwaya sida mag-aramtan, nakitan si Marya magbuduy yi maaw ginan sa Ispiritu Banal. 19 Si Husi ngani kay aguman lalaki. Matadlung pag lalaki siya, dapat dayu mamaalam siya sa manga iba balaw mana pakay-ahun niya si Marya. Nakan nag-isip siya magpalalbadan yi sida sa lihim. 20 Dapat pagka kay pag-isip-isipun waya tunda, ti usa ka anghil Panginuun nagpakakit sa kanya sa kay tagin-up. Magkun ti anghil, "Husi, kawu linahi ni Dabid, danga kawu magkadala, tanggapa nimu si Marya kanmu yi asawa, dahil kay buduy ginan sa Ispiritu Banal. 21 Siya manganak anak lalaki aban. Kay ngaran kanmu ipaingaran si Hisus. Dahil iribri niya kay nasyun sa kanda manga kasalanan." 22 Nangyari ngani inda tanan tanan hampay matupad kay bagaw Panginuun ipinadakit purupita magkun, 23 "Ti daraga magkabuduy yi ag manganak aban anak lalaki. Kay ngaran kanda ipaingaran sa kanya si Imanuil." (Kay ibug sabihun, sa kanta ti Diyus.) 24 Pagka nagbangun si Husi ginan sa katurugan, binwat niya ti angay sa kay sugu anghil Panginuun ag tinanggap niya si Marya kay yi asawa. 25 Udwaya mirinsanan sida ni Husi ni Marya hanggan sa udwaya nianak kay anak lalaki. Ag iningarnan niya kay ngaran si Hisus.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52