1 1 Nonei teka a pal tubuna tere Iesu Kristo. E Iesu e hatubunaia tere Devit, ne Devit e hatubunaia tere Abraham. 2 E Abraham e hatuhanei e Aisak i manasa. Ne Aisak e hatuhanei e Jekop. Ne Jekop e hatuhaner ere Juda mia u toulanen. 3 Ne Juda e hatuhaner ere Peres mere Sira. Ne tsinaren e Temar. Ne Peres e hatuhanei e Hesron. Ne Hesron e hatuhanei e Ram. 4 Ne Ram e hatuhanei e Aminadap. Ne Aminadap e hatuhanei e Nason. Ne Nason e hatuhanei e Salmon. 5 Ne Salmon e hatuhanei e Boas. E tsinane Boas e Rehap. Ne Boas e hatuhanei e Obet. E tsinane Obet e Rut. Ne Obet e hatuhanei e Jesi. 6 Ne Jesi e hatuhanei e Devit a king. Ne Devit e hatuhanei e Solomon. E tsinane Solomon a tahol tere Iuraia te mate. 7 Ne Solomon e hatuhanei e Riaboam. Ne Riaboam e hatuhanei e Abaitsa. Ne Abaitsa e hatuhanei e Eisa. 8 Ne Eisa e hatuhanei e Jihosapat. Ne Jihasopat e hatuhanei e Joram. Ne Joram e hatuhanei e Usaia. 9 Ne Usaia e hatuhanei e Jotam. Ne Jotam e hatuhanei e Eihes. Ne Eihes e hatuhanei e Hesekaia. 10 Ne Hesekaia e hatuhanei e Manesa. Ne Manesa e hatuhanei e Eimos. Ne Eimos e hatuhanei e Josaia. 11 Ne Josaia e hatuhaner ere Jekonaia mia u toulanen. Na tara poata teka a tei Israel i na piou ria i Bebilon, ba te hereri u karabus. 12 Nori i na piou ria i Bebilon, be Jekonaia e hatuhanena e Sialtiel. Ne Sialtiel e hatuhanei e Serababel. 13 Ne Serababel e hatuhanei e Abaiat. Ne Abaiat e hatuhanei e Elaiakim. Ne Elaiakim e hatuhanei e Eisor. 14 Ne Eisor e hatuhanei e Sedok. Ne Sedok e hatuhanei e Eikim. Ne Eikim e hatuhanei e Elaiat. 15 Ne Elaiat e hatuhanei e Elieser. Ne Elieser e hatuhanei e Matan. Ne Matan e hatuhanei e Jekop. 16 Ne Jekop e hatuhanei e Josep a tson tere Maria. Ne Maria te posei e Iesu, te ngö haseri e Kristo e Mesaia. 17 E kato uana teka, u mun tamana hoboto ti taniama tere Abraham me mi noa ria tere Devit, nori a 14 u mun tamana. Nu mun tamana ti taniama tere Devit me mi noa ria tara poata ti na piou rien i Bebilon, nori a 14 u mun tamana. Nu mun tamana ti taniama tara poata ti na piou rien i Bebilon me mi noa ria tara poata te butuia e Mesaia, nori has a 14 u mun tamana. 18 E Iesu Kristo i mar posa menai teka. E Maria i hopu kap mei te goölo menien e Josep. Kaba nori i ma soho gono noai, be Maria e pikana turu Namnamei u Goagono. 19 A tson i tanen e Josep e poei e Maria e pikaia tara tana tson. E Josep a katun a matskö kaba nonei e raman hamatsingoli e Maria i matar a barebana. Te markato uen teka, ba nonei e katsin tapolasa hamousna tere Maria. 20 E Josep e hakhakats noa hasin a ka teka, ba turu sinasoho a toa angelo tara Tsunono e butuia i tanen. A angelo e poei, “O Josep, a hatutubunei tere Devit, alö go ma matoutui te goölo menai a tahol i tamulö e Maria. Tara neha, nonei e pikaia turu Namnamei u Goagono. 21 Nonei e pose nou a pien tson, ba lö te ngöe moien e Iesu, te mouna uana ‘A Katun a Hihitaguhu’. Taraha, nonei e taguhu ranou u barebana i tanen ba te lu ba nena u markato u omi i taren.” 22 - 23 A mamana ka hoboto teka e butu sil te ga kato hamana meni u ranga te ranga sila nia a Tsunono tara toa propet i manasa. A propet e mar ranga u teka: “Hengo iam! A tahol a kukubei te ma lu noe nei ta tson e pika nou. Ba nonei te pose nou a pien tson, ba nori te ngöe roi a solonen e Emanuel.” A mouna solo teka e kato uana, “E Sunahan e Got e ka gono mera nora.” 24 Be Josep e tagulena ba nonei e kato tatatiena te ranga menien a angelo tara Tsunono. Nonei etöli a tahol i tanen. 25 Kaba nonei e ma soho gono meien, e na antunaia tara poata te na poseia a tahol i tanen a pien tson. Be Josep e ngöe neien e Iesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52