19 1 Sa tapos sini nabatian ko ang ginahod nga daw mga tingog sang madamo kaayo nga mga tawo sa langit nga nagasiling, “Dayawon ang Dios! Ang kaluwasan, ang himaya, kag ang gahom iya sang aton Dios! 2 Matuod kag matarong ang iya mga paghukom! Ginhukman niya ang bantog nga babayi nga nagabaligya sang iya dungog, nga nagadagta sang duta paagi sa iya pagpakighilawas. Ginsilutan sia sang Dios tungod kay ginpamatay niya ang mga alagad sang Dios.” 3 Sa liwat nagsinggit sila, “Dayawon ang Dios! Ang aso halin sa pagsunog sang daku nga siyudad nagatub-ok nga wala sing untat!” 4 Ang 24 ka mga katigulangan kag ang apat ka buhi nga mga tinuga nagluhod kag nagsimba sa Dios nga nagalingkod sa trono, kag nagsiling, “Kabay pa! Dayawon ang Dios!” 5 Dayon may tingog nga nabatian halin sa trono nga nagasiling, “Dayawa ninyo ang aton Dios, tanan kamo nga mga alagad niya, kag tanan nga mga tawo, dalagku kag magamay, nga nagakahadlok sa iya!” 6 Dayon may nabatian ako nga ginahod nga daw tingog sang madamo kaayo nga mga tawo, subong sang daganas sang daku nga busay, subong sang mabaskog nga daguob. Nabatian ko sila nga nagasiling, “Dayawon ang Dios! Kay ang Ginoo, ang aton Dios nga Makagagahom, amo ang Hari! 7 Maghinugyaw kita kag magkasadya, dayawon naton ang iya pagkagamhanan! Kay ang tion sang kasal sang Cordero nag-abot na, kag ang iya nobya nakaaman na sang iya kaugalingon. 8 Ginhatagan sia sang matinlo kag nagaidlak nga lino subong iya trahe.” (Ang lino amo ang matarong nga mga binuhatan sang mga tumoluo.) 9 Dayon ang anghel nagsiling sa akon, “Isulat ini: Bulahan ang mga inagda sa punsyon sang kasal sang Cordero.” Kag ang anghel nagsiling pa gid, “Amo ini ang matuod nga mga pulong sang Dios.” 10 Nagluhod ako sa iya tiilan sa pagsimba sa iya, pero nagsiling sia sa akon, “Indi paghimoa ina! Ako alagad man subong sa imo kag sang imo mga kautoran, kag sang tanan nga nagahupot sang kamatuoran nga ginpahayag ni Jesus. Magsimba ka sa Dios!” Kay ang kamatuoran nga ginpahayag ni Jesus amo ang nagpaisog sa mga propeta. 11 Dayon nakita ko ang langit nga naabrihan, kag may kabayo didto nga puti. Ang nagasakay sini ginatawag Matutom kag Matuod. Matarong ang iya paghukom kag pagpakig-away. 12 Ang iya mga mata subong sang nagadabdab nga kalayo, kag nagasuksok sia sang madamo nga mga korona sa iya ulo. May ngalan nga nasulat sa iya, ugaling wala sing may nakahibalo kon ano ini, kundi sia lamang. 13 Ang bayu nga iya ginasuksok nabulit sang dugo. Ang iya ngalan amo, “Ang Pulong sang Dios.” 14 Ang mga hangaway sang langit nagsunod sa iya nga nagasakay sa puti nga mga kabayo kag nagabayu sang matinlo kag puti nga lino. 15 Nagagwa sa iya baba ang matalom nga espada nga iya gamiton sa pagdaog sang mga kapungsoran. Magagahom sia sa ila sa baston nga salsalon, kag pagapugaon niya ang bino sa pulogaan sang nagabalingaso nga kaakig sang Dios nga Makagagahom. 16 Sa iya bayu kag sa iya batiis nasulat ang ngalan, “Hari sang mga hari kag Ginoo sang mga ginoo.” 17 Dayon nakita ko ang isa ka anghel nga nagatindog sa adlaw. Nagsinggit sia sing mabaskog sa mga kapispisan nga nagalupad sa kahawaan, “Kari kamo kag magtipon sing tingob para sa daku nga punsyon sang Dios! 18 Kari kamo kag magkaon sang unod sang mga hari, mga heneral, mga soldado, ang mga unod sang mga kabayo kag sang mga nagasakay sini, ang unod sang tanan nga mga tawo, mga ulipon kag mga hilway, dalagku kag magamay!” 19 Dayon nakita ko ang sapat kag ang mga hari sang duta kag ang ila mga hangaway nga nagtilipon sa pag-away batok sa nagasakay sa kabayo, kag batok sa iya mga hangaway. 20 Ginbilanggo ang sapat upod sa di-matuod nga propeta nga naghimo sing mga milagro sa iya atubangan. (Paagi sadtong mga milagro, iya ginlimbungan ang may mga marka sang sapat, kag ang mga nagsimba sa larawan sang sapat.) Ang sapat kag ang di-matuod nga propeta gintagbong nga buhi sa linaw sang kalayo nga nagadabdab upod sa asupre. 21 Ang ila mga hangaway ginpamatay sang espada nga nagagwa sa baba sang nagasakay sa kabayo, kag gin-udakan sang tanan nga mga pispis ang ila unod.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52