1 1 Amo ini ang lista sang mga katigulangan ni Jesu-Cristo nga kaliwat ni David nga kaliwat man ni Abraham. 2 Si Abraham amay ni Isaac; si Isaac amay ni Jacob; si Jacob amay ni Juda kag sang iya mga utod nga lalaki. 3 Si Juda amay ni Fares kag ni Zara nga ang ila sini iloy si Tamar. Si Fares amay ni Esrom; si Esrom amay ni Aram. 4 Si Aram amay ni Aminadab; si Aminadab amay ni Naason; si Naason amay ni Salmon; 5 si Salmon amay ni Booz kag ang iya sini iloy si Rahab. Si Booz amay ni Obed kag ang iya sini iloy si Rut. Si Obed amay ni Jese; 6 si Jese amay ni Haring David. Si David amay ni Salomon kag ang iya sini iloy amo ang asawa anay ni Urias; 7 si Salomon amay ni Roboam; si Roboam amay ni Abias; si Abias amay ni Asa; 8 si Asa amay ni Josafat; si Josafat amay ni Joram; si Joram amay ni Ozias; 9 si Ozias amay ni Joatam; si Joatam amay ni Acas; si Acas amay ni Ezequias. 10 Si Ezequias amay ni Manases; si Manases amay ni Amon; si Amon amay ni Josias; 11 si Josias amay ni Jeconias kag sang iya mga utod nga lalaki, sang panahon nga ang mga taga-Israel ginbihag pa Babilonia. 12 Sa tapos mabihag ang mga taga-Israel sa Babilonia, amo pa ini ang mga katigulangan ni Jesus: si Jeconias amay ni Salatiel; si Salatiel amay ni Zorobabel; 13 si Zorobabel amay ni Abiud; si Abiud amay ni Eliaquim; si Eliaquim amay ni Azor; 14 si Azor amay ni Sadoc; si Sadoc amay ni Aquim; si Aquim amay ni Eliud; 15 si Eliud amay ni Eleazar; si Eleazar amay ni Matan; si Matan amay ni Jacob; 16 si Jacob amay ni Jose, nga bana ni Maria nga amo ang iloy ni Jesus nga ginatawag Cristo. 17 Gani may katorse ka mga kaliwatan halin kay Abraham tubtob kay David, kag may katorse man ka mga kaliwatan halin kay David tubtob sang pagbihag sang mga taga-Israel pa Babilonia, kag katorse pa gid ka kaliwatan halin sa pagdala sang mga taga-Israel sa Babilonia tubtob sa pagkatawo sang Cristo. 18 Amo ini ang pagkatawo ni Jesu-Cristo. Ang iya iloy nga si Maria kalasalon na kay Jose, pero sa wala pa sila makasal nasapwan ni Maria nga nagabusong na sia sa gahom sang Espiritu Santo. 19 Si Jose nga kalasalon sa iya isa ka tawo nga nagahimo sing matarong, pero indi sia luyag nga mahuy-an si Maria sa mga tawo. Gani ginpakamaayo niya ang pagbiya sa iya sa tago lang. 20 Samtang ginabinagbinag ni Jose ini nga butang, ang isa ka anghel sang Ginoo nagpakita sa iya sa damgo nga nagasiling, “Jose, kaliwat ni David, indi ka magkahadlok sa pagpangasawa kay Maria, kay ang Espiritu Santo amo ang naglalang sang ginabusong niya. 21 Magaanak sia sing lalaki, kag pagahingalanan mo sia nga Jesus, kay magaluwas sia sang iya mga tawo sa ila mga sala.” 22 Karon ini tanan nahanabo agod mapamatud-an ang ginhambal sang Ginoo paagi sa propeta, 23 “Ang isa ka ulay magabusong kag magaanak sang isa ka bata nga lalaki, kag pagatawgon sia nga Emanuel” (nga kon sayuron, “Ang Dios kaupod naton”). 24 Gani sang pagmata ni Jose gintuman niya ang ginsiling sang anghel sang Ginoo, kag iya ginpangasawa si Maria. 25 Pero wala si Jose magtandog kay Maria tubtob nga nag-anak sia sing lalaki, kag ginhingalanan ni Jose ang bata nga Jesus.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52