1 1 Ngài he Kî-tuk Yâ-sû ke phu̍k-ngìn Pó-lò; Song-ti fû-seu ngài cho sṳ́-thù, thi̍t-phe̍t phai ngài chhòn Kì ke fuk-yîm. 2 Liá fuk-yîm he Song-ti chhai chhin-kiú yî-chhièn thûng-ko Kì ke chung siên-tî chhai Sṳn-kîn tî-poi só yin-hí ke, nui-yùng he yû-koân Kì ke Lai-é --- ngài-têu ke Chú Yâ-sû Kî-tuk. Cheu hiet-thúng lòi kóng, kì he Thai-ví ke heu-thoi; cheu sṳn-kiet ke sṳ̀n-sin lòi kóng, yîn-vi Song-ti sṳ́ kì tui sí fu̍k-fa̍t, yung thai-nèn hién-mìn kì he Song-ti ke Lai-é. 5 Thûng-ko kì, ngài tet-tó thi̍t-phe̍t ke ên-tién, vi kì ke miàng cho sṳ́-thù, tai-liâng kok-koet ke ngìn lòi sin-chhiùng kì. 6 Liá tông-yèn pâu-hàm ngì liá-têu chhai Lò-mâ, tet-tó Song-ti kién-sién lòi kûi-su̍k Yâ-sû Kî-tuk ke ngìn. 7 Só-yû chhai Lò-mâ, Song-ti só siak, só kién-sién cho sṳn-thù ke ngìn, ngài tui ngì-têu chhiáng-ôn. Ngien ngài-têu ke Â-pâ Song-ti lâu Chú Yâ-sû Kî-tuk su ên-tién, phìn-ôn pûn ngì-têu! 8 Yit khôi-sṳ́, ngài oi thûng-ko Yâ-sû Kî-tuk, vi ngì-têu thai-kâ kám-chhia ngài ke Song-ti, yîn-vi ngì-têu ke sin-sîm yí-kîn chhòn-phien thiên-ha. 9 Song-ti tî ngài sòng-sòng chhai khì-tó chûng sióng-ngiam ngì-têu. Ngài chhiòn-sîm chhiòn-yi sṳ-fung Song-ti, chhòn yû-koân Kì ke Lai-é ke fuk-yîm; Kì cho-tet chṳn-mìn ngài só-kóng ke fa he yû-yáng ke. 10 Ngài khiù Song-ti, cheu Kì mî-hó ke chṳ́-yi vi ngài khôi-lu, pûn ngài chui-heu voi yû kî-fi hi fóng-mun ngì-têu. 11 Ngài fî-sòng hî-mong kien-tó ngì-têu, thùng ngì-têu fûn-hióng su̍k-lìn ke ên-su, hó pûn ngì-têu ke lìn-sin kiên-khiòng hí-lòi; 12 ya khó-yî kóng, ngài chhai ngì-têu chûng-kiên ke sṳ̀, yîn-vi ngì-têu lâu ngài pí-chhṳ́ ke sin-sîm, ngài-têu voi fu-siông tet-tó kú-li. 13 Hiûng-thi chí-moi â, ngài oi ngì-têu tî, yû hó-tô pái ngài kie-va̍k oi hi fóng-mun ngì-têu, chúng-he tak-pái tû yû sṳ-chhìn chú-tóng, hoi ngài mò fap-thu hi. Ngài ke muk-tit he oi chhai ngì-têu chûng-kiên tai-liâng ngìn kûi Chú, chhiong chhai khì-thâ ke Ngoi-pâng-ngìn chûng-kiên yit-yong. 14 Yîn-vi mò-lun tui má-ke ngìn, he vùn-mìn-ngìn ya-he màng khôi-fa ke, he chhûng-mìn-ngìn ya-he ngì-ngong ke, ngài lûng-chúng khiam kì-têu ke chai. 15 Só-yî, ngài pet-chhiet oi chiông liá fuk-yîm ya chhòn-pûn ngì-têu chhai Lò-mâ ke ngìn. 16 Ngài mò khon fuk-yîm cho kien-seu; liá fuk-yîm he Song-ti ke thai-nèn, oi chṳ́n-kiu yit-chhiet sin ke ngìn, siên he Yù-thai-ngìn, yèn-heu he Ngoi-pâng-ngìn. 17 Yîn-vi liá fuk-yîm khí-sṳ ngài-têu, Song-ti ngióng-pân pûn ngìn thùng Kì yû chṳn-khok ke koân-he: Chhiùng-thèu to-mî he thûng-ko sin. Chhiong Sṳn-kîn só kóng: "Thûng-ko sin thùng Song-ti yû chṳn-khok koân-he ke ngìn yit-thin voi tet-tó chṳ̂n ke sâng-miang." 18 Ngièn-lòi, Song-ti ke fat-khién tui thiên-táng hién-mìn chhai yit-chhiet mò kin-khièn lâu put-ngi ke ngìn sṳ̂n-song, chhiu-he ke-têu yung put-ngi ap-chṳ chṳ̂n-lî ke ngìn. 19 Song-ti chit-fa̍t kì-têu, yîn-vi koân-he Kì ke sṳ, yí-kîn cheu ngìn só-nèn lî-kié ke, chhîn-chhîn chhú-chhú hién-mìn chhai kì-têu ke mien-chhièn; liá he Song-ti chhîn-chhṳ vi kì-têu hién-mìn ke. 20 Yû-koân Song-ti ke yit-chhiet, pún-lòi `m-he ngìn khon-tet-tó ke, chúng-he thûng-ko sṳ-kie ke chhóng-chho, ngìn khon-tó Kì só chho ke van-vu̍t, chhiu ngin-chhut Kì yún-yén ke thai-nèn lâu sṳ̀n-sin. Só-yî, ngìn mò má-ke chia-khiéu hó thôi-chhṳ̀. 21 Kì-têu sûi-yèn ngin-sṳt Song-ti, chúng-he `m chiông yùng-kông kûi-pûn Kì, ya `m kám-chhia Kì; kì-têu ke sṳ̂-sióng hî-khûng, fù-thù ke sîm pien-cho vû-am. 22 Kì-têu chhṳ-ngin chhin chhûng-mìn, khì-sṳ̍t chhin ngong. 23 Kì-têu `m pai yún-sên ke Song-ti, fán-chón hi pai ngiéu-siong, chhiu-he ke-têu cheu voi sí ke ngìn, fî-khìm, chéu-chhu, khûn-chhùng tén hìn-siong chho-chhut-lòi ke. 24 Só-yî, Song-ti yù-chhai kì-têu thèn-tén sîm-chûng ke yu̍k-ngiam hi-cho ha-liù ke sṳ, pí-chhṳ́ châu-tha̍p chhṳ-kâ ke sṳ̂n-thí. 25 Kì-têu hi-chhie̍t Song-ti ke chṳ̂n-lî, kâm-ngien chiap-su hî-ká: Kì-têu kin-pai fu̍k-sṳ su-chho ke tûng-sî, chúng-he `m kin-pai fu̍k-sṳ chho-vu̍t chṳ̂ Chú --- Kì chang he yin-kôi yún-yén su chan-mî ke. Â-mén! 26 Yîn-vi án-ngiòng, Song-ti yù-chhai kì-têu fong-chiúng chhṳ-kâ ke chhìn-yu̍k; `m tân-chhiang fu-'ng tá-lon chṳn-sòng ke koân-he, hàng vì-fán chhṳ-yèn ke sin-hàng-vì, 27 lièn nàm-ngìn ya hi-chhie̍t thùng fu-ngìn-kâ ke chṳn-tông koân-he, thùng-sin siông-lien, cho-chhut `m-tî kien-seu ke sṳ, kiet-kó, su-tó yin-tet ke chit-fa̍t. 28 Ki-yèn ngìn ku-yi `m sṳ̀n-ngin Song-ti, Song-ti chhiu yù-chhai kì-têu chhùn phai-fai ke sîm, cho ke-têu mò yin-kôi cho ke sṳ. 29 Kì-têu hàng-chhin kok-chúng ke put-ngi, sià-ok, thâm-sîm lâu ok-thu̍k; mân-sîm he chhit-tu, hiûng-sat, siông-châng, kúi-cha lâu yîm-mèu. Kì-têu chṳ-chho yèu-ngièn, 30 pí-chhṳ́ fí-pong. Kì-têu yen-hen Song-ti, fu-siông vú-yu̍k, kiêu-ngau, chhṳ-khoâ, hau ngiâ sṳ-fî, `m hau-kin yà-ôi, 31 chhiòn mò thiên-liòng, kóng-fa mò sin-yung, mò oi-sîm, ya mò thùng-chhìn-sîm. 32 Kì-têu tî, cheu Song-ti ke min-lin, hàng liá-chúng sṳ ke ngìn he kôi-sí ke; chúng-he, kì-têu `m tân-chhiang chhṳ-kâ hi hàng, ya chan-sṳ̀n phe̍t-ngìn án-ngiòng hàng.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52