1 1 Song-ti ke Lai-é, Yâ-sû Kî-tuk ke fuk-yîm he án-ngiòng khôi-sṳ́ ke. 2 Chhiong siên-tî Yî-soi-â chhai kì ke sû tî-poi só-siá ke: Song-ti kóng: "Khon â, Ngài oi chhâi-phai Ngài ke sṳ́-chá cho ngì ke siên-fûng; kì oi vi ngì khôi-lu." 3 Chhai khóng-yâ yû ngìn hêm-kóng: "Oi chún-phi hó-se Chú ke tho-lu, siû-chhṳ̍t Kì só-oi hàng ke se-lu!" 4 Yok-hon chhiu-he án-ngiòng chhai khóng-yâ chhut-hien, vi ngìn hàng sé-lî. Kì siên-pu kóng: "Ngì-têu oi hi-chhie̍t chhui-ok, chiap-su sé-lî, Song-ti chhiu voi sa-miên ngì-têu ke chhui." 5 Fî-sòng tô ke ngìn tui Yù-thai ke tak só-chhai lâu chhiòn Yâ-lu-sat-lâng lòi-to Yok-hon ke mien-chhièn. Kì-têu sṳ̀n-ngin chhṳ-kâ ke chhui; Yok-hon chhiu chhai Yok-tan-hò vi kì-têu hàng sé-lî. 6 Yok-hon chok-tén lo̍k-thò-mô cho ke sâm, yêu-khiên thak-tén phì-tai; sṳ̍t chhó-máng lâu yâ-phûng-thòng ko ngit-è. 7 Kì siên-pu kóng: "Yû yit-ke ngìn, pí ngài kha-man lòi ke, kì pí ngài ví-thai chhin-tô. Ngài chhiu-he khù-hâ-lòi lâu kì thot-hài ya mò chṳ̂-kiet. 8 Ngài he yung súi vi ngì-têu hàng sé-lî, chúng-he kì oi yung Sṳn-Lìn vi ngì-têu hàng sé-lî." 9 Mò kí-kiú yî-heu, Yâ-sû tui Kâ-li-li-sén ke Nâ-sat-le̍t lòi, Yok-hon chhiu chhai Yok-tan-hò vi kì hàng sé-lî. 10 Yâ-sû tui súi-chûng yit sông-lòi, chhiu khon-tó thiên-khôi, Sṳn-Lìn chhiong ngie̍t-kap-è yit-yong, kong chhai kì ke sṳ̂n-song; 11 tui thiên-táng yû sâng-yîm chhòn hâ-lòi, kóng: "Ngì he Ngài só-siak ke Lai-é, Ngài só fôn-hí ke." 12 Sṳn-Lìn chit-sṳ̀ chhûi-pet Yâ-sû hi-to khóng-yâ. 13 Kì chhai khóng-yâ si-sṳ̍p ngit, su Sat-tan ke sṳ-tham; kì lâu yâ-chhu khiung-ha, pin yû thiên-sṳ́ lòi fu̍k-sṳ kì. 14 Yok-hon pûn-ngìn koân chhai kâm-ngiu̍k yî-heu, Yâ-sû hi-to Kâ-li-li, siên-chhòn Song-ti ke fuk-yîm. 15 Kì kóng: "Sṳ̀-kiên yí-kîn to lé, Song-ti ke koet voi sṳ̍t-hien lé! Ngì-têu oi hi-chhie̍t chhui-ok, sin-chhiùng liá-ke fuk-yîm." 16 Yâ-sû chhai Kâ-li-li fù-piên hàng ke sṳ̀, khon-tó lióng-ke tá-`ng ke ngìn --- Sî-mùn lâu kiâ ló-thâi Ôn-tet-lie̍t --- chhai fù-chûng ve-mióng tá-`ng. 17 Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Lòi thèn ngài! Ngài oi pûn ngì-têu tet-tó ngìn chhiong tá-tó `ng yit-yong." 18 Kì-têu chit-sṳ̀ piong-hâ mióng-è, thèn Yâ-sû hi. 19 Hiong-chhièn hàng mò kí-yén, Yâ-sû yu khon-tó Sî-pí-thai ke lai-é Ngâ-kok lâu Yok-hon; kì lióng hiûng-thi chhai sòn-táng chṳ́n-lî `ng-mióng. 20 Yâ-sû chit-sṳ̀ fû-seu kì lióng-sà, kì-têu chhiu chiông â-pâ Sî-pí-thai lâu kûng-ngìn liù chhai sòn-táng, thèn Yâ-sû hi. 21 Kì-têu lòi-to Kâ-pak-nùng-sàng, Yâ-sû chhiu chhai Ôn-sit-ngit ngi̍p-hi fi-thòng, chhai ke-vi kâu ngìn. 22 Thâng-tó kì kau-hiun ke ngìn lûng-chúng kám-kok fî-sòng khì-koai, yîn-vi kì kau-hiun kì-têu ke sṳ̀ chhin-yû khièn-piang, lâu yit-pân ke kîn-ho̍k kau-sṳ̂ mò khiung-yong. 23 Tú-hó, chhai kì-têu ke fi-thòng-tú yû yit-ke sià-lìn fu-sṳ̂n ke ngìn hêm-kóng: 24 " Nâ-sat-le̍t ke Yâ-sû, ngì ngióng-pân lòi kôn-sa̍p ngài-têu? Ngì lòi sêu-me̍t ngài-têu he-mò? Ngài tî ngì he má-ngìn; ngì he Song-ti ke Sṳn-chá!" 25 Yâ-sû min-lin ke-chak sià-lìn kóng: "Tiâm-tiâm, tui liá ngìn sṳ̂n-song chhut-lòi!" 26 Sià-lìn sṳ́ ke-ngìn chhiòn-sṳ̂n pi̍t-pi̍t-chhat, yèn-heu thai-kieu yit sâng, chhiu tui kiâ sṳ̂n-song chhut-lòi. 27 Chung-ngìn fî-sòng chho̍k-kiâng, thêu-thêu ngi-lun kóng: "Liá to-tái he má-ke sṳ-chhìn! Sṳ̍t-chhai he sîn ke kau-hiun! Kì kin-yèn yû khièn-piang chṳ́-fî sià-lìn, sià-lìn ya chṳn-kîn fu̍k-chhiùng kì ke min-lin!" 28 Án-ngiòng, Yâ-sû ke miàng-sâng chhin kiak chhiu chhòn-phien Kâ-li-li ke só-chhai. 29 Kì-têu yit lì-khôi fi-thòng, chhiu to Sî-mùn lâu Ôn-tet-lie̍t ke vuk-hâ hi; Ngâ-kok lâu Yok-hon ya khiung-ha hi. 30 Sî-mùn ke chhông-mîn-ôi tú-tú fat-sêu, soi chhai mìn-chhòng-táng; Yâ-sû yit to, kì-têu chhiu chiông kì ke phiang lâu Yâ-sû kóng. 31 Yâ-sû hi khon kì, khiên kì ke sú, fù kì hong-hí-lòi. Kì ke sêu chhiu thui-thet; kì hong-hí-lòi chêu-thai kì-têu. 32 To lìm-am-é, ngit-thèu lo̍k-sân ke sṳ̀, yû chhin-tô ngìn tai kok-chúng ke phiang-ngìn lâu pûn-kúi fu-sṳ̂n ke ngìn lòi-to Yâ-sû ke mien-chhièn; 33 sàng-nui ke ngìn chhiòn-phu chhi-si̍p to mùn-chhièn lòi. 34 Yâ-sû yî-hó kok-chúng phiang-chṳn ke ngìn, ya kiuk-chéu chhin-tô kúi. Kì put-chún kúi kóng-fa, yîn-vi kì-têu tî kì he má-ngìn. 35 Thi-ngi-ngit tá-chó, thiên hàn-màng kông, Yâ-sû chhiu hong-chhòng, chhut-hi ngoi-poi phiên-phit ke só-chhai, chhai ke-vi khì-tó. 36 Sî-mùn lâu kì ke thùng-phân chhut-hi chhìm kì; 37 chhìm-tó yî-heu, chhiu tui kì kóng: "Thai-kâ chhiòn-phu chhai ke-vi chhìm ngì!" 38 Yâ-sû kóng: "Ngài-têu lòi-hi fu-khiun ke chhûn-chông, ngài ya yin-tông oi chhai ke-têu só-chhai chhòn-tho, yîn-vi liá he ngài lòi ke muk-tit." 39 Án-ngiòng, Yâ-sû hàng-phien Kâ-li-li chhiòn-thi, chhai kok thi-fông ke fi-thòng chhòn-tho, yu kiuk-kúi. 40 Yû yit-ke pot thái-kô ke ngìn lòi-to Yâ-sû ke mien-chhièn, khúi lo̍k-hi khiù kì kóng: "Ngì na-he hén, chhiu voi sṳ́ ngài chhiang-li." 41 Yâ-sû sîm-chûng chhûng-mân lìn-mén, chhûn-sú miâ kì, en kì kóng: "Ngài hén, ngì chhiang-li lé!" 42 Kì sṳ̂n-song ke thái-kô chit-sṳ̀ mò-thet hi, kì chhiu tet-tó chhiang-li. 43 Yâ-sû ngiàm-sṳ̀ ham kì lì-khôi, ya chai-sâm fûn-fu kì kóng: 44 "`M-hó chiông liá-khien sṳ lâu phe̍t-ngìn kóng; chhṳ̍t-chiap hi kien chi-sṳ̂, pûn kì kiám-chhà, yèn-heu cheu Mô-sî só-thin ke kûi-kí hien chi-vu̍t, lòi tui ngìn chṳn-mìn ngì yí-kîn chhiang-li lé." 45 Chúng-he liá-ke ngìn yit chhut-hi, fán-chón si-chhu siên-chhòn liá-hong sṳ-chhìn, hoi Yâ-sû mò fap-thu chai kûng-khôi ngi̍p-sàng, chṳ́-yû he̍t chhai sàng-ngoi phiên-phit ke só-chhai. Chung-ngìn hàn-he tui si-vì lòi chhìm kì.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52