7 1 "`M-hó lun-ton phe̍t-ngìn, Song-ti chhiu `m-voi sṳ́m-phan ngì-têu. 2 Yîn-vi Song-ti oi yung ngì-têu lun-ton phe̍t-ngìn ke phêu-chún lòi sṳ́m-phan ngì-têu; ngì-têu yung má-ke tûng-sî liòng pûn phe̍t-ngìn, Song-ti ya oi yung khiung-yong ke tûng-sî liòng pûn ngì-têu. 3 Ngì cho-má-ke tân-chhiang khon-tó ngiâ hiûng-thi muk-chû tî-poi ke chhó-set-é, chúng-he mò sióng-tó chhṳ-kâ muk-chû tî-poi ke thai-liòng nè? 4 Ngì chhṳ-kâ muk-chû tî-poi yû thai-liòng, ngióng-pân cho-tet tui ngiâ hiûng-thi kóng: 'Ngì muk-chû tî-poi ke chhó-set-é, ngài thoi ngì thiâu chhut-lòi' nò? 5 Ká-hó ke ngìn â, siên chiông ngì chhṳ-kâ muk-chû tî-poi ke thai-liòng sái-chéu, chang khon-tet chhîn-chhú lòi thiâu ngiâ hiûng-thi muk-chû tî-poi ke chhó-set-é. 6 "`M-hó chiông sṳ̀n-sṳn ke tûng-sî fit-pûn kiéu-è, kì-têu voi chón ko-lòi ngâu ngì-têu; `m-hó chiông chṳ̂n-chû fit-pûn chû-é, kì-têu voi chien-tha̍p chṳ̂n-chû. 7 "Ngì-têu khiù, chhiu voi tet-tó; chhìm, chhiu voi chhìm-tó; phông-mùn, mùn chhiu voi vi ngì-têu khôi. 8 Yîn-vi mî-yit-ke khiù ke, chhiu tet-tó; chhìm ke, chhiu chhìm-tó; phông-mùn ke, mùn chhiu vi kì khôi. 9 Ngì-têu tông-chûng yû má-ngìn, lai-é thó mien-pâu, fán-chón nâ sa̍k-thèu pûn kì? 10 Thó `ng-è, fán-chón nâ sà-kô pûn kì? 11 Ngì-têu sûi-yèn fái, hàn tî nâ hó tûng-sî pûn chhṳ-kâ ke chṳ́-'ng; án-ngiòng, ngì-têu chhai thiên-táng ke Â-pâ kám `m-he hàn-kha oi chiông hó tûng-sî su-pûn khiù Kì ke ngìn mâ? 12 "Ngì-têu oi phe̍t-ngìn ngióng-pân tui-thai ngì-têu, chhiu oi ngióng-pân tui-thai kì-têu; liá chhiu-he Mô-sî fap-li̍t lâu siên-tî kau-hiun ke chṳ̂n yi-ngi. 13 "Ngì-têu oi tui ha̍p-mùn ngi̍p-hi; yîn-vi ke theu-to me̍t-mòng ke mùn he fat ke, lu he hó-hàng ke, hàng ke-thiàu lu ke ngìn ya chhin-tô. 14 Ke theu-to yún-sên ke mùn he ha̍p ke, lu he nàn-hàng ke, chhìm-tó ke ngìn ya chhin-séu. 15 "Ngì-têu oi thì-fòng ká siên-tî. Kì-têu chhut-hien chhai ngì-têu mien-chhièn, ngoi-péu khon hí-lòi chhiong mièn-yòng, chúng-he tî-poi he hiûng-ok ke sài-lòng. 16 Ngì-têu khon kì-têu ke hàng-vì chhiu voi ngin-chhut kì-têu. Net-su `m-voi kiet phù-thò, chhi̍t-lì ya `m-voi kiet vù-fâ-kó. 17 Hó-su kiet hó kó-chṳ́; fái-su kiet fái kó-chṳ́. 18 Hó-su `m-voi kiet fái kó-chṳ́; fái-su ya `m-voi kiet hó kó-chṳ́. 19 Mò kiet hó kó-chṳ́ ke su-é chhiu chám-thet, fit-lo̍k fó tî-poi. 20 Só-yî, khon kì-têu ke hàng-vì, ngì-têu chhiu voi ngin-chhut ká siên-tî. 21 "Ke-têu ham ngài 'Chú â, Chú â!' ke ngìn pin `m-he lûng-chúng voi ngi̍p thiên-koet; chṳ́-yû sṳ̍t-hàng ngài Thiên-fu chṳ́-yi ke ngìn chang cho-tet ngi̍p-hi. 22 Ma̍t-ngit lòi ke sṳ̀, chhin-tô ngìn voi tui ngài kóng: 'Chú â, Chú â! Ngài-têu sṳt fung ngì ke miàng chhòn Song-ti ke fuk-yîm, ya sṳt fung ngì ke miàng kiuk-kúi, hàng chhin-tô sṳ̀n-chiak!' 23 Ke-sṳ̀, ngài oi mìn-mìn tui kì-têu kóng: 'Ngài chhiùng-lòi `m-sṳt ngì-têu; ngì liá-têu chok-ok ke, sám-khôi!' 24 "Só-yî, thâng ngài liá-têu fa chhiu hi hàng ke ngìn, chhiu-chhiong chhûng-mìn-ngìn hí-vuk chhai phàn-sa̍k-táng; 25 chhiu-son su-tó fûng-chhôi, yí-lìm, súi-chhûng, ke-vuk ya `m-voi vang-thet, yîn-vi thi-kî chhai phàn-sa̍k-táng. 26 Chúng-he, thâng ngài liá-têu fa `m hi hàng ke, chhiu-chhiong ngong-é hí-vuk chhai nài-sâ-táng, 27 su-tó fûng-chhôi, yí-lìm, súi-chhûng, vuk chhiu vang-thet, yu vang-to tap-tap!" 28 Yâ-sû kóng-liáu liá-têu fa, chung-ngìn tui kì ke kau-hiun kám-kok fî-sòng khì-koai; 29 yîn-vi kì kau-hiun kì-têu ke sṳ̀ chhin-yû khièn-piang, lâu kì-têu ke kîn-ho̍k kau-sṳ̂ mò khiung-yong.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52